УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 11 клас
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. Електричне поле

УРОК 11/11

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електричне поле»

 

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить шість завдань. Перші два завдання — тестові; у цих завданнях необхідно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох запропонованих (обґрунтування вибору відповіді не потрібно). Третє, четверте й шосте завдання — завдання або якісне питання, що потребують короткої або розгорнутої відповіді з обґрунтуванням розв’язання. П’яте завдання — на встановлення відповідності (логічні пари). У цьому завданні потрібно встановити відповідність між фізичними поняттями, виразами, законами, термінами й т. ін.

Перше завдання оцінюють в 0,5 бала, друге — в 1 бал, третє — у 1,5 бала, четверте — у 2 бали, п’яте — у 3 бали, шосте — у 4 бали. За перше, друге й п’яте завдання учень одержує максимальний бал, якщо розв’яже його правильно, або 0 балів, якщо припуститься бодай однієї помилки. Третє, четверте й шосте завдання можуть бути виконані частково (неповна відповідь на якісне питання або помилки в обчисленнях, не до кінця розв’язані завдання або розв’язання недостатньо обґрунтоване й т. ін.). У цьому випадку учень одержує за кожне завдання меншу від зазначеного максимуму кількість балів.

За шість правильно виконаних завдань учень може максимально одержати 12 балів.

Нижче пропонуємо один з варіантів контрольної роботи № 1 «Електричне поле».

 

Завдання 1 (0,5 бала)

Куди напрямлений у точці C вектор напруженості електричного поля, створеного двома зарядами (див. рисунок)?

 

image114

 

А Ліворуч.

Б Праворуч.

В Униз.

Г Угору.

Завдання 2 (1 бал)

Негативно заряджену кульку переміщають із точки 1 у точку 2 у поле зарядженого конденсатора.

 

image115

 

А Кулька притягується до правої пластини конденсатора.

Б На кульку з боку електричного поля діє сила, напрямлена вліво.

В Під час переміщення кульки електричне поле виконує позитивну роботу.

Г Кульку переміщають у напрямку, протилежному до напрямку вектора напруженості поля.

Завдання 3 (1,5 бала)

Як треба переміщати точковий заряд у поле іншого (нерухомого) точкового заряду, щоб потенціальна енергія взаємодії зарядів не змінювалася?

Завдання 4 (2 бали)

Визначте електроємність конденсатора, якщо за різниці потенціалів на обкладках 1 кВ енергія його електричного поля дорівнює 10 Дж.

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть твердження, позначене цифрою.

А Напруженість електричного поля.

Б Потенціал електричного поля.

В Електроємність конденсатора.

Г Енергія зарядженого конденсатора.

1 Фізична величина, що дорівнює відношенню модуля заряду однієї з його обкладок до різниці потенціалів між обкладками.

2 Фізична величина, що дорівнює відношенню потенціальної енергії заряду, поміщеного в дану точку поля, до значення цього заряду.

3 Фізична величина, що дорівнює відношенню сили, що діє з боку поля на точковий заряд, поміщений у дану точку поля, до значення цього заряду.

4 Фізична величина, що дорівнює добутку різниці потенціалів до відстані між двома точками поля.

5 Фізична величина, що дорівнює відношенню квадрата заряду обкладки конденсатора до подвоєної електроємності.

Завдання 6 (4 бали)

Плоский повітряний конденсатор, відстань між пластинами якого 5 см, заряджений до 200 В і відімкнений від джерела напруги. Якою буде напруга на конденсаторі, якщо його пластини розвести на відстань 10 см?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити