Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 37. Закон Кулона

Мета: ввести поняття точкового заряду; сформулювати та записати математично закон Кулона.

Очікувані результати: учні повинні вміти давати означення точкового заряду, розуміти, навіщо було введено цю фізичну ідеалізацію; формулювати й записувати формулу закону Кулона; розуміти, як напрямлені сили Кулона, з якими взаємодіють два точкові заряди.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, портрет Ш. Кулона, підручник [3].

Хід уроку

Роби велике, не обіцяючи великого.

Піфагор

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

ü  Самостійна робота

Текст наведено в електронному додатку.

Відповіді: 1. А. 2. Б. 3. Б.

На цьому етапі також можна скористатися посібником [3], СР № 4.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель повідомляє учням, що перехід від якісних до кількісних характеристик електричних явищ, а потім і до практичного застосування електрики став можливим тільки після того, як французький дослідник Ш. Кулон (рис. 22.1) у 1785 р. установив закон взаємодії точкових зарядів.

IV. Актуалізація опорних знань

Запитання до учнів

1. Що називають електричним зарядом?

2. Назвіть властивості електричних зарядів.

3. Дайте означення матеріальної точки, з яким ви ознайомилися в 7 класі.

4. Навіщо у фізиці вводять певні фізичні ідеалізації?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Поняття точкового заряду.

2. Закон Кулона.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Поняття точкового заряду

На початку викладання нового матеріалу можна провести аналогію з матеріальною точкою і вводити поняття точкового заряду — зарядженого тіла, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядаються.

Слід наголосити, що точковий заряд є не реальним об’єктом, а фізичною моделлю. Необхідність уведення такої моделі спричинена тим, що в загальному випадку взаємодія заряджених тіл залежить від багатьох чинників, отже, не існує єдиної простої формули, яка описує електричну взаємодію для будь-якого довільного випадку.

2. Закон Кулона

Закон Кулона — закон, який встановлює, від чого залежить сила взаємодії двох точкових зарядів.

Учитель пропонує учням розглянути закон Кулона за таким планом: 1) формулювання; 2) математичний вираз; 3) дослідні факти, які його підтверджують (дослід із крутильними терезами); 4) умови застосування.

Перед вивченням закону доцільно надати учням коротку довідку про біографію вченого (інформацію наведено в електронному додатку).

Закон Кулона: сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і qпрямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними.

Математичний вираз (формула, за якою визначається сила Кулона):

F = k ∙ , де k — коефіцієнт пропорційності.

Установлено, що під час взаємодії точкових зарядів у вакуумі k = 9 ∙ 10.

Слід звернути увагу учнів на те, що в законі Кулона йдеться про добуток модулів зарядів, оскільки знаки зарядів впливають лише на напрямок сили.

Сили, з якими взаємодіють два точкові заряди, також називають силами Кулона.

Сили Кулона напрямлені вздовж умовної прямої, яка з’єднує точкові заряди, що взаємодіють (рис. 22.3).

На підтвердження закону Кулона учитель пояснює дослід з крутильними терезами на основі матеріалу пункту 2 § 22 підручника та рис. 22.2.

Для того щоб закон Кулона справджувався з більшою точністю, необхідно виконання таких умов:

1) Заряди повинні бути точковими. Іншими словами, відстань між спостережуваними зарядженими тілами повинна бути набагато більшою за їхні розміри. Якщо заряджені тіла мають сферичну форму, то можна вважати, що весь заряд знаходиться в точці, яка є центром сфери.

2) Вимірювані тіла повинна бути нерухомими. Інакше на рухомий заряд впливатимуть сторонні чинники (про них ітиметься у курсі фізики старших класів).

3) Спостережувані тіла повинні перебувати у вакуумі.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу

ü Метод «Ланцюжок»

Учні дають відповіді на контрольні запитання після § 22.

VII.  Закріплення отриманих знань

ü Виконання вправ

1. [2]: вправа № 22: завдання № 1-3 — усно.

2. Розв’язати задачу, яку викладено у формі проблемного питання (с. 21).

ü  Розв'язування задач під керівництвом учителя

Учитель разом із учнями аналізує умову та розв’язує задачу з пункту 4 «Учимося розв’язувати задачі» (§ 22).

VIII. Підбиття підсумків уроку

ü Рефлексія за методом «Парад розумних думок»

Учитель, користуючись додатком 1, пропонує учням прокоментувати слова Піфагора, обрані як епіграф до уроку: «Роби велике, не обіцяючи великого».

IX. Домашнє завдання

1. [2]: § 22; вправа № 22: завдання № 6 — усно.

2. Оформити розв’язання задачі з пункту 4 § 22 «Учимося розв’язувати задачі» у зошитах.

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити