Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 4 / І.1-2. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ ЯК НАЙПРОСТІШИЙ ВИД РУХУ

Мета: 1) узагальнити знання учнів про найпростіший вид руху — прямолінійний рівномірний, вивести формулу для визначення координати тіла при рівномірному прямолінійному русі та сформувати вміння застосовувати цю формулу для розв'язання задач, розглянути графічне зображення прямолінійного рівномірного руху;

2) розвивати логічність мислення, вміння аналізувати математичні закономірності та пояснювати їх з фізичного погляду; сформувати вміння здійснювати перехід з однієї системи відліку до іншої та перетворювати рівняння руху тіла залежно від обраної системи відліку; сформувати вміння «читати» графіки прямолінійного рівномірного руху;

3) продовжити формування математичної компетентності учнів, сприяти розвитку мовленнєвої компетентності учнів при обговоренні питань значущості розглядуваної теми для практичної діяльності людини.

Очікувані результати: учні оперують поняттями і термінами, що характеризують прямолінійний рівномірний рух: система відліку, траєкторія, переміщення, шлях, швидкість рівномірного прямолінійного руху.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 1 хв

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 3 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує питання фізичного диктанту

Формування предметної компетентності, розвиток бистроти мислення

Учні дають відповіді на запитання у швидкому темпі, оцінюють свої знання з теми минулого уроку

Дай відповіді «ТАК» чи «НІ» на такі запитання.

1. Чи можна вважати Місяць матеріальною точкою при:

□ вимірюванні його діаметра;

□ при розрахунку руху штучного супутника навколо нього;

□ посадці космічного корабля на нього;

□ визначенні швидкості його руху навколо Землі?

2. Визнач довжину векторів ВК, KC, BD, CD (бажано запропонувати учням 4 варіанти).

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організовує роботу з вивчення прямолінійного рівномірного руху та способів його описання

Формування компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відео- ряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні розширюють свої знання про способи описання рівномірного прямолінійного руху, дають відповіді на поставлені питання, розв'язують якісні та розрахункові задачі

Для розкриття питань плану вчитель використовує інтерактивний плакат до уроку та електронний варіант лекції (ЦОР), флеш-анімації, які унаочнюють введення характеристик

Формування предметної компетентності та світогляду учня, демонстрування зв'язку природничих наук із гуманітарними, формування культурної складової розвитку учнів

Учні слухають учителя, беруть участь в обговоренні навчального матеріалу, висувають гіпотези при поясненні механічних явищ, продемонстрованих на уроці

Формування самоосвітньої компетентності: вміння слухати та запам'ятовувати навчальний матеріал, опанування нових способів вивчення матеріалу, формування вмінь написання конспекту та використання опорних сигналів та умовних позначок для скорочення записів

Учні конспектують навчальний матеріал, беруть участь в обговоренні запропонованої вчителем інформації, задають питання щодо незрозумілої частини навчального матеріалу

1. Швидкість

· Прямолінійний рівномірний рух — це такий рух, коли матеріальна точка за будь-які однакові проміжки часу здійснює однакові переміщення.

· Швидкість прямолінійного рівномірного руху — це фізична величина, що дорівнює відношенню переміщення до проміжку часу t, за який відбулося це переміщення

Швидкість є векторною величиною: напрямок швидкості збігається з напрямком переміщення. У випадку прямолінійного рівномірного руху модуль переміщення s збігається зі шляхом l, тому в цьому випадку можна записати, що

Одиниця швидкості в СІ — .

— швидкість такого прямолінійного рівномірного руху, за якого матеріальна точка за 1 с переміщується на 1 м.

2. Шлях та переміщення

Скориставшись формулою для швидкості можна обчислити переміщення тіла за будь-який проміжок часу: Цю ж формулу можна подати в проекціях: sx = vxt. Якщо відомі швидкість тіла і час рівномірного руху, то можна обчислити пройдений тілом шлях: l = vt, а також можна обчислити й час руху: У разі руху в позитивному напрямку вісі Ох маємо l = s = vt.

3. Рівняння для координати

Закон рівномірного прямолінійного руху, тобто вираз для координати рухомого тіла в будь-який момент часу: x = x0 + sx, або x = x0 + vxt.

Це рівняння рівномірного прямолінійного руху.

Під час прямолінійного рівномірного руху в просторі рух описується системою рівнянь:

5. Графіки шляху (модуля переміщення), координати та швидкості

Графіком функції l = s = vt є пряма лінія, яка проходить через початок координат, для відображення якої потрібно знати тільки 2 точки цієї прямої. Чим більша швидкість, тим більшим буде кут α між графіком шляху і віссю часу. Відповідні масштаби по осях для кожного з порівнюваних графіків беруться однаковими.

Рівняння рівномірного прямолінійного руху має вигляд: х = х0 + vxt. Це лінійне рівняння залежності x від t. Тому графіком залежності координати від часу є пряма лінія. Основні випадки графіка руху подано на рисунку. Якщо тіло рухається вздовж осі Ох, то графік руху є зростаючим, якщо ж проти — то спадним.

Чим більший кут між графіком руху та віссю Ot, тим швидкість тіла більша.

Оскільки під час рівномірного руху швидкість не змінюється, то графік швидкості є прямою, паралельною осі часу. Як видно з рис., шлях чисельно дорівнює площі прямокутника, під графіком швидкості.

Якщо швидкість тіла напрямлена вздовж осі координат, то графік проекції швидкості лежить вище осі Ot; якщо ж навпаки — графік лежить нижче осі Ot.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Наведіть приклади рівномірного руху.

2. Що показує швидкість тіла в разі рівномірного руху?

3. Чи можна стверджувати, що тіло рухається прямолінійно і рівномірно, якщо воно:

а) за кожну секунду проходить шлях, який дорівнює 1 м;

б) рухається вздовж прямої в одному напрямку й за кожну секунду проходить шлях 3 м?

4. Назвіть особливість графіка залежності шляху від часу.

5. Які з наведених прикладів можна вважати прикладом рівномірного руху: рух ескалатора метро; рух літака по злітній смузі; рух автомобіля по шосе; рух електропоїзда, що вирушає від станції?

Розв'яжіть задачі

1. Велосипедист, рухаючись рівномірно, долає 20 м за 2 с. Визначте, який шлях він подолає за 10 с, рухаючись з тою ж самою швидкістю.

2. На рисунку наведено графік залежності шляху при русі велосипедиста від часу. Визначте за графіком шлях, що проїхав велосипедист у проміжок часу від 1 до 4 с.

3. За графіком визначте швидкість руху велосипедиста в момент часу t = 2 с.

4. На рисунку зображено графіки руху трьох тіл. Яке з цих тіл рухається з найбільшою за модулем швидкістю в момент часу t = 5 с?

5. За графіком визначте швидкість руху першого тіла в момент часу t = 5 с.

6. За графіком руху визначте час та місце зустрічі першого та другого тіл.

7. Запишіть рівняння руху x = x(t) другого тіла за графіком.

8. Рух тіла описано рівнянням x = 4 -1. На якому графіку подано залежність координати цього тіла від часу?

V. РЕФЛЕКСІЯ.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити