Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 44. Електричний опір. Закон Ома. Розрахунок опору провідника. Питомий опір речовини. Реостати

Мета: ввести поняття електричного опору, сформулювати закон Ома для ділянки кола; з'ясувати, від яких характеристик провідника залежить його опір, увести поняття питомого опору провідника, ознайомитися з приладом для регулювання сили струму— реостатом.

Очікувані результати: учні повинні розуміти фізичний зміст вольт-амперної характеристики провідника, давати означення опору, формулювати та подавати математично закон Ома для ділянки кола, записувати формулу залежності опору провідника від його характеристик, знати принцип дії реостатів, називати їх види.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник; джерело струму, демонстраційні амперметрі вольтметр, резистор, ключ, з'єднувальні проводи, реохорд; різні типи резисторів; реостати: двоконтактний повзунковий, важільний (секційний), штепсельний (магазин опорів).

Досліди: демонстрація залежності сили струму в провіднику від поданої на провідник напруги; доведення того, що опір провідника прямо пропорційний його довжині.

Демонстрація: різні види резисторів, які використовують в електротехніці; різні види реостатів.

Хід уроку

Хто не знає математики, не може вивчити інші точні науки й не може пізнати світ.

Р. Бекон

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Перевірка знань учнів здійснюється за «ключовими питаннями», які учні записали під час рефлексії на попередньому уроці (див. рефлексію до уроку 43 та додаток 2.10). Два учні оформлюють розв’язання задач № 3, 5 із вправи № 28 на дошці та коментують їх.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель наводить вислів англійського філософа Роджера Бекона, взятий за епіграф до уроку, і запитує учнів, чи згодні вони з цим твердженням, повідомляє, що на уроці учні зможуть ще раз переконатися у зв’язку математичних та фізичних знань.

Додатково можна використати мотиваційні частини до § 29 і 30.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Запитання до учнів

1. Що називають електричним струмом?

2. Що називають силою струму? Наведіть формулу для її обчислення та одиницю в СІ.

3. Що називають електричною напругою? Наведіть формулу для її обчислення та одиницю в СІ.

Слід повторити з учнями питання, відомі їм із математики: що називають лінійною функцією; як виглядає графік лінійної функції; які правила побудови цього графіка.

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Вольт-амперна характеристика провідника.

2. Електричний опір як фізична величина.

3. Закон Ома для ділянки кола.

4. Залежність опору провідника від його характеристик. Питомий опір провідника.

5. Реостат. Види реостатів.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Вольт-амперна характеристика провідника

Учитель проводить дослід (за рис. 29.1), який переконує учнів у тому, що сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника.

Залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях називають вольт-амперною характеристикою провідника. Цю залежність у 1826 р. першим експериментально встановив німецький учений Г. Ом (рис. 29.2).

Слід нагадати учням відомості з курсу математики: прямопропорційну залежність можна передати формулою U = Ik, де k — коефіцієнт пропорційності, а також у вигляді графіка (див. рисунок), який являє собою пряму, що проходить через початок координат (рис. 29.3).

2. Електричний опір як фізична величина

О Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 2 § 29.

Запитання до учнів

1. Від чого залежить сила струму в провіднику?

2. Дайте означення електричного опору.

3. Які одиниці опору в СІ?

4. Опір якого провідника дорівнює 1 Ом?

5. Проаналізуйте рис. 29.4. Опір якого з провідників, вольт-амперні характеристики яких подано графічно, більший? Чому?

6. Для чого призначено резистори?

(Учитель демонструє учням різні види резисторів.)

3. Закон Ома для ділянки кола

Учитель наголошує на тому, що все те, що учні дізналися про залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях, справджується і для ділянки кола, яка містить будь-яку кількість провідників. Цю залежність досліджував Г. Ом. У 1826 р. Ом експериментально відкрив один із найважливіших фізичних законів (згодом названий його ім’ям). Переважна більшість розрахунків електричних кіл в електротехніці ґрунтується саме на ньому.

Отже, закон Ома для ділянки кола: сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки.

Математичний запис закону Ома: І = , де R — опір ділянки кола; залежить тільки від властивостей провідників, що складають ділянку.

4. Залежність опору провідника від його характеристик. Питомий опір провідника

Учитель акцентує увагу учнів на природі електричного струму в металі: коли через металевий провідник проходить струм, то вільні електрони, рухаючись напрямлено, зіштовхуються з йонами кристалічної ґратки металу. У результаті цих зіткнень середня швидкість напрямленого руху електронів зменшується: провідник чинить опір електричному струмові.

Провівши дослід 2 (за рис. 30.1) і розглянувши рис. 30.2, 30.3, слід з’ясувати, що опір провідника залежить від його довжини, площі поперечного перерізу, а також від речовини, з якої він виготовлений.

За результатами дослідів можна записати формулу R = р , де R — опір провідника; l — довжина провідника; S — площа поперечного перерізу провідника; р — коефіцієнт пропорційності, що залежить від речовини, з якої виготовлений провідник. Цей коефіцієнт називають питомим опором речовини.

Питомий опір речовини — це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини й чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника завдовжки 1 м і площею поперечного перерізу 1 м2.

Одиниця питомого опору в СІ — Ом ∙ м. На практиці здебільшого мають справу з провідниками, площі поперечних перерізів яких досить малі. Тому часто як одиницю питомого опору речовини використовують .

Учитель звертає увагу учнів на те, що питомі опори речовин визначають дослідним шляхом і заносять у таблиці (див. табл. 7 Додатка).

5. Реостат. Види реостатів

На тому факті, що опір провідника прямо пропорційний його довжині, базується принцип дії реостатів — пристроїв зі змінним опором, призначених для регулювання сили струму в електричному колі.

Слід продемонструвати учням різні види реостатів: двоконтактний повзунковий, важільний (секційний), штепсельний (магазин опорів), коротко ознайомити їх із принципом дії цих приладів, розповісти, як реостат умовно позначається на електричних схемах.

Учитель повідомляє учням, що з принципом дії реостатів вони більш детально ознайомляться, опрацювавши вдома п. 3 § 30.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу. Закріплення отриманих знань

ü  Розв'язування задач під керівництвом учителя

На дошці заздалегідь записано розв’язання задач із пункту 4 § 29, пункту 4 § 30 (№ 1 і 2) «Учимося розв’язувати задачі». Учитель пояснює учням розв’язання задач, повідомляє, що знання, отримані сьогодні, будуть закріплюватися на двох наступних уроках — під час розв’язування задач і виконання лабораторної роботи.

VII. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Мій настрій на уроці»

Учитель користується додатком 2.3 (варіант 1).

VIII.  Домашнє завдання

1. [2]: §29, 30 контрольні запитання.

2. Дати відповіді на проблемні питання, поставлені в параграфах § 29 (с. 152), 30 (с. 155).

3. Оформити в зошиті розв’язання задач із пункту 4 § 29 і пункту 4 § 30 (№ 1 і 2) «Учимося розв’язувати задачі».

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити