Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ФІЗИКИ ДЛЯ 8 КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень, 3 год — резервних)

№ з/п

Тема уроку

Дата

Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача (15 год)

1

Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

 

2

Залежність розмірів фізичних тіл від температури

 

3

Внутрішня енергія

 

4

Способи зміни внутрішньої енергії

 

5

Теплопровідність

 

6

Конвекція

 

7

Випромінювання

 

8

Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження

 

9

Розв’язування задач

 

10

Тепловий баланс

 

11

Розв’язування задач

 

12

Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

 

13

Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

 

14

Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 1. Теплові явища. Частина І. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

 

15

Контрольна робота № 1

 

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни (18 год)

16

Агрегатний стан речовини. Наноматеріали

 

17

Плавлення та кристалізація

 

18

Питома теплота плавлення

 

19

Розв’язування задач

 

20

Випаровування та конденсація

 

21

Розв’язування задач

 

22

Кипіння. Питома теплота пароутворення

 

23

Розв’язування задач

 

24

Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

 

25

Розв’язування задач

 

26

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

 

27

Деякі види теплових двигунів

 

28

Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

 

29

Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 1. Теплові явища. Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

 

30

Контрольна робота № 2

 

31-33

Захист навчальних проектів з теми «Теплові явища»

 

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм (20 год)

34

Електричний заряд. Електрична взаємодія

 

35

Електричне поле

 

36

Механізм електризації. Електроскоп

 

37

Закон Кулона

 

38

Розв’язування задач

 

39

Електричний струм. Електрична провідність металів. Дії електричного струму

 

40

Джерела електричного струму. Електричне коло та його елементи

 

41

Розв’язування задач

 

42

Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр

 

43

Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр

 

44

Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

 

45

Розв’язування задач

 

46

Лабораторна робота № 3. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра

 

47

Послідовне з’єднання провідників. Лабораторна робота № 4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

 

48

Розв’язування задач

 

49

Паралельне з’єднання провідників. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників

 

50

Розв’язування задач

 

51

Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина І. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»

 

52

Контрольна робота № 3

 

Частина II. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах (14 год)

53

Робота і потужність електричного струму

 

54

Розв’язування задач

 

55

Теплова дія струму. Закон Джоуля — Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

 

56

Розв’язування задач

 

57

Електричний струм у металах

 

58

Електричний струм у рідинах

 

59

Розв’язування задач

 

60

Застосування електролізу

 

61

Електричний струм у газах

 

62

Види самостійних газових розрядів

 

63

Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина II. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

 

64

Контрольна робота № 4

 

65-67

Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

 

68-70

Резерв навчального часу

 
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити