УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 11 клас
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

ПЕРЕДМОВА

 

Ця книга призначена для вчителів фізики, що працюють за новою програмою в 11 класі (академічний рівень).

Мета навчального посібника — надати методичну допомогу вчителям у розподілі навчального матеріалу по уроках і його систематизації. Для кожного уроку визначені:

• мета уроку;

• тип уроку;

• демонстрації;

• план викладу нового матеріалу.

Виділено питання, що ставлять учням у ході викладу нового матеріалу. Виклад нового матеріалу може бути «сценарієм» уроку в діалоговому режимі.

Учням пропонують домашнє завдання, що складається із трьох частин:

1) матеріал з підручника;

2) завдання зі збірника завдань;

3) завдання зі збірника різнорівневих самостійних і тематичних контрольних робіт.

Прочитавши відповідний параграф у підручнику й розв’язавши до нього кілька задач, учень може підготуватися до самостійної роботи або до тематичного оцінювання. Для тематичного контролю знань запропоновано зразки тестів, самостійних робіт і підсумкових контрольних робіт.

До кожного уроку дано орієнтовне домашнє завдання. Кожне завдання має три рівні складності (середній, достатній і високий).

Коментуючи домашнє завдання, учитель указує на його «різнорівневість»: учням запропоновано самим вибирати домашнє завдання за рівнем складності (середній, достатній і високий). Учитель може заздалегідь роздрукувати аркуші з домашнім завданням (наприклад, на місяць, чверть або семестр) і роздати учням, щоби вони не могли уникнути виконання домашнього завдання, оскільки завдання першого рівня дуже прості й не повинні викликати труднощів.

Разом з тим слабкий учень, розв’язавши прості завдання й дещо переконавшись у своїх силах, може спробувати виконати завдання більше високого рівня.

 

Орієнтовний розподіл навчального часу

 

№ з/п

Тема

Кількість годин

Кількість годин у тиждень

3

Кількість годин у рік

105

1-й семестр

50

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

 

1

Електричне поле

11

2

Електричний струм

16

3

Електромагнітне поле

15

4

Електромагнітні коливання й хвилі

8

2-й семестр

55

4

Електромагнітні коливання й хвилі (продовження)

8

5

Хвильова й квантова оптика

19

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

 

6

Атомна і ядерна фізика

16

7

Узагальнювальні заняття

2

Фізичний практикум

7

Резерв навчального часу

3

 

Умовні позначки:

Підр-1: Барьяхтар В. Г, Божинова Ф. Я., Кирюхин Н. М, Кирюхина Е. А. Физика. 11 класс. Академический уровень. Профильный уровень. Учебник для общеобразовательных школ. — Х.: Ранок, 2011.

Підр-2: Гельфгат И. М., Кирик Л. А. Физика. 11 класс. Академический уровень. Учебник для общеобразовательных школ. — Х.: Гимназия, 2011.

Зб: Кирик Л. А., Гельфгат И. М, Ненашев И. Ю. Физика. 11 класс. Вопросы, задачи, тесты. — Х.: Гимназия, 2011.

Д: Кирик Л. А. Физика. 11 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы. — Х.: Гимназия, 2011.

Домашнє завдання:

Рів1 — завдання середнього рівня складності.

Рів2 — завдання достатнього рівня складності.

Рів3 — завдання високого рівня складності.

 

Календарно-тематичне планування

 

Розділи курсу фізики

Кількість годин

Дати проведення уроків

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. Електричне поле (11 годин)

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів.

Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність речовини. (Вплив електричного поля на живі організми.)

Робота під час переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал електричного поля.

Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора. Види конденсаторів. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля. Використання конденсаторів у техніці.

 

 

2. Електричний струм (16 годин)

Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.) Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями. Електричний струм у різних середовищах (металах, рідинах, газах) та його використання. Плазма та її властивості. (Практичне застосування плазми).

Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування. Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка.

 

 

3. Електромагнітне поле (15 годин)

Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії електродвигуна.

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації.

Вплив магнітного поля на живі організми.) Електромагнітна індукція. Досліди М. Фарадея. Напрямок індукційного струму. Закон електромагнітної індукції. Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Чинні значення напруги і сили струму. Трансформатор. Виробництво, передання та використання енергії електричного струму. Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного електромагнітного поля.

 

 

4. Електромагнітні коливання і хвилі (16 годин)

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання.

Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання. Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Досліди Герца. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.

Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Принцип дії радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення і телебачення. Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.

 

 

5. Хвильова і квантова оптика (19 годин)

Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Відбивання світла. Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. (Волоконна оптика.) Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз. Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування. Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль. Інтерференція світла. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. (Поняття про голографію.) Дифракція світла. Принцип Гюйгенса—Френеля. Дифракційні картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна ґратка. Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму. Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Квантові властивості світла. Гіпотеза Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. Фотоефект. Досліди Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла.) Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. Квантово-хвильовий дуалізм світла.

 

 

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

1. Атомна і ядерна фізика (16 годин)

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. (Досліди Франка і Герца.) Енергетичні стани атома. Випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні і молекулярні спектри. Рентгенівське випромінювання. (Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці медицині, на виробництві.) Спектральний аналіз та його застосування.

Методи реєстрування іонізуючого випромінювання. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ізотопи. Ядерні сили та їх особливості. Стійкість ядер.

Роль електричних і ядерних сил у забезпеченні стійкості ядер. Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра. Дефект мас. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Ядерний реактор. Ядерна енергетика та екологія. Радіоактивність. Природна і штучна радіоактивність. Види радіоактивного розпаду. Отримання і застосування радіонуклідів. (Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання).

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. (Класифікація елементарних частинок.) Кварки. Космічне випромінювання.

 

 

Лабораторні роботи (8 годин)

1. (Дослідження взаємодії електризованих тіл.)

2. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму.

3. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.

4. Дослідження явища електромагнітної індукції

5. Спостереження інтерференції світла.

6. Спостереження дифракції світла.

7. Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини.

8. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

 

 

Фізичний практикум (7 годин)

1. Дослідження магнітного поля Землі.

2. Дослідження магнітного поля соленоїда.

3. Вимірювання ємності конденсатора.

4. Визначення енергії зарядженого конденсатора.

5. Дослідження напівпровідникового діода.

6. Дослідження транзистора.

7. Дослідження відбиття та заломлення світла.

8. Визначення довжини світлової хвилі.

9. Вивчення явища поляризації світла.

10. Дослідження властивостей електромагнітних хвиль.

11. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості.

12. Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи.

13. Моделювання радіоактивного розпаду.

14. Визначення температурного коефіцієнта опору металу.

15. Дослідження залежності опору напівпровідників від температури.

16. Вимірювання індуктивності котушки

 

 

Узагальнювальні заняття (2 години)

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку.

Сучасні уявлення про будову речовини.

Сучасні методи дослідження будови речовини. Нанокомпозити і нанотехнології.

 

 

 

Типи уроків

 

Назва

Коротка характеристика

Урок вивчення нового матеріалу

Основна мета уроку — вивчити новий матеріал. Форми такого уроку можуть бути найрізноманітнішими:

1) лекція;

2) виклад нового матеріалу в режимі діалогу «учитель — учень»;

3) самостійна робота учнів з навчальною літературою на уроці

Комбінований урок

Це найпоширеніший тип уроку. Кількість елементів уроку може бути різною. Наприклад, виклад незначної за обсягом частини нового матеріалу (10-20 хв.), закріплення нового матеріалу (5 хв.), розв’язання завдань (5-20 хв.), контроль знань (5-20 хв.) або коротка самостійна робота (10-15 хв.), можливий фронтальний лабораторний експеримент (5-15 хв.). Комплексна актуалізація структурних елементів уроку робить його багатоцільовим і ефективним

Урок закріплення знань

Визначальна мета уроку — закріплення вивченого матеріалу. Форми її реалізації можуть бути такими:

1) урок розв’язання завдань;

2) фронтальний експеримент;

3) урок-семінар;

4) урок-конференція;

5) перегляд навчальних відеофільмів;

6) ігрові уроки й т. ін.

Урок контролю й оцінювання знань

Головна мета даного уроку — всебічно й об’єктивно проконтролювати й оцінити засвоєні учнями знання, уміння й навички. Найбільш ефективні його форми:

1) різнорівнева контрольна робота;

2) тестовий контроль;

3) тематичний залік;

4) лабораторні роботи

 

План виконання навчальної програми

 

1 семестр

Самостійні роботи

 

№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Напруженість електричного поля. Провідники й діелектрики в електричному полі

 

2

Потенціал і різниця потенціалів. Електроємність. Енергія електричного поля

 

3

Закони постійного струму

 

4

Електричний струм у різних середовищах

 

5

Магнітне поле. Магнітна індукція. Сила Ампера. Сила Лоренца

 

6

Електромагнітна індукція. Енергія магнітного поля

 

 

Лабораторні роботи

 

№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

 

2

Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом

 

3

Дослідження явища електромагнітної індукції

 

 

2 семестр

Самостійні роботи

 

№ з/п

Назва

Дата проведення

7

Змінний струм. Трансформатор

 

8

Електромагнітні коливання й хвилі

 

9

Природа світла. Закони геометричної оптики

 

10

Хвильова оптика

 

11

Квантові властивості світла. Закони фотоефекту

 

12

Будова атома. Постулати Бора. Атомні спектри

 

13

Атомне ядро. Ядерні сили. Радіоактивність

 

14

Ядерні реакції й енергія зв’язку ядер. Ядерна енергетика

 

 

Лабораторні роботи

 

№ з/п

Назва

Дата проведення

4

Спостереження інтерференції світла

 

5

Спостереження дифракції світла

 

6

Спостереження суцільного й лінійчастого спектра речовини

 

7

Дослідження треків заряджених частинок за готовими фотографіями

 

 

Тематичне оцінювання

 

№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Електричне поле

 

2

Закони постійного струму

 

3

Електромагнітне поле

 

4

Електромагнітні коливання й хвилі

 

5

Хвильова й квантова оптика

 

6

Атомна і ядерна фізика

 

 


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.