Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

3. ЕЛЕМЕНТИ СТАТИКИ ТА ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 44 / I.3-7. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «ЕЛЕМЕНТИ СТАТИКИ ТА ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

Мета: 1) перевірити та оцінити рівень предметних компетенцій з теми «Елементи статики та закони збереження», вміння працювати з числовою інформацією (математична компетентність), вміння застосовувати алгоритм розв'язування задач на застосування правила моментів; руху тіла в рідині або газі, виявити прогалини в знаннях учнів з означеної теми;

2) продовжити формування логічності мислення, математичного апарату, вмінь застосовувати математичні залежності між фізичними величинами для доказу необхідного твердження;

3) продовжити розвиток умінь акуратно оформлювати розв'язання задач.

Очікувані результати: учень знає й застосовує алгоритм розв'язування

задач з урахуванням умов рівноваги тіла та руху тіла в рідині або газі; уміє: застосовувати закони збереження як найбільш загальні закони природи.

Тип уроку: урок перевірки та оцінювання знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ІНСТРУКТАЖ ПО ВИКОНАННЮ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель інструктує учнів та пояснює правила виконання і оформлення контрольної роботи, мотивує на визначення учнями мети навчально- пізнавальної діяльності, актуалізує опорні знання та вміння

Формування уваги, самоосвітньої компетентності під час планування своєї навчальної діяльності, умінь визначати мету своєї навчально- пізнавальної діяльності

Учні зосереджують увагу на правилах оформлення розв'язань завдань контрольної роботи, визначають порядок розв'язання задач, уточнюють незрозумілі питання щодо оформлення роботи, порядку виконання завдань або з'ясовують неточності в тексті роботи

III. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 43 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель контролює самостійність виконання контрольної роботи

Формування самоосвітньої компетентності, від осмислення запропонованих завдань, виявлення прогалин у знаннях, та забезпечення засвоєння нових знань і способів дій на рівні застосування в змінній ситуації, формування цілісної системи знань з теми, визначення світоглядних ідей. Формування компетентності навчатися впродовж життя: здатності до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових умінь та навичок, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення

Учні самостійно виконують завдання контрольної роботи на репродуктивному рівні, на рівні застосування знань у знайомій та зміненій ситуаціях, здійснюють діяльність щодо охоплення частин у ціле, класифікують та систематизують навчальний матеріал теми, виявляють внутрішньопредметні та між- предметні зв'язки, виявляють прогалини у своїх знаннях, здійснюють оцінювання рівня своїх знань

Початковий рівень

1. (0,5 бала) Обери правильне твердження:

Центр тяжіння однорідного круга збігається...

A) з точкою, що лежить на радіусі;

Б) з точкою перетину діаметра і хорди;

B) з його центром.

2. (0,5 бала) Визнач види рівноваги для таких тіл:

I — лампа, підвішена до стелі; А) стійка;

II — кулька на столі; Б) нестійка;

III — линвоход у цирку. В) байдужа.

3. (0,5 бала) Куди переміщається центр тяжіння корабля, коли вантаж із трюму переносять на палубу?

А) вниз по лінії дії сили тяжіння;

Б) вверх по лінії дії сили тяжіння.

4. (0,5 бала) Рідина витікає через трубу зі змінним поперечним перерізом. У якому перерізі труби швидкість v течії рідини та її тиск p на стінки максимальні?

A) v і p максимальні в перерізі 1;

Б) v і p максимальні в перерізі 2;

B) v максимальна в перерізі 1, p — в перерізі 2;

Г) v максимальна в перерізі 2, p — в перерізі 1.

5. (0,5 бала) Катер рухається по воді з постійною швидкістю v. Як залежить потужність катера від швидкості, якщо відомо, що сила опору пропорційна швидкості катера?

А) ~ v;

Б) ~ v2;

В) ~ v3;

Г) не залежить від v.

Середній рівень

Розв'яжи задачу (1,5 бала)

6. Куля масою m, що рухається зі швидкістю v, зіштовхується з нерухомою кулею такої ж маси. Чому дорівнює кінетична енергія другої кулі після центрального пружного зіткнення, при якому зберігається механічна енергія?

Розв'яжи задачу (2 бали)

7. Лінійка масою M = 15 г і довжиною L = 25 см лежить на олівці, розташовуючись перпендикулярно до нього. На кінець лінійки, що перебуває на відстані l від олівця, поклали монети (див. рисунок) такої маси m = 10 г, що лінійка перебуває в стані рівноваги. Обчисліть значення l.

Достатній рівень

Розв'яжи задачу (3 бали)

Куля масою m = 9 г, що летить горизонтально зі швидкістю v, влучає в ящик масою M = 10 кг, підвішений на легкому тросі довжиною l = 1,5 м (див. рисунок). Після удару куля застрягла в ящику, а ящик відхилився на кут α = 10 ° від вертикалі. Обчисліть швидкість кулі v.

Високий рівень

Задача (3 бали)

Діаметр труби плавко зменшується до d = 0,5 см (див. рисунок). При цьому швидкість води збільшується від v0 = 0,5 м/с до v = 2 м/с. Обчисліть діаметр труби D у широкій частині.

IV. РЕФЛЕКСІЯ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідні параграфи підручника, конспекти уроків, формули, виконати завдання за задачником.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити