Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 15 / І.1-13. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: 1) поглибити знання учнів про вільне падіння; сформувати вміння розв'язувати задачі на застосування рівняння руху тіла, яке рухається по вертикалі (вгору / вниз);

2) продовжити формування математичної компетентності учнів, логічності мислення, аналізу умов задачі та знаходження оптимального її розв'язання;

3) продовжити формування алгоритмічної культури при розв'язанні задач.

Очікувані результати: учні знають формули для вільного падіння тіл, застосовують їх для розв'язування задач для тіла, кинутого вгору (або вниз).

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель проводить фізичний диктант на виявлення рівня теоретичних знань з теми «Вільне падіння»

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань, розширення знань з теми, яку вивчають

Учні дають відповіді на питання тестів, виявляють прогалини у своїх знаннях, оцінюють рівень своїх знань з розглядуваної теми

1. Як рухається тіло при вільному падінні?

2. Що можна сказати про прискорення вільного падіння різних тіл?

3. Яких висновків дійшов італійський учений Г. Галілей, досліджуючи вільне падіння тіл?

4. Які досліди доводять, що всі тіла біля поверхні Землі, якщо на них не діють сили опору, падають з постійним прискоренням?

5. Як напрямлено вектор прискорення при вільному падінні?

6. Чи зміниться прискорення тіла, що падає, якщо йому надати початкової швидкості?

7. Які фізичні величини варто виміряти в дослідах з тілом, що падає вільно, щоб обчислити прискорення вільного падіння в певному місці Землі?

8. Три тіла кинули таким чином: перше — вниз без початкової швидкості, друге — вниз з початковою швидкістю, третє — вверх. Чи однаковим буде прискорення цих тіл?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 12 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує повторення формул, що описують рух тіла при вільному падінні

Формування компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; розширення знань про історію фізики та її відкриттів, формування інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання, поставлені вчителем, розширюють свої знання про вільне падіння тіла, яке будуть вивчати на уроці, висувають гіпотези щодо запропонованих питань, розширюють коло своїх знань про взаємодії у природі

1. Виведення рівняння руху при вільному падінні

2. Основні формули для вільного падіння без початкової швидкості:

3. Основні формули для тіла, яке у початковий момент мало вертикально напрямлену швидкість v0:

(знак «-» — для тіла, кинутого вертикально вгору, знак «+» — для тіла, кинутого вертикально вниз).

4. Загальне рівняння руху матиме вигляд:

5. Отже, якщо тіло, кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю v0, його миттєва швидкість v за модулем зменшується (під час піднімання до найвищої точки), і рух описується так:

6. Максимальна висота піднімання hmax і час t1 піднімання до цієї висоти:

IV. РОЗ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 20-25 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує умови 2-3 задач із запропонованих, виправляє неправильні відповіді

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, знаходити числові значення математичних виразів

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на застосування формул вільного падіння

1. Тіло кинуто вертикально вниз з висоти h = 40 м зі швидкістю v0 = 25 м/c. Яку швидкість буде мати тіло в момент дотику до поверхні Землі? Якої б швидкості набуло тіло, якби його кинули з такою ж швидкістю вертикально вверх?

2. Тіло, що падає вільно, у якийсь момент часу перебувало на висоті h1 = 1100 м, а за деякий час t = 10 c — на висоті h2 = 120 м над поверхнею Землі. З якої висоти падало тіло?

3. З якою початковою швидкістю треба кинути тіло вертикально вниз з висоти h = 19,6 м, щоб воно впало на Δt = 1с швидше за тіло, що вільно падає з тої ж висоти?

4. Тіло вільно падає з висоти h = 100 м. За який час тіло проходить перший і останній метр свого шляху? Який шлях проходить тіло за першу і останню секунди свого руху?

5. З даху будинку відірвалася бурулька і за час t = 0,2 c пролетіла повз вікно висотою h = 1,5 м. З якої висоти hx відносно верхнього краю вікна відірвалася бурулька?

VI. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачу.

Тіло вільно падає з висоти 27 м. Розділіть цю висоту на три частини h1, h2, h3 так, щоб на подолання кожної з них потрібен був один і той же час.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити