Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

3. ЕЛЕМЕНТИ СТАТИКИ ТА ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 40 / I.3-3. КОНСЕРВАТИВНІ (ПОТЕНЦІАЛЬНІ) СИЛИ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ. РЕАКТИВНИЙ РУХ У ПРИРОДІ ТА ТЕХНІЦІ

Мета: 1) повторити закони збереження в механічних процесах (енергії, імпульсу), які вивчали в 9 класі, навчити учнів пояснювати перехід енергії в природних процесах, продовжити формування вмінь застосовувати закон збереження енергії у будь-яких процесах для розв'язання задач;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів: умінь перетворювати формули, аналізувати математичні закономірності та застосовувати вивчені закони для пояснення природних явищ;

3) продовжити формування пізнавального інтересу учнів, продовжити розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення з використанням фізичних термінів, сприяти розвитку вмінь спілкування, взаємодопомоги, формування навичок колективної роботи, продовжити роботу з розвитку уваги учнів, самостійності та цілеспрямованості.

Очікувані результати: учні знають поняття кінетичної та потенціальної енергій тіла, поняття консервативних сил, повної енергії тіла, закони збереження імпульсу та енергії в механічних процесах; застосовують закон збереження енергії для розв'язання задач, пояснюють причини реактивного руху тіл у природі, техніці.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує перевірку домашніх задач, коментує неправильні відповіді учнів, за необхідності пропонує розв'язання домашніх задач

Формування самоосвітньої компетентності: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань

Учні слухають вчителя, однокласників, аналізують свої помилки, допущені при виконанні домашньої роботи, виявляють прогалини у своїх знаннях

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує учням згадати про види енергії, види механічної енергії, формули, за якими обчислюють потенціальну та кінетичну енергії, поняття імпульсу

Тренування пам'яті, розвиток уваги, формування природничої та мовленнєвої компетентностей, умінь цілепокладання

Учні згадують поняття та формули, що вивчали в молодших класах, з'ясовують для себе, які знання необхідно отримати при вивченні теми уроку

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ЦОР) 25 хв

1. Консервативні сили

· Силу, що діє на тіло, яке рухається поступально, називають консервативною (потенціальною), якщо робота, що виконує ця сила при переміщенні тіла, не залежить від того, якою траєкторією відбулось це переміщення.

При переміщенні тіла вздовж замкненої траєкторії робота консервативних сил дорівнює нулю (прикладом консервативних сил є сили тяжіння та пружності).

Біля поверхні Землі на тіло діє сила тяжіння

1. Робота, яку виконує сила тяжіння з переміщення тіла вертикально вниз:

2. Нехай тіло рухається похилою площиною. Кут між силою тяжіння та вектором переміщення — α. Тоді робота

У прямокутному трикутнику гіпотенуза, помножена на косинус кута, дорівнює прилеглому катетові. Отже, scosα = h = y1 -y2, а робота

Як бачимо, робота сили тяжіння залежить лише від вертикальної відстані h, яку визначають початкова та кінцева координати y1 та y2. Зрозуміло, що робота сили тяжіння по замкненій траєкторії дорівнює нулю, адже в такому випадку початкова і кінцева координати збігаються.

2. Неконсервативні сили

· Неконсервативними силами є сили, які призводять до втрати механічної енергії, перетворюючи її на внутрішню. До таких сил належить, наприклад, сила тертя.

Нехай ми рухаємо тіло по столу. Спочатку із положення 1 в положення 2, потім — в протилежний бік. Відстань від точки 1 до точки 2 — s. Розгляньмо роботу, яку виконує сила тертя.

«1 → 2»: вектор переміщення спрямовано в протилежний до сили тертя бік. Робота:

«2 → 1»: ситуація аналогійна. Вектор переміщення та сила тертя знову спрямовані протилежно одне до одного:

Отже, робота сили тертя замкненою траєкторією ≠ 0, як у консервативних сил.

Сила тертя — неконсервативна сила.

3. Реактивний рух

Використовуючи ЦОР до уроку вчитель організує повторення вивчених у 9 класі теоретичних відомостей про реактивний рух.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує умови задач, методом «мозкового штурму» учні фронтально розв'язують задачі

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, знаходити числові значення математичних виразів, працювати з графіками лінійних функцій

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на застосування формул потенціальної, кінетичної енергій, закону збереження енергії

Задача 1

Нерухома частинка розпадається на два фрагменти масами m1 та m2. Сумарна кінетична енергія частинок дорівнює K. Визначте швидкості фрагментів і напрямок їхнього руху.

Задача 2

Два тіла, розміщені на гладкій горизонтальній поверхні, з’єднані стиснутою пружиною. Енергія пружини U = 3 Дж, маси тіл m1 = 1 кг та m2 = 2 кг. З якими швидкостями стануть рухатися тіла після вивільнення пружини?

Задача 3

На шляху шайби масою т, що ковзає по гладкій горизонтальній площині, є горбочок висотою h = 1 м і масою M = 4,4m, який без тертя може сковзати по підпорній площині (див. рисунок). За якої мінімальної швидкості шайба може подолати горбочок за відсутності тертя?

VI. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити