Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

3. ЕЛЕМЕНТИ СТАТИКИ ТА ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 39 / I.3-2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: 1) поглибити знання учнів з теми «Елементи статики», сприяти формуванню вмінь розв'язувати задачі різних типів з означеної теми;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності та розраховувати значення моментів різних видів сил;

3) продовжити формування пізнавального інтересу учнів, продовжити розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення з використанням фізичних термінів, сприяти розвитку вмінь спілкування, взаємодопомоги, формування навичок колективної роботи, продовжити роботу з розвитку уваги учнів, самостійності та цілеспрямованості.

Очікувані результати: учні дають визначення понять плече сили, момент сили, застосовують правило моментів для розв'язування задач.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 2 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель проводить тестування учнів, стежить за самостійністю виконання тестових завдань

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: гнучкості та оперативності мислення, виявлення прогалин у власних знаннях теоретичного матеріалу

Учні дають відповіді на тестові завдання, оцінюють свої знання

1. Визначте момент сили 200 Н, якщо плече сили складає 20 см.

1) 4000 Н ∙ м;

2) 40 Н ∙ м;

3) 10 Н ∙ м;

4) 1000 Н ∙ м.

2. Однорідний куб спирається одним ребром на підлогу, другим — на вертикальну стіну (див. рисунок). Плече сили Fтер відносно точки О2 дорівнює

1) ОО2;

2) О1О2;

3) О2О3;

4) 0.

3. Сталева кулька масою 2 кг коливається на нитці довжиною 1 м. Чому дорівнює момент сили тяжіння відносно осі, що проходить через точку О перпендикулярно площині креслення, у стані, зображеному на рисунку?

1) 1 Н ∙ м;

2) 2 Н ∙ м;

3) 10 Н ∙ м;

4) 20 Н ∙ м.

4. Два вантажі масами 2m і m закріплено на невагомому стрижні довжиною L. Щоб стрижень залишався в стані рівноваги, його треба підвісити в точці О, що міститься на відстані X від маси 2m. X дорівнює

5. Важіль перебуває у стані рівноваги під дією двох сил. Сила F1 = 4 Н. Чому дорівнює сила F2, якщо плече сили F1 дорівнює 15 см, а плече сили F2 10 см?

1) 4 Н;

2) 0,16 Н;

3) 6 Н;

4) 2,7 Н.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує учням опорні конспекти з теми, організовує повторення теоретичного матеріалу

Формування компетентності у природничих науках, формування інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, подану в схематичному вигляді, розвиток умінь перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання, згадують основні поняття, необхідні для розв'язання задач

Задачі на застосування правила моментів для важеля

1. Тягарець, маса якого дорівнює т, підчепили до важеля, підпертого посередині. Важіль утримують у рівновазі, прикладаючи вертикально напрямлену силу. Установіть відповідність між модулем цієї сили та точкою її прикладання (див. рис).

2. До важеля, маса якого дорівнює m, підпертого в точці O, підвісили тягарець такої самої маси. Важіль утримують у рівновазі, прикладаючи вертикально напрямлену силу. Установіть відповідність між модулем цієї сили та точкою її прикладання.

3. До кінців стрижня масою m = 1 кг і довжиною x = 0,4 м підвісили вантажі масами m1 = 4 кг та m2 = 1 кг. Визначте положення точки почіпки стрижня для його горизонтальної рівноваги.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує запитання, умови 2-3 задач, виправляє неправильні відповіді

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, знаходити числові значення математичних виразів

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на застосування умов рівноваги твердого тіла

Задача 1

Однорідний диск підвісили на нитці так, що він торкається вертикальної стіни. Диск перебуває в стані рівноваги. Знаючи кут α, визначте залежність між вагою диска P, силою натягу нитки T, силою тертя FR і нормальною реакцією стіни N.

Задача 2

Колоду масою m повільно піднімають за один кінець, ставивши її вертикально, при цьому другий кінець колоди залишається нерухомим. Визначте залежність сили тиску колоди N, що діє при підніманні, і сили тертя від кута нахилу колоди α до горизонту.

Задача 3

За якого співвідношення x/l центр тяжіння однорідної плоскої фігури лежить у точці O (див. рис.)?

Резерв часу

Задача 4

В однорідному диску, радіус якого дорівнює 20 см, вирізали отвір діаметром 20 см так, як показано на рисунку. На якій відстані від точки O міститься центр тяжіння такої фігури?

V. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачу.

Вантаж, маса якого дорівнює 2 кг, підвішений до стелі за допомогою двох тросів так, як показано на рисунку. Визначте силу натягу кожного з тросів, урахувавши заданий масштаб.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити