Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

2. ДИНАМІКА

УРОК № 26 / І.2-4. ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ

Мета: 1) закріпити поняття сил як кількісної характеристики дії одного тіла на інше, експериментально обґрунтувати ІІІ закон Ньютона, розглянути межі застосування трьох законів Ньютона; почати формування вмінь розв'язувати задачі на застосування І-ІІІ законів Ньютона;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності та розраховувати значення прискорення за зміни однієї із величин (маси тіла або сили);

3) продовжити формування пізнавального інтересу учнів через ознайомлення із заслугами Ньютона, деякими його біографічними даними, показати роль знання трьох законів для пояснення життєвих ситуацій.

Очікувані результати: учні формулюють ІІІ закон Ньютона та записують його математичний вираз, можуть пояснити межі застосування законів Ньютона, розуміють сутність фізичної теорії, застосовують І-ІІІ закони для розв'язання задач.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 2 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель проводить фронтальне опитування за темою попереднього уроку «ІІ закон Ньютона», використовуючи ЦОР — тести

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: гнучкості та оперативності мислення, виявлення прогалин у власних знаннях теоретичного матеріалу

Учні обговорюють розв'язання домашніх задач, усувають прогалини у своїх знаннях, формують навички виступати перед аудиторією, відповідають на запитання вчителя

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує учням згадати поняття сили, прискорення; види сил у механіці (використовує інтерактивний плакат)

Формування компетентності в природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; розширення знань про історію фізики та її відкриттів, формування інформаційної компетентності — уміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання,згадують основні поняття, необхідні для засвоєння нового матеріалу

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 25 хв

План

1. Проведення фізичного експерименту для демонстрації ІІІ закону Ньютона.

2. ІІІ закон Ньютона. Межі застосування.

3. Висновки ІІІ закону Ньютона.

4. Межі застосування І—ІІІ законів динаміки.

5. Алгоритм розв’язання задач

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Для розкриття 1-3 пункту плану вчитель проводить демонстраційний експеримент задля унаочнення взаємодії тіл та зміни швидкості від маси

Формування предметної та світоглядної компетентностей: уміння аналізувати побачений дослід, робити висновки, на підставі чого формувати нові знання

Учні аналізують результати дослідів, роблять висновки та записують їх у зошити

Для розкриття 2, 3 питань плану учитель також використовує інтерактивний плакат до уроку, відеофрагменти, викладає навчальний матеріал у вигляді лекції

Формування самоосвітньої компетентності: уміння слухати та запам'ятовувати навчальний матеріал, опанування різних способів вивчення нового матеріалу, формування вмінь написання конспекту та використання опорних сигналів та умовних позначок для скорочення записів

Учні конспектують навчальний матеріал, беруть участь в обговоренні запропонованої вчителем інформації, задають питання щодо незрозумілої частини навчального матеріалу

Третій закон Ньютона

Поставимо на горизонтальну поверхню два легкі візки й за допомогою двох динамометрів прикріпимо їх до вертикальних стійок. Покладемо на візки два магніти різнойменними полюсами один до одного.

Через притягання магнітів візки почнуть рухатись, розтягуючи при цьому пружини динамометрів. Тільки-но сила пружності пружини динамометра зрівноважить силу притягання з боку магніту, візок зупиниться. Дослід показує, що після зупинки візків показання обох динамометрів однакові. Це означає, що з якою силою лівий магніт притягує правий магніт, з такою ж силою правий магніт притягує лівий. Крім того, аналізуючи дослід, бачимо, що ці сили спрямовані протилежно. Отже,

Рівність виражає третій закон Ньютона:

· Два тіла взаємодіють одне з одним із силами, спрямованими вздовж однієї прямої, однаковими за модулем і протилежними за напрямом.

Третій закон Ньютона стверджує, що сили завжди «виникають» парами. Такі сили іноді називають силами дії та протидії. При цьому байдуже, яку з двох сил назвати силою дії, а яку — силою протидії.

Властивості сил, з якими тіла взаємодіють:

а) мають ту саму фізичну природу, оскільки зумовлені однією взаємодією;

б) однакові за модулем і спрямовані вздовж однієї прямої протилежно одна одній;

в) прикладені до різних тіл, і тому не можуть компенсувати одна одну.

Таким чином, третій закон Ньютона відображає факт рівності тіл, що взаємодіють, і є актуальним під час опису взаємодії тіл в інерціальних системах відліку.

Можна розглянути декілька прикладів прояву третього закону Ньютона:

1. Явище віддачі. Сила, що діє на снаряд з боку гармати, дорівнює за модулем силі, що діє на гармату з боку снаряда в момент пострілу. В автоматичній стрілецькій зброї явище віддачі використовують для перезаряджання зброї.

2. Реактивний рух. З величезною швидкістю викидаючи продукти згоряння палива назад, ракета діє на них з надзвичайною силою. З такою ж за модулем, але спрямованою вперед силою продукти згоряння діють на ракету.

3. Взаємодія Землі й Сонця, Місяця й Землі, рух планет та інших небесних тіл.

4. Рух транспортних засобів.

Питання до учнів після опрацювання нового матеріалу:

1. Чи викликає постійна сила постійне прискорення?

2. Як залежить модуль прискорення від модуля сили?

3. Як направлено прискорення тіла, якщо відомий напрямок сили, що діє?

4. Яке співвідношення між силами, з якими взаємодіють два тіла?

5. Що спільного мають дві сили, з якими взаємодіють два тіла?

6. Чим відрізняються сили, з якими взаємодіють два тіла?

7. Чи є фізична різниця між дією й протидією?

8. Чому третій закон Ньютона називають законом взаємодії?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує запитання, умови задач, пояснює алгоритм їх розв'язання, виправляє неправильні відповіді

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, обчислювати значення математичних виразів

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на ІІІ закон Ньютона

1. Зобразьте сили дії та протидії у випадках взаємодії тіл, наведених на рисунку.

2. Що покажуть динамометри, якщо верхній динамометр опустити так, щоб вантаж об’ємом 0,2 дм2 3 опинився повністю зануреним у воду, але не торкався дна посудини?

3. У яких випадках рівнодійна всіх сил, що діють на штангу, дорівнює нулю?

1) Штангіст відриває її від помосту;

2) штангіст рівномірно піднімає її вгору;

3) штангіст зупиняє штангу наприкінці підняття;

4) штангіст утримує її у верхньому положенні.

А) 1; 4;

Б) 2; 4;

В) 1; 3;

Г) 2; 3.

4. Чому дорівнює модуль рівнодійної двох сил, про які йдеться в третьому законі Ньютона?

А) 0;

Б) F1 + F2;

В) F1 - F2;

Г) рівнодійної не існує.

5. М’яч ударяє в шибку. На яке з тіл діє більша сила?

A) На скло;

Б) на м’яч;

B) на ці тіла діють рівні сили;

Г) відповідь залежить від співвідношення мас м’яча і шибки.

Контрольні запитання

1. Чи можна, спираючись на формулу стверджувати, що сила, яка діє на тіло, залежить від маси цього тіла та прискорення, якого надає тілу ця сила?

2. Як спрямована рівнодійна сил, прикладених до автомобіля, коли він розганяється на горизонтальній дорозі?

3. Чи можна обчислити рівнодійну сил дії та протидії?

4. У якому випадку дві сили компенсують одна одну?

5. Чому сили, що виникають унаслідок взаємодії, не зрівноважують одна одну? Наведіть приклади.

VI. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити