Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

2. ДИНАМІКА

УРОК № 35 / І.2-13. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ (ЗМІНА ВАГИ ТІЛА)

Мета: 1) сприяти засвоєнню учнями алгоритму розв'язання задач на застосування ІІ закону Ньютона для різних типів задач - рух тіла по вертикалі зі зміною ваги тіла, повторити основні закони динаміки, закріпити вміння визначати сили, що діють на тіло, їх напрямок та точку прикладання, сформувати вміння обчислювати рівнодійну силу; сформувати знання про динамічні закономірності та про вплив початкових умов на характер руху тіла під дією кількох сил;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності; формування алгоритмічності мислення під час розв'язання стандартних задач на рух тіла;

3) продовжити формування самостійності мислення, володіння монологічним мовленням, вміння порівнювати, обирати раціональні способи розв'язання задач у нових умовах.

Очікувані результати: учні розуміють, як визначати рівнодійну силу в різних випадках, можуть проектувати сили на визначені осі, записують рівняння ІІ закону Ньютона як у векторному, так і в скалярному вигляді при різних початкових умовах; розв'язують задачі на рух системи зв'язаних тіл під дією кількох сил.

Тип уроку: урок поглиблення знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ УЧНІВ 10 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель контролює самостійність виконання учнями розв’язання задачі та 1 тестового питання. Тестові питання подано в 4 варіантах, задачу — в 12 варіантах

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: гнучкості та оперативності мислення, виявлення прогалин у власних знаннях теоретичного матеріалу

Учні виконують самостійну роботу, перевіряють рівень своїх знань з теми «Рух тіла під дією кількох сил (рух похилою площиною)»

· Похилою площиною рівномірно вверх переміщається брусок. Який вектор, із зображених на рисунку, є зайвим або неправильним?

Задача

Гладенькою похилою площиною довжиною L та висотою h невеликий брусок зісковзує з прискоренням а. Обчисліть значення величини, позначеної *. Прискорення вільного падіння 10 м/с2. Як зміниться прискорення бруска, якщо висота похилої площини збільшиться в β разів (при незмінній довжині похилої площини)?

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

L, м

2,0

1,5

*

1,5

1,0

*

1,0

2,0

*

1,8

0,9

*

h, см

40

*

50

30

*

40

20

*

60

20

*

30

а, м/с2

*

1,5

2,0

*

3,0

2,0

*

3,0

2,5

*

1,5

2,0

β

1,5

2

2,5

5

1,5

2

2,5

3

1,5

2

2,5

3

III. ЕТАП РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 25 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує задачі на рух тіла по вертикалі зі зміною ваги тіла, 1 задачу розв'язує з детальним поясненням, інші задачі — залежно від рівня підготовки класу: або фронтально, або в малих групах

Формування предметної та математичної компетентності, вміння застосовувати знання теорії для розв'язання розрахункових та якісних задач, перетворення математичних виразів

Учні розв'язують задачі, працюючи самостійно, в малих групах, беруть участь в обговоренні ходу розв'язання (вид роботи пропонує вчитель)

Задача 1

До стелі ліфта, що рухається, приладнали динамометр (силомер), на якому підвісили тіло масою m = 1 кг. Динамометр показує F = 15 Н. Визначте модуль прискорення ліфта.

Задача 2

Чому дорівнює вага космонавта масою m = 80 кг під час старту ракети вертикально вверх з поверхні Землі з прискоренням а = 15 м/с2?

Задача 3

Організм тренованої людини довгий час може витримувати чотириразове збільшення своєї ваги. З яким максимальним прискоренням може стартувати ракета вертикально вверх з поверхні Землі, щоб не перевищити допускне навантаження на космонавтів?

Задача 4

Пасажир масою m перебуває в ліфті, що рухається з прискоренням a, при цьому вага пасажира дорівнює P. Обчисліть значення величини, позначеної *. Прискорення вільного падіння дорівнює10 м/с2.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

m, кг

*

60

70

*

80

90

*

65

75

*

85

95

а, м/с2

0,20

*

0,15

0,20

*

0,15

0,10

*

0,20

0,10

*

0,20

Напрямок прискорення

P, H

640

570

*

620

805

*

720

630

*

590

860

*

Задача 5

Пасажирський ліфт починає рух зі стану спокою і, рухаючись рівноприскорено вверх (вниз), за час t долає шлях s. При такому русі ліфта вага пасажира масою m дорівнює P. Обчисліть значення величини, позначеної *. Прискорення вільного падіння дорівнює

10 м/с2.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Напрямок прискорення

t, c

8,0

5,0

6,0

*

6,0

8,0

5,0

*

5,0

6,0

8,0

*

s, м

*

9,0

6,5

20

*

16

10

18

*

6,0

15

12

m, кг

70

*

60

80

60

*

70

60

80

*

80

70

P, H

650

660

*

810

560

770

*

610

740

870

*

710

IV. РЕФЛЕКСІЯ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, виконати завдання за задачником.

2. Скласти опорний конспект — алгоритм розв’язання задач на рух зв’язаних тіл під дією декількох сил.

3. Розв’язати задачі 5 та 6 варіант 3.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити