Фізика 8 клас - розробки уроків до підручника за ред. В. Г. Бар’яхтара - 2016

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА

Частина II. РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Урок 57. Електричний струм у металах

Мета: з'ясувати природу електричного струму в металах, переконатись, що опір металів залежить від температури, увести поняття надпровідності металів.

Очікувані результати: учні повинні розуміти природу провідності металів, пояснювати дослід Мандельштама — Папалексі, усвідомлювати що опір металів залежить від температури, давати означення явищу надпровідності металів.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: підручник, джерело струму, спіраль, демонстраційний амперметр, пальник.

Дослід: демонстрація залежності опору металу від температури.

Хід уроку

Ми зробимо електрику такою дешевою, що палити свічки будуть лише багатії.

Т. Едісон

I.  Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання

Учитель перевіряє виконання завдання № 4 із вправи № 35 — усно. Перевірка виконання завдань № 2, 4 вправи № 34 здійснюється письмово. Два учні записують розв’язання на дошці й коментують.

III. Мотивація навчальної діяльності

Учитель повідомляє учням, що з провідністю металів пов’язане широке застосування електричної енергії в житті людини, бо всі без винятку метали добре проводять електричний струм. Hа уроці учні дізнаються про природу струму в металах, особливості протікання струму металевими провідниками.

IV. Актуалізація опорних знань

ü  Запитання до учнів

1. Зазвичай метали — це речовини в твердому стані. Назвіть особливості будови металів, руху і взаємодії частинок, з яких вони складаються.

2. Що називають електричним струмом?

3. За яких умов починає існувати та підтримується певний час електричний струм у провіднику?

V. Вивчення нового матеріалу

ü  План вивчення нового матеріалу

1. Природа електричного струму в металах.

2. Залежність опору металів від температури.

3. Поняття надпровідності.

ü  Лекція з елементами бесіди

1. Природа електричного струму в металах

На початку викладання матеріалу учитель рекомендує учням звернутися до рис. 36.1 підручника та нагадує, що з будовою металів вони вже знайомилися на уроках хімії. їм відомо, що валентні електрони в металах легко залишають «свій» атом і стають вільними. Через це у вузлах кристалічної ґратки металу залишаються позитивні йони. За відсутності електричного поля вільні електрони всередині металевого провідника рухаються хаотично.

Рух електронів у металах нагадує рух молекул газу, саме тому вільні електрони в металах називають електронним газом. Якщо в провіднику створено електричне поле, то електрони, не припиняючи хаотичного руху, починають зміщуватися в бік позитивного полюса джерела струму. Рух електронів стає напрямленим — у металі утворюється електричний струм.

Учні приходять до висновку, що електричний струм у металах являє собою напрямлений рух вільних електронів.

ü  Метод «Критичне читання тексту»

Учні самостійно знайомляться з матеріалом, викладеним на с. 195 підручника (пункт 1 § 36; рис. 36.2), а саме з описанням досліду Мандельштама — Папалексі щодо експериментального встановлення природи струму в металах.

Запитання до учнів

1. Якою була мета проведення досліду?

2. Опишіть дослідну установку.

3. Якого висновку дійшли вчені?

4. Які вчені удосконалили методику даного досліду?

Доцільно обговорити з учнями проблемне питання на с. 195 підручника.

2. Залежність опору металів від температури

Щоб переконати учнів, що опір металевого провідника залежить від температури, учитель проводить дослід за рис. 36.3. Повідомляє, що в разі проведення досліду зі спіралями, виготовленими з різних матеріалів, можна переконатися, що зміна опору залежить від матеріалу, з якого виготовлено провідник.

Слід зробити висновок: опір металевого провідника збільшується в разі підвищення температури та зменшується в разі її зниження. Зміна опору залежить від матеріалу, з якого виготовлений провідник.

Учитель пропонує учням розглянути принцип дії термометрів опору.

3. Поняття надпровідності

Учитель розповідає учням, що у разі зменшення температури деяких металів до температур, близьких до абсолютного нуля (-273 °С), їх опір стрибком падає до нуля. Це явище називають надпровідністю. Вперше його спостерігав у 1911 р. нідерландський учений Г. Камерлінг-Оннес для ртуті. Надпровідність неможливо пояснити з погляду елементарної електронної провідності металів.

Далі слід обговорити з учнями практичне застосування цього явища, навести цікаві факти про надпровідність.

VI. Первинне осмислення нового матеріалу

ü  Метод «Ланцюжок»

Учні відповідають на контрольні запитання №1-3,5 після § 36.

VII. Закріплення отриманих знань

ü  Розв'язування задач

1. Які частинки є вільними носіями заряду в металах?

2. Чи є всередині металів електричне поле, коли по них іде струм?

3. Як відомо, електричний струм — впорядкований рух заряджених частинок. Чи означає це, що під час протікання електричного струму в металах електрони перестали брати участь у хаотичному русі?

4. Порівняйте температури трьох залізних провідників однакових розмірів, вольт-амперні характеристики яких наведено на рисунку.

VIII. Підбиття підсумків уроку

ü  Рефлексія за методом «Кошик ключових слів»

Учитель пропонує учням «покласти» в «кошик» «запитання на наступний урок». Учні записують на аркушах запитання, яке б вони поставили однокласникам на наступному уроці щодо щойно вивченого матеріалу.

IX. Домашнє завдання

1. [2]: § 36, вправа № 36: завдання № 1-3 — усно; вправа № 36: завдання № 4 — письмово за бажанням.

2. Ознайомитися з інформацією за рубрикою «Фізика і техніка в Україні» (с. 198).

Цікаві факти подано в електронному додатку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити