Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 22 / І.1-20. УРОК УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ З ТЕМИ: «КІНЕМАТИКА»

Мета: 1) провести аналіз результативності виконання контрольної роботи і роботу над помилками, допущеними учнями в контрольній роботі; узагальнити знання учнів з теми «Кінематика», продовжити формування вміння працювати з числовою інформацією (математична компетентність), перетворювати текстову інформацію в графічну;

2) продовжити формування логічності мислення, математичного апарату, вмінь застосовувати математичні залежності між фізичними величинами для доказу необхідного твердження;

3) продовжити розвиток умінь акуратно оформлювати записи в опорному конспекті.

Очікувані результати: учень знає і застосовує формули для прискорення, швидкості при рівноприскореному русі, руху тіла, що рухається вертикально, горизонтально, під кутом до горизонту, по колу під дією сили тяжіння; уміє: застосовувати набуті знання в процесі розв'язування фізичних задач, будувати графіки залежності швидкості та переміщення від часу для прямолінійного рівноприскореного руху; уміють взаємодіяти з однолітками при організації групової діяльності.

Устаткування: картки із завданням для складання опорного конспекту з теми.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ, РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ 10 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель аналізує результативність виконання контрольної роботи, пояснює завдання, які викликали утруднення при виконанні контрольної роботи.

Формування самоосвітньої компетентності учнів, розвиток уміння аналізувати результати власної діяльності

Учні обговорюють способи виконання завдань контрольної роботи, аналізують помилки, допущені при виконанні контрольної роботи

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 15 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пояснює правила роботи в групах, формулює завдання для кожної групи, надає консультації щодо складання ОК навчального матеріалу

Формування самоосвітньої компетентності, формування цілісної системи знань з теми, визначення світоглядних ідей. Формування компетентності навчатися впродовж життя: здатності до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь та навичок, уміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення

Учні працюють у малих групах, складають різні частини ОК, опрацьовуючи текстову інформацію, надану для кожної групи

Завдання для учнів

Ви завершили вивчення розділу фізики «Кінематика», і для того, щоб знання, отримані при вивченні цієї теми, ви змогли використовувати при вивченні інших розділів фізики або при складанні ЗНО, необхідно запам’ятати всі основні формули та визначення.

Кожна група складатиме тільки частину опорного конспекту з теми: «Кінематика», потім у всіх буде нагода поділитися своїми напрацюваннями з однокласниками.

Кожна група отримує аркуш формату А-4, на якому цифрами вказано блоки для розташування частини ОК, яку готує кожна група. У готовому ОК ці цифри містяться у правому верхньому куті кожної із областей, призначених для заповнення

Завдання для групи 1

1. При вивченні теми «Кінематика» ви знайомилися з прямолінійним рухом, спробуйте записати у вигляді символів, рисунків, скороченого запису всі основні елементи, що розглядали у цій темі. Нагадую: обов’язково необхідно закодувати — основну задачу

механіки, переміщення, систему відліку; відобразити проекції переміщення та розглянути всі можливі випадки для визначення знаку та модуля проекції переміщення.

Записати формули для визначення швидкості прямолінійного руху, середньої швидкості та алгоритм подання одиниць швидкості в системі СІ.

Для підготовки ОК використовуйте поле № 1.

2. Будь-який рух завжди відносний. Можна навести багато прикладів, коли тіло відносно однієї системи відліку перебуває в стані спокою, а відносно іншої — рухається. При розв’язуванні задач ми зустрічалися з трьома випадками, які описуються одним векторним рівнянням: ( — векторна величина).

Проаналізуйте, які ситуації виникають при визначенні відносної швидкості, та намалюйте ці випадки у вигляді ОК, заповніть поле 9.

Завдання для групи 2

Будь-який вид руху в кінематиці описують за визначеним алгоритмом: вводять основну задачу механіки для цього руху, визначають величини, що характеризують такий рух, будують графічні залежності між величинами. Для прямолінійного рівномірного руху вводять поняття швидкості, переміщення, пройденого шляху, координати. Всі ці величини, що (не) залежать від часу, можна унаочнити у вигляді графіків. Складіть частину ОК, у якій у скороченому вигляді подано теорію рівномірного прямолінійного руху, та заповніть поле № 2.

Завдання для групи 3

1. Опис рівноприскореного руху має такий самий алгоритм, як і рівномірний рух. Вам необхідно у вигляді формул, скорочених записів увести поняття: прискорення, швидкостей — початкової та кінцевої, переміщення, пройденого шляху, координати. Для кожної фізичної величини, що характеризує такий рух, побудуйте графік залежності від часу та покажіть на цих графіках різні випадки рівноприскореного руху. Поле для заповнення ОК для такого руху — № 3.

2. Вільне падіння — це рух, який описують рівняннями, подібними до рівнянь для рівноприскореного руху в горизонтальній площині. З урахуванням того, що тіло при вільному падінні рухається у вертикальній площині, запишіть рівняння для визначення швидкостей (початкової, кінцевої), висоти. Розгляньте всі можливі випадки застосування цих формул з урахуванням руху тіла або вертикально вгору, або вертикально вниз. Поле для заповнення № 4.

Завдання для групи 4

Рівномірний рух по колу має велике прикладне значення. Ці формули використовують фізики-ядерники, які досліджують траєкторії елементарних частинок, астрономи — при визначенні параметрів орбіт планет, інженери, причетні до космічних польотів, при визначенні параметрів орбіти штучних супутників та літальних апаратів. Для опису коливального руху також використовують деякі формули руху по колу. Будь-який криволінійний рух можна описати рівняннями рівномірного руху по колу. Складіть ОК для рівномірного руху по колу, запишіть усі формули для визначення: лінійної та кутової швидкості, періоду, частоти, доцентрового прискорення. Місце для складання ОК — поле № 7.

Завдання для групи 5

Розв’язування задач з цієї теми завжди викликає складності, але для тих, хто уявляє, як здійснюється рух тіла, кинутого або горизонтально, або під кутом до горизонту, і правильно застосовує формули для рівномірного прямолінійного руху або для руху тіла у вертикальному напрямку, такі задачі зрозумілі і досить легко розв’язуються. Поле для складання ОК № 5, 8. Запишіть усі формули для визначення характеристик руху тіла, кинутого горизонтально (поле № 5) та під кутом до горизонту (поле № 8).

Зразок такого ОК — дивись у ЦОР до уроку.

Після завершення роботи учні формують загальний ОК, можна кожне поле (№ 1-8) такого ОК, яке заповняли групи, наклеїти на аркуш формату А-4, заготовлений заздалегідь. Якщо в кабінеті є техніка, можна відтворити цей конспект на великому екрані. Учні можуть скористатися сучасними засобами для фотографування такого ОК.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Можна запропонувати кожній групі обрати жеребкуванням одну задачу або запропонувати задачу, яка стосується тієї частини теоретичного матеріалу, що учні опрацьовували для створення частини ОК. Умови таких задач — див. нижче.

Загальні поняття кінематики

Потяг подолав шлях s = 200 км. Упродовж t1 = 1 год він рухався зі швидкістю v1 = 100 км/год, потім зробив зупинку на час t2 = 30 хв. Решту шляху потяг ішов зі швидкістю v3 = 40 км/год. Яка середня швидкість руху потяга?

Рівномірний рух

Задано закон рівномірного прямолінійного руху матеріальної точки x(t) = 2t - 1. Визначте початкове положення точки, її координату в момент часу t1 = 1 c, шлях, пройдений точкою за Δt = 1 c. Побудуйте траєкторію руху точки і графіки залежності від часу координати, шляху і швидкості точки.

Відносність руху

Двома паралельними коліями рухаються два потяги: товарний, довжина якого L1 = 630 м, іде з незмінною швидкістю v1 = 48 км/год, і пасажирський, довжиною L2 = 120 м, що рухається з постійною швидкістю v2 = 102 км/год. Яка відносна швидкість руху потягів у випадку, коли вони рухаються назустріч один одному і коли рухаються в одному напрямку? Упродовж якого часу один потяг проходить повз інший?

Рівноприскорений рух

За час t = 10 c частинка пройшла шлях L = 60 м, при цьому її швидкість збільшилася в n = 5 разів. Визначте величину прискорення, вважаючи його постійним.

Вільне падіння

Бурулька падає без опору з даху, пролітаючи першу половину шляху за час t1 = 1 c. Скільки часу їй залишилось пролетіти до поверхні землі?

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту

Невелике тіло з початковою швидкістю v0 кинули під кутом α до горизонту. Визначте: а) горизонтальну та вертикальну складники швидкості у функції часу; б) залежність координат тіла від часу; в) рівняння траєкторії; г) повний час польоту; д) максимальну висоту піднімання над горизонтом і максимальну дальність кидка.

Рух тіла, кинутого горизонтально

З вежі висотою h = 30 м в горизонтальному напрямку кинули тіло з початковою швидкістю v0 = 10 м/c. Визначте: а) рівняння траєкторії тіла; б) швидкість тіла в момент дотику до землі; в) кут, що створює вектор швидкості тіла в момент дотику до поверхні землі.

Кожна група оформлює розв’язання задачі та протягом 1 хвилини презентує класу спосіб її розв’язання за допомогою ОК, підготовленого у першій половині уроку.

Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок за урок.

V. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Оформити ОК з теми «Кінематика» (приклад дивись у ЦОР до уроку)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити