Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

2. ДИНАМІКА

УРОК № 33 / І.2-11. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

Мета: 1) повторити алгоритм розв'язання задач на рух тіла під дією кількох сил; удосконалити навички розв'язання задач на застосування ІІ закону Ньютона при русі тіла під дією кількох сил у горизонтальному напрямку;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності; формування алгоритмічності мислення при розв'язанні стандартних задач на рух тіла по похилій площині;

3) продовжити формування вмінь знаходження раціональних способів розв'язання задач, самостійності мислення.

Очікувані результати: учні розуміють, як визначати рівнодійну силу в різних випадках, можуть проектувати сили на осі, записують рівняння ІІ закону Ньютона як у векторному, так і в скалярному вигляді.

Тип уроку: урок поглиблення знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель, використовуючи інтерактивний плакат до уроку, організує повторення питань: види сил в механіці, точки прикладання та напрямку кожного виду сил, визначення проекції сили

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: гнучкості та оперативності мислення, виявлення прогалин у власних знаннях теоретичного матеріалу

Учні відповідають на запитання вчителя, усувають прогалини у своїх знаннях, згадують теоретичний матеріал, необхідний для розв'язання нових типів задач

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Алгоритм розв'язування задач із динаміки

1. Уважно прочитайте умову задачі. З’ясуйте, які сили діють на тіло та характер руху тіла (рухається тіло прямолінійно й рівномірно чи з прискоренням).

2. Запишіть коротко умову задачі, визначте числові значення СІ.

3. Зробіть схематичний рисунок, покажіть на ньому всі сили, що діють на тіло, і напрямок прискорення.

4. Запишіть другий закон Ньютона у векторному вигляді та проекціях на осі координат.

5. Запишіть додаткові рівняння (наприклад, формули для сил або рівняння кінематики).

6. Розв’яжіть отриману систему рівнянь у загальному вигляді.

7. Проаналізуйте отриманий результат (перевірте одиниці величин, розгляньте окремі або граничні випадки).

8. Виконайте числові розрахунки, оцініть правдоподібність результатів.

9. Запишіть відповідь.

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 25 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує учнів класу на розв'язання задач. На розсуд вчителя деякі задачі учні виконують фронтально, деякі в малих групах, деякі самостійно

Формування предметної та математичної компетентності, вміння застосовувати знання теорії для розв'язання розрахункових та якісних задач, перетворення математичних виразів

Учні розв'язують задачі, працюючи самостійно, у малих групах, беруть участь в обговоренні ходу розв'язання (вид роботи пропонує вчитель)

Задача 1

Якщо до тіла масою m = 25 кг прикласти силу F = 120 Н під кутом α = 60° до горизонту, то тіло рухатиметься рівномірно. З яким прискоренням рухатиметься тіло, якщо ту ж саму силу прикласти під кутом β = 30° до горизонту?

Задача 2

З якою мінімальною силою необхідно штовхнути перед собою вантаж масою m = 12 кг, для того щоб зрушити його з місця? Сила складає з горизонтом кут α = 30°, коефіцієнт тертя поверхні предмета з долівкою μ = 0,4.

Задача 3

Тіло рухається горизонтальною площиною під дією сили F, напрямленої під кутом α до горизонту. Визначте прискорення тіла, якщо його маса m, а коефіцієнт тертя між тілом і площиною μ. При якому значенні зовнішньої сили рух буде рівномірним?

Задача 4

Вантаж масою m = 1 кг підвісили до пружини жорсткістю k = 100 Н/м. Довжина пружини в нерозтягнутому стані складає l0 = 0,2 м. Визначте довжину пружини l1, коли на неї підвішено вантаж. Якою стане довжина пружини, якщо систему пружина-вантаж розташувати в ліфті, що рухається з прискоренням a = 5 м/с2, напрямленим: а) вверх; б) вниз?

Задача 5

Павук масою m = 10-4 кг спускається по нитці павутини, причепленої до стелі ліфта, коли той починає підніматися з прискоренням a0 = 3 м/с2. З яким прискоренням відносно ліфта опускається павучок, якщо сила натягу нитки павутини Т0 = 5 ∙ 10-4 H?

Резерв часу

Задача 6

Магніт масою m = 5 кг притягується до вертикальної сталевої стінки з силою F1 = 5 Н. До магніту прикладають ще одну силу F2 = 20 Н, напрямлену під кутом α = 30° до підпорної поверхні. Куди і з яким прискоренням почне рухатися магніт при коефіцієнті тертя між магнітом і стіною μ = 0,2? При яких значеннях μ магніт у цій системі сил не буде переміщатися?

IV. РЕФЛЕКСІЯ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачу.

На тіло масою m = 0,1 кг, розташоване на горизонтальній площині, в момент часу t = 0 починає діяти сила напрямлена під кутом α = 30° до горизонту. Визначте залежність прискорення тіла від часу, якщо коефіцієнт тертя між тілом і площиною μ = 0,1. Через який проміжок часу від початку дії сили тіло відірветься від столу? Чому дорівнюватиме в цей момент прискорення?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити