Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 20 / І.1-18. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 «ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ТІЛА ПО КОЛУ»

Мета: 1) поглибити знання учнів про рівномірний рух по колу, сприяти формуванню експериментальних умінь при проведенні дослідів для визначення характеристик руху тіла по колу, сформувати експериментальні навички — від планування експерименту, підбору необхідного обладнання до проведення та аналізу отриманих результатів;

2) продовжити формування логічності мислення, математичного апарату, вмінь застосовувати математичні залежності між фізичними величинами для доказу необхідного твердження;

3) продовжити формування соціальної компетентності учнів через організацію роботи в малих групах, мовну компетентність при належному опису ходу виконання лабораторної роботи.

Очікувані результати: учні знають і розуміють послідовність дій при виконанні лабораторної роботи (від планування ходу роботи, підбору необхідного обладнання до проведення експериментальних досліджень та пояснення отриманих результатів), знають і розуміють закономірності між кінематичними величинами, які описують рівномірний рух по колу, та доводять справедливість цих залежностей дослідним шляхом, акуратно оформлюють звіти про виконання лабораторної роботи, дотримують правила техніки безпеки під час виконання лабораторної роботи.

Тип уроку: урок формування експериментальних умінь.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 2 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує обговорення послідовності дій учнів при виконанні лабораторної роботи, нагадує правила техніки безпеки, акцентує увагу на способах визначення швидкості рівномірного руху

Формування самоосвітньої компетентності: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань

Відповідають на запитання вчителя, складають план роботи групи для виконання лабораторної роботи

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель, використовуючи інтерактивний плакат до уроку (або відеофрагмент, у якому демонструє послідовність виконання л. р.), повторює з учнями послідовність дій при виконанні л. р. та обговорює доцільність цих дій для визначення необхідних кінематичних величин

Формування експериментальних умінь: від планування експерименту до підбору необхідного обладнання та проведення дослідів; формування самоосвітньої компетентності; формування інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, подану у відеоряді, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання вчителя та усвідомлюють хід виконання л. р.

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 15 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель стежить за порядком під час виконання лабораторної роботи, за необхідності консультує учнів

Формування компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; соціальної компетентності — вміння працювати в малих групах, самоосвітньої компетентності — уміння науково організовувати навчальну діяльність

Учні виконують лабораторну роботу відповідно до опису її ходу, оформлюють звіт у зошитах. Засвоюють нові знання та способи дій на рівні зміненої ситуації, складають цілісну систему наукових знань про рівномірний рух по колу

Лабораторна робота № 2. «Дослідження рівномірного руху по колу»

Мета роботи: експериментальним шляхом визначити основні кінематичні величини, які характеризують рівномірний рух тіла по колу: період та частоту обертання, лінійну та кутову швидкості такого руху, доцентрове прискорення руху по колу.

Обладнання: кулька (або будь-яке маленьке тіло) на нитці, секундомір, лінійка.

Правила техніки безпеки

На робочому столі не повинно бути сторонніх предметів. З металевою кулькою поводьтеся акуратно.

Питання для самоконтролю

1. Який рух по колу називають рівномірним?

2. Які величини описують рівномірний рух по колу?

3. Що таке період обертання тіла по колу? Як його можна визначити експериментально?

4. Як визначити швидкість рівномірного руху по колу?

5. Чому рівномірний рух по колу одночасно є рухом з прискоренням? Яке це прискорення? Причина його появи.

6. Чому прискорення тіла, яке рухається по колу, називають доцентровим?

7. Як визначити доцентрове прискорення тіла?

Підготовка до експерименту

Закріпіть кульку на нитці. На іншому кінці нитки зробіть петлю, за яку будете тримати нитку з кулькою, обертаючи кульку у горизонтальній площині.

Експеримент

1. Результати вимірювань одразу занесіть до таблиці 1.

2. Виміряйте довжину нитки.

3. Розкрутіть кульку, закріплену на нитці, у горизонтальній площині, намагаючись обертати кульку з постійною швидкістю.

4. Виміряйте проміжок часу, за який кулька зробить 20 обертів.

Обробка результатів експерименту

1. Обчисліть період обертання кульки по колу

2. Обчисліть частоту обертання кульки

3. Обчисліть лінійну швидкість кульки

4. Визначте модуль доцентрового прискорення тіла

5. Результати вимірів та розрахунків занесіть до таблиці 1.

Таблиця 1

Радіус

обертання,

R, м

Кількість

обертів,

N

Час руху,

Δt, с

Період

обертання,

T, с

Частота

обертання,

n, с-1

Лінійна

швидкість,

v, м/с

Кутова

швидкість,

ω, рад/с

Доцентрове

прискорення,

aдоц, м/с2

               

6. Обчисліть значення абсолютної та відносної похибок вимірювання лінійної швидкості та доцентрового прискорення:

A) часу обертання:

Б) радіуса обертання:  

B) лінійної швидкості

Г) модуля доцентрового прискорення:  

7. Запишіть усі розрахунки у таблицю 2, 3.

Таблиця 2

Лінійна швидкість

v, м/с

Похибка вимірювання

Результат вимірювання

v = vвим ± Δv, м/с

відносна εв, %

абсолютна Δv, м/с

       

Таблиця 3

Доцентрове прискорення

aдоц, м/с2

Похибка вимірювання

Результат вимірювання

aц = ац вим ± Δа, м/с

відносна εв, %

абсолютна Δa, м/с

       

8. Сформулюйте висновок

* Контрольні питання

1. Чи залежить доцентрове прискорення кульки від періоду її обертання?

2. Як зміниться швидкість обертання кульки при збільшенні періоду її обертання? Як зміниться доцентрове прискорення кульки?

3. Чи залежить доцентрове прискорення кульки від того, скільки повних обертів зробить кулька? Чи збільшується точність вимірювань при збільшенні кількості обертів?

V. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, виконати завдання за задачником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити