Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 17 / І.1-15. РУХ ТІЛА, КИНУТОГО ПІД КУТОМ ДО ГОРИЗОНТУ

Мета: 1) розширити знання учнів про рівноприскорений рух, розглянувши рух тіла, кинутого під кутом до горизонту, під дією сили тяжіння, сформувати навички застосування формул для руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, для розв'язання задач;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів, логічності мислення, аналізу умов задачі та оптимального її розв'язання;

3) продовжити формування алгоритмічної культури під час розв'язання задач, розширити уявлення учнів про рух тіла під дією сили тяжіння, з метою розвитку політехнічного світогляду учнів ознайомити їх з прикладним значенням цієї теми у воєнній справі, промисловості тощо.

Очікувані результати: учні знають формули для руху тіл, кинутих під кутом до горизонту, під дією сили тяжіння, застосовують їх для розв'язання задач відповідного типу.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель перевіряє наявність виконаного домашнього завдання, пояснює незрозумілі питання, які виникли в учнів під час розв'язання задач

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань, розширення знань з теми, яку вивчають

Учні обговорюють розв'язання задач домашньої роботи, усувають прогалини у своїх знаннях

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує повторення основних формул для руху тіл, кинутих горизонтально, вільного падіння (під час руху вгору та вниз під дією сили тяжіння)

Формування компетентності в природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; формування інформаційної компетентності — уміння обробляти інформацію, представлену в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання, поставлені вчителем, розширюють свої знання про вільне падіння тіла, кинутого горизонтально

Актуалізація опорних знань (методом ущільненого опитування)

□ Записати основні рівняння для опису рухів тіла, кинутого вертикально вгору, горизонтально.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Демонстрування руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.

2. Формули для опису руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.

3. Алгоритм розв’язання задач під час руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.

4. Приклад розв’язання задачі.

Якщо тілу надати початкової швидкості v0 під кутом α до горизонту, то його рух буде криволінійним (рис). Форму траєкторії такого руху відтворює струмінь води, спрямований під кутом до горизонту. Спочатку зі збільшенням кута α струмінь б’є далі і далі. За кута 45° до горизонту дальність найбільша (якщо не враховувати опір повітря). Зі збільшенням кута дальність зменшується. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту, є результатом складання двох рухів: рівномірного прямолінійного зі швидкістю vx у горизонтальному напрямі та рівнозмінного з початковою швидкістю vy, напрямленою вертикально вгору. Модуль незмінної горизонтальної складової швидкості: vx = v0cosα.

Модуль вертикальної складової весь час змінюється і визначається із рівняння:

vy = v0sinα - gt.

Вектор швидкості тіла:

Числове значення швидкості тіла:

Вектор швидкості утворює з горизонтом кут α, що змінюється з часом:

Час t1 від початку руху тіла до точки максимального підняття, де vy = 0:

Висота, на яку підніметься тіло за довільний проміжок часу, упродовж якого триває політ:

Якщо замість t підставити вираз для часу підняття, то матимемо формулу максимальної висоти підняття:

Час підняття дорівнює часу падіння з висоти Hmax. Повний час польоту по параболі:

Дальність польоту в горизонтальному напрямку:

За рівняннями руху тіла в горизонтальному і вертикальному напрямках знайдемо рівняння траєкторії руху тіла:

Дальність польоту s буде найбільшою за умови, що sinα = 1, тобто коли α = 45°. За наявності опору повітря траєкторія польоту тіла, кинутого під кутом до горизонту, буде не параболою, а балістичною кривою. Дальність польоту при цьому буде меншою від обчисленої за формулою.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує запитання, умови 1-2 задач, виправляє неправильні відповіді

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, обчислювати математичні вирази

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на застосування закону всесвітнього тяжіння

· Як змінюється з часом горизонтальна координата тіла, кинутого під кутом до горизонту?

· За яким законом змінюється його вертикальна координата?

· Чому дальність польоту ядра в різних варіантах не збігається?

· Під яким кутом до горизонту треба кинути тіло, щоб дальність польоту була максимальною?

Розв'язування задач (коментовано)

1. Камінь кинули під кутом а до горизонту з початковою швидкістю v0. Визначте: швидкість і координати каменя через час t після кидання, час польоту, максимальну висоту, на яку підніметься тіло, дальність польоту і швидкість тіла в момент падіння на Землю. На опір повітря не зважайте.

2. М’яч кинули під кутом до горизонту з деякою початковою швидкістю. Визначте: час всього руху, швидкість в останній момент руху, максимальну висоту, на яку підніметься тіло, і дальність польоту.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачі

Достатній рівень складності

Два тіла кинули з поверхні Землі під кутами α1 = 30° та α2 = 45° до горизонту з однієї точки. Яке відношення їхніх початкових швидкостей, якщо максимальна дальність їх польоту однакова?

Високий рівень складності

Зі шланга, що встановили під кутом α = 30° до горизонту, б’є струмінь води з початковою швидкістю v0 = 15 м/c. Площа перерізу струменя по всій його довжині постійна і дорівнює S = 1 ∙ 10-4м2. Визначте масу води, що перебуває в повітрі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити