Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 49. Паралельне з'єднання провідників. Лабораторна робота № 5. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників

Мета: розкрити взаємозв'язок між силою струму, напругою й опором кола в разі паралельного з'єднання провідників; закріпити та удосконалювати засвоєні учнями знання шляхом проведення експерименту.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, яку характерну ознаку має коло, що складається з паралельно з'єднаних провідників; порівнювати напругу на всій ділянці кола, яке містить паралельно з'єднані провідники, та напруги на кожному провіднику; знати, яке співвідношення між силою струму в не розгалуженій частині кола і силою струму в кожній вітці розгалуження, як обчислити опір ділянки кола, яка складається з кількох паралельно з'єднаних провідників; експериментально перевірити, що сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях; довести, що загальний опір провідників, з'єднаних паралельно, менший за опір кожного з них.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник або посібник [3], таблиця для актуалізації опорних знань — на кожного учня, ялинкова гірлянда, джерело струму, вольтметр, амперметр, ключ, дві лампи на підставках, з'єднувальні проводи — на кожного учня або групу учнів.

Хід уроку

Практика завжди має бути побудована на хорошій теорії.

Л. да Вінчі

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель звертає увагу учнів на те, що електричне коло в освітленні шкільного кабінету обов’язково містить декілька ламп, і вихід з ладу однієї лампи майже не впливає на роботу решти. На практиці до електричного кола часто доводиться приєднувати відразу кілька споживачів, у такому випадку кажуть, що вони з’єднані паралельно. Як розрахувати силу струму, напругу та опір за умови паралельного з’єднання провідників, учні дізнаються на уроці та зможуть експериментально підтвердити набуті знання в ході виконання лабораторної роботи.

III. Актуалізація опорних знань

ü  Бесіда за запитаннями

1. Що називають електричним струмом?

2. Які характеристики електричного струму вам відомі?

3. Що таке електричне коло? Назвіть його обов’язкові елементи.

4. Як в коло приєднується амперметр; вольтметр?

5. З яким типом з’єднання провідників ви вже знайомі, яка особливість такого з’єднання?

6. Прокоментуйте закономірність:

1) І1 = І2 = І3; 2) U = U1 + U2; 3) R = R1 + R2 + R3

IV. Вивчення нового матеріалу. Самостійне виконання учнями експериментального завдання

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Характерна ознака кола, яке складається з паралельно з’єднаних провідників.

2. Як розрахувати силу струму та напругу в разі паралельного з’єднання провідників.

3. Виведення формули для розрахунку загального опору ділянки кола з паралельним з’єднанням провідників.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Характерна ознака кола, яке складається з паралельно з'єднаних провідників

Слід розглянути з учнями електричне коло, яке містить джерело струму, дві паралельно з’єднані лампи, ключ (рис. 32.1, а). Звернувшись до схеми цього кола (рис. 32.1, б), воші мають бачити, що для проходження струму в колі є два шляхи — дві вітки, кожна з яких містить одну лампу; по-друге, обидві вітки мають спільну пару точок — А і В. Такі точки називають вузловими точками, або вузлами.

У вузлових точках відбувається розгалуження кола. Розгалуження є характерною ознакою кола з паралельним з’єднанням провідників. Схема кола може містити не одну, а кілька пар вузлових точок. При цьому всі провідники, що приєднані до будь-якої пари вузлових точок, вважаються з’єднаними паралельно. (Учитель демонструє ялинкову гірлянду, яка складається з багатьох ламп, з’єднаних паралельно.)

Характерні ознаки кола, яке складається з паралельно з’єднаних провідників

1) ділянка кола, яка складається з паралельно з’єднаних провідників, обов’язково має розгалуження;

2) провідники вважаються з’єднаними паралельно, якщо вони приєднані до пари вузлових точок;

3) вимикання одного із паралельно з’єднаних провідників практично не впливає на роботу решти.

2. Як розрахувати силу струму та напругу в разі паралельного з'єднання провідників

Слід звернути увагу учнів на те, що співвідношення між характеристиками електричного струму в колі з паралельним з’єднанням вони будуть вивчати в ході виконання лабораторної роботи.

Учні знайомляться з метою лабораторної роботи № 5, обладнанням, звертаються до вказівок щодо її виконання (с. 177) або можуть скористатися посібником [3]. Учитель інструктує учнів щодо правил безпеки під час виконання лабораторної роботи.

Далі слід звернутися до рис. 32.3 підручника. Щоб визначити напругу на кожному з паралельно з’єднаних провідників, достатньо виміряти напругу між вузловими точками (вузловою точкою (вузлом) на електричній схемі кола називають таку точку, в якій з’єднуються не менш ніж три проводи). Так, приєднавши вольтметр до пари вузлових точок А і В, одразу виміряємо напругу і на ділянці АВ, і на кожній лампі.

Загальна напруга на ділянці та напруга на кожному з паралельно з’єднаних провідників є однаковою: U = U1 = U2 = U3 = ... = Un, n — кількість провідників.

У разі паралельного з’єднання провідників є кілька шляхів для проходження струму: дійшовши до розгалуження, струм розтікається по двох вітках (рис. 32.1, б). Оскільки заряд у вузловій точці не накопичується, то заряд q, який «надійшов» у вузол за певний час t, дорівнює сумі зарядів (q1 + q2), які «вийшли» із цього вузла за той же час: q = q1 + q2. Поділивши обидві частини рівності на t, одержимо:

 =  + .

Оскільки  = І , то маємо: І = I+ І2.

Це співвідношення справджується для будь-якої кількості паралельно з’єднаних провідників. У разі паралельного з’єднання провідників сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях (окремих вітках): I = I1 + I2 + ... + In.

Учитель пропонує перевірити отримані теоретично висновки щодо загальної напруги та сили струму в колі з паралельним з’єднанням елементів в ході проведення експерименту (с. 178).

Учні збирають електричне коло, що містить дві паралельно з’єднані лампи, які через ключ з’єднані з джерелом струму; вимірюють силу струму, що проходить у нерозгалуженій частині кола; силу струму, який протікає в спіралі першої лампи; силу струму, який протікає в спіралі другої лампи; вимірюють напругу на лампах.

Після закінчення проведення дослідів учитель пропонує прокоментувати отримані результати: чи справджуються твердження про те, що сила струму в нерозгалуженій частині кола з двох паралельно з’єднаних ламп дорівнює сумі сил струмів в окремих лампах (І = I1 + I2), а загальна напруга на цій ділянці та напруга на кожній із ламп є однаковою (U= U1 = U2).

V. Закріплення отриманих знань

ü  Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з пунктом 3 § 32 та з’ясовують, за якими формулами можна обчислити загальний опір ділянки кола в разі паралельного з’єднання провідників.

Отже, маємо:

1) у загальному випадку:  =  +  + … + ;

2) для розрахунку опору ділянки кола, яка складається з двох паралельно з’єднаних провідників: R = ;

3) для розрахунку загального опору n паралельно з’єднаних провідників, які мають однаковий опір R0: R = .

Учні опрацьовують результати експерименту (с.178): обчислюють опір спіралей ламп та опір ділянки кола, що містить обидві лампи.

Запитання до учнів

1. Яку формулу ви використовували для обчислення опору лампи?

2. Яку формулу ви використовували для обчислення опору ділянки кола, що містить обидві лампи?

3. Які чинники могли вплинути на точність отриманих результатів?

VI. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Парад розумних думок»

Учні коментують вислів Леонардо да Вінчі, взятий за епіграф уроку.

VII. Домашнє завдання

1. [2]: § 32; контрольні запитання.

2. Закінчити оформлення звіту про лабораторну роботу.

3. Виконати завдання: творче та «із зірочкою» (с. 178) — заважанням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити