Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 21 / І.1-19. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «КІНЕМАТИКА»

Мета: 1) перевірити та оцінити рівень предметних компетенцій з теми «Кінематика», вміння працювати з числовою інформацією (математична компетентність), вміння застосовувати рівняння рівномірного, рівноприскореного руху вільного падіння, руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, обертального руху тіла; вміння перетворювати графічну інформацію на текстову; виявити прогалини в знаннях учнів з означеної теми;

2) продовжити формування логічності мислення, математичного апарату, вмінь застосовувати математичні залежності між фізичними величинами для доказу необхідного твердження;

3) продовжити розвиток умінь акуратно оформлювати рішення задач.

Очікувані результати: учні знають і застосовують формули для прискорення, швидкості при рівноприскореному русі, руху тіла під дією сили тяжіння, що рухається вертикально, горизонтально, під кутом до горизонту; по колу; уміють: застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач, будувати графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху.

Устаткування: картки із завданням для контрольної роботи.

Тип уроку: урок перевірки та оцінювання знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ІНСТРУКТАЖ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель інструктує учнів та пояснює правила виконання і оформлення контрольної роботи, мотивує на визначення учнями мети навчально-пізнавальної діяльності, актуалізує опорні знання та вміння

Формування уваги, самоосвітньої компетентності під час планування своєї навчальної діяльності, умінь визначати мету своєї навчально-пізнавальної діяльності

Учні зосереджують увагу на правилах оформлення розв'язань завдань контрольної роботи, визначають порядок розв'язання задач, уточнюють незрозумілі питання щодо оформлення роботи, порядку виконання завдань або з'ясовують неточності в тексті роботи

III. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 43 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель стежить за самостійністю виконання контрольної

роботи

Формування самоосвітньої компетентності — осмислення запропонованих завдань, виявлення прогалин у знаннях та забезпечення засвоєння нових знань і способів дій на рівні застосування в змінній ситуації, формування цілісної системи знань з теми, визначення світоглядних ідей. Формування компетентності навчатися впродовж життя: здатності до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь та навичок, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення

Учні самостійно виконують завдання контрольної роботи на репродуктивному рівні, на рівні застосування знань у знайомій та зміненій ситуаціях, здійснюють діяльність щодо охоплення частин у ціле, класифікують та систематизують навчальний матеріал теми, визначають внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки, виявляють прогалини у своїх знаннях, здійснюють оцінювання рівня своїх знань

Клас__________

Прізвище, ім’я___________________________________

Дата__________

Варіант______ __________

Контрольна робота № 1. «Кінематика»

Впишіть номер варіанта, вказаний учителем, і виконайте відповідні завдання

Початковий і середній рівні (6 балів)

Завдання 1-6 містять по п’ять варіантів відповідей, серед яких тільки одна правильна.

Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку відповідей

1. Як називається об’єкт

Варіант 1

Варіант 2

відносно якого розглядають рух інших об’єктів?

розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати?

А) тверде тіло

Б) початок координат

В) тіло відліку

Г) тіло малих розмірів

Д) матеріальна точка

           

2. Дайте характеристику м’яча

Варіант 1

Варіант 2

кинутого під кутом до горизонту.

що вільно падає з вікна.

А) рівномірний

Б) криволінійний рівномірний

В) прямолінійний рівномірний

Г) прямолінійний рівноприскорений

Д) криволінійний рівноприскорений

           

3. Яке з рівнянь описує

Варіант 1

Варіант 2

рівноприскорений рух?

рівномірний рух?

А) x = 7y + 2t2

Б) x = 7 - 2t2

В) x = 2 + 2t3

Г) x = 5 + 2t

Д) x = 2

           

4. Рух тіла задано рівнянням x = 3 - 4t + 2t2. Визначте числове значення

Варіант 1

Варіант 2

початкової швидкості.

прискорення.

А) -4

Б) -2

В) 2

Г) 3

Д) 4

           

5. За графіком визначте переміщення тіла

Варіант 1

Варіант 2

за перші 5 с руху.

за останні 5 с руху.

А) 5 м

Б) 10 м

В) 15 м

Г) 20 м

Д) 25 м

           

6. Камінь падає в ущелину протягом 6 с. Яку глибину має ущелина, якщо початкова швидкість дорівнює

Варіант 1

Варіант 2

20 м/с?

0 м/с?

А) 12 м

Б) 120 м

В) 180 м

Г) 200 м

Д)300 м

           

Достатній рівень (3 бали)

У завданнях 7-8 до кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка відповідей

7. Установіть відповідність між фізичним поняттям і математичним виразом.

Варіант 1

A) переміщення при рівноприскореному русі

Б) швидкість рівномірного руху

B) миттєва швидкість при рівноприскореному русі

Г) координата при рівноприскореному русі

А

Б

В

Г

       

Варіант 2

A) лінійна швидкість

Б) кутова швидкість

B) прискорення

Г) доцентрове прискорення

А

Б

В

Г

       

8. Установіть відповідність між фізичною величиною та її одиницею.

Варіант 1

A) лінійна швидкість

Б) кутова швидкість

B) прискорення

Г) період обертання

А

Б

В

Г

       

Варіант 2

A) обертова частота

Б) миттєва швидкість

B) шлях

Г) прискорення вільного падіння

А

Б

В

Г

       

Високий рівень (3 бали)

У завданні 9 розв’яжіть задачу, впишіть відповідь та перенесіть її до бланка

9. З висоти 100 м без початкової швидкості падає тіло. Визначте

Варіант 1

Варіант 2

шлях за останню секунду падіння.

середню швидкість на другій половині шляху.

Розв'язання:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Відповідь:_______

IV. РЕФЛЕКСІЯ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідні параграфи підручника, конспекти уроків, формули.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити