Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина І. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Урок 51. Узагальнення та систематизація знань з теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина І. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм»)

Мета: узагальнити знання про електричний заряд, електричне поле, електричний струм, електричне коло; систематизувати одиничні знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти відтворювати систему знань із теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина І. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм» та застосовувати їх під час розв'язування задач різного типу.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань.

Наочність і обладнання: підручник, мультимедійне обладнання, комп'ютерна презентація, картки для рефлексії «Цінність роботи на уроці» — на кожного учня.

Хід уроку

Фізика перебуває у центрі всього.

Г. Тібель

I.  Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель пропонує розглянути фотографії, які відображають застосування електричних явищ у природі, техніці, побуті, медицині, і пропонує розкрити зміст вислову президента Міжнародного оргкомітету турнірів юних фізиків Гунара Тібеля (Швеція), який узято за епіграф до уроку, з позиції висвітлення електричних явищ. Які знання, отримані в ході вивчення теми «Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм» є особливо важливими?

III. Узагальнення й систематизація знань

Блок І. Електричний заряд. Електричне поле

ü  Логічна вправа

1. Знайдіть в логічному ряду зайве слово.

(Відповідь: зайвим є «йон», оскільки решта слів — це назви елементарних частинок, що входять до складу атома.)

Запитання до учнів

1) Яку будову має атом?

2) Із яких частинок складається атомне ядро?

3) Чому атом є електронейтральним?

2. Як можна назвати одним словом зображені на рисунках позначення? (Відповідь: протилежності.) Який з рисунків має відношення до теми «Електричні явища»? (Відповідь: 3, подано заряди протилежних знаків.)

Запитання до учнів

1) Що називають електричний зарядом?

2) Яким символом позначають електричний заряд?

3) Яка його одиниця у СІ?

4) Які два роди зарядів існують?

3. Знайдіть зайве зображення (див. рисунки).

(Відповідь: зображення 1, бо на ньому неправильно показано взаємодію зарядів протилежних знаків.)

Запитання до учнів

1) Як взаємодіють тіла, заряджені однойменно?

2) Як взаємодіють тіла, заряджені зарядами різних знаків?

3) Що називають електричним полем?

4) Ім’я цього француза внесено до списку найвидатніших вчених Франції, який розміщений на першому поверсі Ейфелевої башти. Його ім’ям названо кратер на зворотному боці Місяця та одиницю електричного заряду. Про якого вченого йдеться? (Відповідь: Шарль Огюстен Кулон.)

4. Сформулюйте закон Кулона. Прокоментуйте його математичний вираз.

Блок II. Електричний струм

ü  Логічна вправа

1. Знайдіть у логічному ряду зайве зображення (див. рисунки).

Ш. Кулон

Г. Ом

М. Фарадей

А. Вольта

(Відповідь: портрет М. Фарадея, на честь інших вчених названо одиниці величин, які характеризують протікання електричного струму в колі.)

Запитання до учнів

1) Що називають електричним струмом?

2) Які умови виникнення та існування електричного струму?

3) Який напрям має електричний струм в колі?

2. Розгляньте символи величин, які характеризують струм (див. рисунок).

Запитання до учнів

1) Назвіть три характеристики струму.

2) Що називають електричною напругою? Яка її одиниця в СІ? Яким приладом його вимірюють?

3) Що називають струмом? Яка його одиниця в СІ? Яким приладом його вимірюють?

4) Що називають електричним опором? Яка його одиниця в СІ?

5) Який закон пов’язує ці три характеристики? Сформулюйте його. Як він записується математично?

Учні працюють за варіантами, записують якомога більше формул, що демонструють зв’язок даної величини з іншими фізичними величинами: варіант 1 — напруга U, варіант 2 — сила струму I, варіант 3 — електричний опір R.

3. Знайдіть у логічному ряду зайве зображення (див. рисунки).

(Відповідь: зображення 2, на інших фото зображено різні дії електричного струму: теплова — 1, магнітна— 2, хімічна— 4.)

Запитання до учнів

1) У чому полягає теплова дія струму?

2) У чому полягає магнітна дія струму

3) У чому полягає хімічна дія струму?

4. Знайдіть у логічному ряду зайве зображення (див. рисунки).

(Відповідь: зображення 2, решта — джерела струму.)

Запитання до учнів

1) Яке призначення джерел струму?

2) Як процеси відбуваються в джерелах струму?

3) Назвіть види джерел струму.

Блок III. Електричний струм

ü  Метод «Ланцюжок»

1. Назвіть, яким елементам відповідають умовні позначення.

Запитання до учнів

1) Що називають електричним колом?

2) Назвіть основні елементи електричного кола.

2. Прокоментуйте електричну схему (див. рисунок).

Запитання до учнів за схемою 1

1) Із яких елементів складається електричне коло?

2) Як між собою з’єднані лампа й дзвінок (тип з’єднання); дзвінок і ключ?

Запитання до учнів за схемою 2

1) Із яких елементів складається електричне коло?

2) Як між собою з’єднані резистори та реостат?

3) Як зміняться покази амперметра і вольтметра, якщо повзунок реостата змістити униз?

3. Фізичне лото «Знайдіть пару».

1 Характерні ознаки кола з послідовно з’єднаними провідниками

2 Характерні ознаки кола з паралельно з’єднаними провідниками

3 Провідники з’єднані послідовно.

Загальна напруга U = ...

4 Провідники з’єднані послідовно.

Загальна сила струму І = ...

5 Провідники з’єднані послідовно. Загальний опір R = ...

6 Провідники з’єднані паралельно.

Загальна напруга U = ...

7 Провідники з’єднані паралельно. Загальна сила струму І = ...

8 Провідники з’єднані паралельно. Загальний опір R = ...

A ... = R1 + R2

Б ... = І2 + І3

Б Провідники приєднані до пари вузлових точок, вимкнення одного з них практично не впливає на роботу решти

Г ... =  

Д ... = І2 = І3

Е Провідники вмикаються один за одним, вимкнення одного зі споживачів струму спричинить розмикання всього кола

Є ...= U1 = U2

Ж ... = U1 + U2

Відповіді. 1 — Є, 2 — В, 3 — Ж, 4 — Д, 5 — А, 6 — Е, 7 — Б, 8 — Г.

IV. Удосконалення та систематизація вмінь і навичок

ü  Виконання завдань

[2]: завдання для самоперевірки до розділу 2 «Електричні явища. Електричний струм»: завдання № 10, 11 — усно; завдання № 5, 7, 9, 12 — письмово.

V. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Цінність роботи на уроці»

Учитель користується додатком 2.9.

VI. Домашнє завдання

1. [2]: § 19-32 — повторити.

2. Опрацювати схеми й таблиці під рубрикою «Підбиття підсумків розділу 2 “Електричні явища. Електричний струм”» (с. 218, 219).

3. Виконати завдання для самоперевірки до розділу 2 «Електричні явища. Електричний струм»: завдання № 1-5 — усно, завдання № 7, 8,13 — письмово, завдання № 16» — письмово (за бажанням).

4. Виконати тренувальні тестові завдання з комп’ютерною перевіркою на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне навчання» — заважанням.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити