Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 38. Розв'язування задач

Мета: закріпити знання з теми «Закон Кулона»; продовжити формування навичок і умінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування закону Кулона, комбіновані задачі.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: підручник, посібники [4], [5].

Хід уроку

Математика — це більше, ніж наука, це мова науки.

Н. Бор

I. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель наводить вислів видатного фізика Нільса Бора «Математика — це більше, ніж наука, це мова науки» і наголошує на тому, що під час розв’язування задач на закон Кулона учням необхідні не тільки знання з фізики, а й ґрунтовні знання з математики.

III. Актуалізація опорних знань

ü Бесіда за запитаннями

1. Що називають точковим зарядом?

2. Сформулюйте закон Кулона. Запишіть його математичний вираз.

3. Чому коефіцієнт пропорційності k = 9 ∙ 10 у законі Кулона використовується тільки у випадку, коли заряди взаємодіють у вакуумі?

4. Чому в законі Кулона йдеться саме про добуток модулів зарядів?

5. Як напрямлені сили Кулона, з якими взаємодіють два точкові заряди? Доцільно повторити дії з числами зі степенями (множення, ділення, піднесення до степеня, добування кореня).

IV. Застосування набутих знань

ü  Розв'язування задачі

1. Два однакових заряди перебувають на певній відстані. Як зміниться сила їх взаємодії, якщо величини кожного із зарядів збільшити удвічі? (Відповідь. Сила взаємодії збільшиться в 4 рази.)

2. Як зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо відстань між ними збільшити в 4 рази; зменшити у 3 рази? (Відповідь. Збільшиться у 9 разів.)

3. Дві однакові кульки мають заряди +2 мкКл і -8 мкКл. Як зміняться їхні заряди, якщо доторкнутися ними одна до одної й розвести на певну відстань? (Відповідь. Оскільки кульки однакові, то після дотику їх сумарний заряд розподілиться навпіл. Отже, q =  = -3 (мкКл) — заряд кожної кульки.)

4. Електричні заряди двох хмар дорівнюють відповідно 20 Кл і -30 Кл. Середня відстань між хмарами 30 км. Із якою силою взаємодіють хмари? Геометричними розмірами хмар знехтувати.

СІ

r = 30 000 м

Розв’язання За законом Кулона F = k ∙ ;

[F] =  ∙  = Н;

F = 9 ∙ 109 ∙  = 60 ∙ 103 (H) = 60 (кН).

Відповідь: F = 60 кН.

5. Відстань між двома однаковими зарядами, які відштовхуються із силою 2,5 мкН, дорівнює 3 см. Визначте значення зарядів.

СІ

F = 2,5 ∙ 10-6 Н

r = 3 ∙10-2м

Розв’язання

За умовою задачі q1 = q1 = q.

F = k ∙  = k ∙ ;

q = ;

q =  =  = 0,5 ∙ 10-9 (Кл)=0,5(нКл).

Відповідь: q = 0,5 нКл.

6. Дві маленькі металеві кульки перебувають на відстані 1 см. Якою буде сила взаємодії між ними, якщо 5 млрд електронів із однієї кульки перенести на іншу?

СІ

r =10-2 м

Розв’язання

Якщо кількість електронів N перенести з однієї кульки на іншу, то одна кулька матиме заряд q= -Nqe, а інша кулька — q2 = +Nqe.

F = k ∙  = k ∙ ;

[F] =  =  =Н;

F = 9 ∙ 10∙  = 576 ∙ 10-7 (H)= 57,6 ∙ 10-6(H)= 57,6 (мкН).

Відповідь: F = 57,6 мкН.

На цьому етапі уроку учитель також може скористатися посібником [5], посібником [4], ПТ № 4.

V. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Сходинки успіху»

Учитель користується додатком 2.7.

VI. Домашнє завдання

1. [2]: § 22 — повторити: вправа № 22: завдання № 4, 5 — письмово.

2. Підготувати коротке повідомлення на тему «Дія електричного струму на організми» — один учень за бажанням.

3. Виконати творче завдання (за бажанням). Спираючись на знання, отримані на попередніх уроках із теми «Електричний заряд. Електричне поле», описати, як сконструювати електричний маятник, — письмово на окремому аркуші.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити