Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

2. ДИНАМІКА

УРОК № 27 / І.2-5. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: 1) закріпити знання учнів про закони Ньютона, сформувати навички розв'язання задач на визначення рівнодійної сил, які діють на тіло, прискорення, якого набуває тіло під дією рівнодійної сил, тощо;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності та розраховувати значення прискорення за зміни однієї із величин (маси тіла або сили);

3) продовжити формування вмінь застосування раціональних способів розв'язання задач, самостійності мислення.

Очікувані результати: учні формулюють І-ІІІ закони Ньютона та записують математичні вирази І-ІІІ законів, можуть пояснити межі застосування законів Ньютона, розуміють сутність фізичної теорії, застосовують І-ІІІ закони для розв'язання задач.

Тип уроку: урок поглиблення знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель проводить тестування на знання І-ІІІ законів Ньютона та межі їх застосування

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: гнучкості та оперативності мислення, виявлення прогалин у власних знаннях теоретичного матеріалу

Учні обговорюють розв'язання домашніх задач, усувають прогалини у своїх знаннях, формують навички виступати перед аудиторією, відповідають на питання, запропоновані вчителем

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель, використовуючи інтерактивний плакат «Закони Ньютона», організує повторення теоретичного матеріалу, необхідного для розв'язання задач на уроці

Формування усвідомлення варіативності математичних методів у розв'язанні задач з динаміки проблем і задач, усвідомлення важливості математики як універсальної мови фізики

Учні дають відповіді на запитання, згадують основні поняття, необхідні для розв'язання задач на застосування І-ІІІ законів Ньютона

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 25 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує учнів класу на розв'язання задач. На розсуд учителя певні задачі учні виконують фронтально, решту — в малих групах чи самостійно

Формування предметної та математичної компетентності, уміння застосовувати знання теорії для розв'язання розрахункових та якісних задач, перетворення математичних виразів

Учні розв'язують задачі, працюючи самостійно, у малих групах, беруть участь в обговоренні ходу рішення (вид роботи пропонує вчитель)

Задача 1

За графіком F = Fx(t) побудуйте графік v = vx(t).

Задача 2

За графіком F = Fx(t) побудуйте графік x = x(t), x0 = 0.

Задача 3

Маса другого тіла у k разів менша за масу першого. Під дією однакових сил тіла зі стану спокою проходять рівні шляхи. Чому дорівнює відношення часу руху першого тіла до часу руху другого тіла?

Задача 4

Дві однакові сили прикладені до двох попередньо нерухомих санок, маси яких різняться в k разів: m1 = km2. Порівняйте швидкості, яких набувають санки, пройшовши однакові шляхи.

Задача 5

На тіло масою m, що перебуває на горизонтальній площині, діє сила F під кутом α до горизонту. Коефіцієнт тертя μ. Визначте прискорення тіла, якщо воно не відривається від площини.

Задача 6

Графіки залежності a(F) для трьох тіл показано на рисунку. Порівняйте маси цих тіл.

Задача 7

Порожньому причепові тягач надає прискорення 0,4 м/c2, а навантаженому — 0,1 м/c2. Якого прискорення тягач надасть обом зчепленим причепам, якщо його сила тяги в обох випадках однакова? Силою опору знехтуйте.

Самостійна робота 10 хв

Задача 1

Координата x тіла, що рухається прямолінійно, змінюється з плином часу за законом x = x(t). Маса тіла m. Обчисліть модуль рівнодійної сил, прикладених до тіла.

Варіант

m, г

x = x(t), м

1

240

x = 3 - 4t + 5t2

2

20

x = -8 + 3t + 6t2

3

200

x = 12 - 4t + 3t2

4

600

x = 5 + 5t + 5t2

5

160

x = —2 + 6t + 8t2

6

300

x = 8t + 2t2

7

120

x = 7 + 4t2

8

140

x = -3 - 9t + 20t2

9

80

x = 9 + 5t + 9t2

10

180

x = -4t + 10t2

11

40

x = 16 + 6t + 12t2

12

220

x = -2 - 3t + 0,6t2

Задача 2

Матеріальна точка масою m рухається з прискоренням а під дією двох взаємно перпендикулярних сил Обчисліть величину, позначену *.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

m, кг

2,0

2,5

3,0

*

0,5

5,0

2,0

*

0,5

10

4,0

*

a, м/c2

*

2,0

5,0

0,25

5,0

10

*

0,2

*

0,5

12,5

2,5

F1, H

30

*

9

2

*

40

6

0,4

0,8

3

*

9

F2, H

40

4,0

*

1,5

2,0

*

8,0

0,3

0,6

*

30

12

V. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

2. Розв'язати задачі.

· На рисунку подано три вектори, що перебувають в одній площині й прикладені до однієї точки. Масштаб рисунка такий, що сторона одного квадрата сітки відповідає модулю сили 1 Н. Обчисліть модуль вектора рівнодійної трьох векторів сил. (Відповідь надайте в ньютонах)

· На рисунку зображено три вектори сил, що перебувають в одній площині й прикладені до однієї точки. Модуль вектора сили F1 дорівнює 3 Н. Чому дорівнює модуль рівнодійної векторів F1, F2та F3? (Відповідь надайте в ньютонах)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити