Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

2. ДИНАМІКА

УРОК № 36 / І.2-14. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ЗВ'ЯЗАНІ ТІЛА

Мета: 1) сприяти засвоєнню учнями алгоритму розв'язання задач на застосування ІІ закону Ньютона для різних типів задач: рух системи зв'язаних тіл, повторити основні закони динаміки, закріпити вміння визначати сили, що діють на тіло, їх напрямок та точку прикладання, сформувати вміння визначати рівнодійну силу; сформувати знання про динамічні закономірності та про вплив початкових умов на характер руху тіла під дією кількох сил;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності; формування алгоритмічності мислення при розв'язанні стандартних задач на рух зв'язаних тіл;

Очікувані результати: учні розуміють, як визначати рівнодійну силу в різних випадках, можуть проектувати сили на визначені осі, записують рівняння ІІ закону Ньютона як у векторному, так і в скалярному вигляді при різних початкових умовах; розв'язують задачі на рух системи зв'язаних тіл під дією кількох сил.

Устаткування: інтерактивний плакат до уроку, опорний конспект.

Тип уроку: урок поглиблення знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель, використовуючи інтерактивний плакат до уроку, організує повторення питань: види сил у механіці, точки прикладання та напрямку кожного виду сил, визначення проекції сили

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: гнучкості та оперативності мислення, виявлення прогалин у власних знаннях теоретичного матеріалу

Учні відповідають на запитання вчителя, усувають прогалини у своїх знаннях, згадують теоретичний матеріал, необхідний для розв'язання нових типів задач

III. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 25 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує задачі на рух системи зв'язаних тіл, 1 задачу розв'язує з детальним поясненням, інші задачі — залежно від рівня підготовки класу: або фронтально, або в групах

Формування предметної та математичної компетентності, вміння застосовувати знання теорії для розв'язання розрахункових та якісних задач, перетворення математичних виразів

Учні розв'язують задачі, працюючи самостійно, у малих групах, беруть участь в обговоренні ходу розв'язання (вид роботи пропонує вчитель)

Задача 1

Через невагомий нерухомий блок перекинули нерозтяжну невагому нитку з двома вантажами на кінцях m1 і m2, причому m1 > m2. Система починає рух без проковзування нитки відносно блока. Визначте силу натягу нитки, прискорення вантажів і силу тиску на вісь блоків.

Задача 2

Через блок перекинули невагому і нерозтяжну нитку, на кінці якої підвісили два вантажі з однаковими масами M. Одночасно на кожен вантаж кладуть перевантаження: справа — масою 3m, зліва — m. Визначте прискорення вантажів, силу натягу нитки і силу тиску перевантажень на основні вантажі.

Задача 3

Визначте прискорення вантажів та сили натягу всіх ниток, якщо маса кожного вантажу дорівнює m. Масою блока і тертям знехтуйте.

Задача 4

Два вантажі масами m1 = 0,1кг і m2 = 0,05 кг з’єднані невагомою і нерозтяжною ниткою, перекинутою через ідеальний блок. Вантажі притискаються один до одного постійною силою F = 1 H. Коефіцієнт тертя між вантажами μ = 0,1. Обчисліть прискорення вантажів.

Задача 5

Чотири бруски однаковою масою m з’єднані невагомими нерозтяжними нитками і через ідеальний блок з’єднані з вантажем масою m (рисунок). Коефіцієнт тертя між тілами і столом μ. Визначте прискорення, натяг усіх ниток і значення μ, при якому система перебуватиме в спокої.

Задача 6

Однорідний ланцюжок довжиною L звішується зі столу й утримується в рівновазі силою тертя. Визначте величину коефіцієнта тертя, якщо відомо, що найбільша довжина кінця, який звішується зі столу і при якій ланцюжок ще не ковзає, дорівнює х.

IV. РЕФЛЕКСІЯ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, виконати завдання за задачником.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити