УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
9 клас

ПЕРЕДМОВА


Ця книга призначена для вчителів фізики, що працюють за новою програмою в 9 класі.

Мета навчального посібника — надати методичну допомогу вчителям у розподілі навчального матеріалу по уроках і його систематизації. Для кожного уроку визначені: мета уроку, тип уроку, демонстрації, план викладу нового матеріалу. Виділено питання, що ставляться учням у ході викладу нового матеріалу. Виклад нового матеріалу може бути «сценарієм» уроку в діалоговому режимі.

Особлива увага приділена прийомам навчання учнів самостійної роботи на уроках і вдома. Учням пропонується домашнє завдання, що складається з трьох частин:

1) матеріал з підручника;

2) завдання зі збірника завдань;

3) завдання зі збірника різнорівневих самостійних і тематичних контрольних робіт.

Прочитавши відповідний параграф у підручнику і розв’язавши кілька запропонованих до нього завдань, учень може підготуватися до самостійної роботи або до тематичного оцінювання. Для тематичного контролю знань даються зразки тестів, самостійних робіт і підсумкових контрольних робіт.

До кожного уроку пропонується орієнтовне домашнє завдання. Кожне завдання має три рівні складності (середній, достатній і високий).

Коментуючи домашнє завдання, учитель наголошує на його «різнорівневості»: учням пропонується самим вибирати домашнє завдання за рівнем складності (середній, достатній і високий). Учитель може заздалегідь роздрукувати аркуші з номерами домашнього завдання (наприклад, на місяць, чверть або семестр) і роздати учням. Учень уже не зможе сказати: «Я не зміг виконати завдання», тому що завдання першого рівня дуже прості й не повинні викликати труднощів. Разом з тим, слабкий учень, розв’язавши прості задачі і одержавши якусь впевненість у своїх силах, може спробувати виконати домашнє завдання більш високого рівня.


Орієнтовний розподіл навчального часу


№ з/п

Тема

Кількість годин

Кількість годин на тиждень

2

Кількість годин на рік

70

1-й семестр

33

Електромагнітні явища

47

1

Електричне поле

6

2

Електричний струм

31

2-й семестр

37

3

Магнітне поле

10

4

Атомне ядро. Ядерна енергетика

14

5

Узагальнюючі уроки

3

 

Резерв навчального часу

6


Умовні позначки

 

Підр.: Божинова Ф. Я., Кирюхіна О. О., Кирюхін М. М. Фізика. 9 клас. Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. — Х.: Ранок, 2009.

Зб.: Ненашев І. Ю. Фізика. 9 клас. Збірник задач. — Х.: Ранок, 2009.

Д.: Кирик Л. А. Фізика. 9 клас. Різнорівневі самостійні й тематичні контрольні роботи. — Х.: Гімназія, 2009.


Домашнє завдання

рів1 — задачі середнього рівня складності.  

рів2 — задачі достатнього рівня складності.

рів3 — задачі високого рівня складності.


Календарно-тематичне планування


Розділи курсу фізики

Кількість годин

Дати проведення

уроків

Електромагнітні явища

1. Електричне поле (5 годин)

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона2. Електричний струм (35 годин)

Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металахЕлектричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.

Сила струму. Амперметр. Вимірювання напруги. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги. Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати. Залежність опору провідників від температури.

Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. З'єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.

Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу в промисловості та техніці.Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, промисловості, техніці.

Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.3. Магнітне поле (10 годин)

Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.

Електромагнітна індукція. Гіпотеза Ампера. Досліди Фарадея4. Атомне ядро. Ядерна енергетика (12 годин)

Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Активність радіонуклідів. Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетикиУзагальнюючі заняття

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу. Ядерна енергетика та сучасні проблеми екологіїЛабораторні роботи (11 часів)

1. Дослідження взаємодії заряджених тіл.

2. Вимірювання сили струму за допомогою амперметра.

3. Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра.

4. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.

5. Визначення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника.

6. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників.

7. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників.

8. Вимірювання потужності споживача електричного струму.

9. Дослідження явища електролізу.

10. Складання найпростішого електромагніта й випробування його дії.

11. Вивчення будови дозиметра й проведення дозиметричних вимірювань.
Типи уроків


Назва

Коротка характеристика

Урок вивчення нового матеріалу

Основна мета уроку — вивчити новий матеріал. Форми такого уроку можуть бути найрізноманітнішими:

• лекція;

• виклад нового матеріалу в режимі діалогу «учитель — учень»;

• самостійна робота учнів з навчальною літературою на уроці

Комбінований урок

Це найпоширеніший тип уроку. Кількість елементів уроку може бути різною.

Наприклад, виклад невеликої за обсягом частини нового матеріалу (10-20 хв.), закріплення нового матеріалу (5 хв.), розв’язання задач (5-20 хв.), контроль знань (5-20 хв.) або коротка самостійна робота (10-15 хв.), можливий фронтальний лабораторний експеримент (5-15 хв.).

Комплексна актуалізація структурних елементів уроку робить його багатоцільовим й ефективним

Урок закріплення знань

Визначальна мета уроку — закріплення вивченого матеріалу. Форми її реалізації можуть бути такими:

• урок розв’язання задач;

• фронтальний експеримент;

• урок-семінар;

• урок-конференція;

• перегляд навчальних відеофільмів;

• ігрові уроки («суд над тертям», «суд над інерцією») і т. ін.

Урок контролю й оцінювання знань

Головна мета даного уроку — всебічно й об'єктивно проконтролювати й оцінити засвоєні учнями знання, уміння й навички.

Найбільш ефективні його форми:

• різнорівнева контрольна робота;

• тестовий контроль;

• тематичний залік;

• лабораторні роботи.


План виконання навчальної програми


1 семестр

Самостійні роботи

 

№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Електризація тіл. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона


2

Електричне поле


3

Електричний струм. Сила струму


4

Напруга


5

Електричний опір. Питомий опір


6

Закон Ома для ділянки кола


7

Послідовне з’єднання провідників


8

Паралельне з’єднання провідників


9

Обчислення електричних кіл


10

Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля—ЛенцаЛабораторні роботи


№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Дослідження взаємодії заряджених тіл


2

Паралельне з’єднання провідників


3

Вимірювання напруги за допомогою вольтметра


4

Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра


5

Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника й площі його поперечного перерізу


6

Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників


7

Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників


8

Вимірювання потужності споживача електричного струму


9

Дослідження явища електролізу2 семестр

Самостійні роботи


№ з/п

Назва

Дата проведення

11

Електричний струм у різних середовищах


12

Магнітні взаємодії. Магнітне поле


13

Дія магнітного поля на провідник зі струмом


14

Електромагнітна індукція


15

Будова атома. Атомне ядро


16

Радіоактивність. Ядерні реакції. Ядерна енергетикаЛабораторні роботи


№ з/п

Назва

Дата проведення

10

Збирання електромагніта й дослідження його дії


11

Вивчення будови побутового дозиметра й проведення дозиметричних вимірів на місцевостіТематичне оцінювання


№ з/п

Назва

Дата проведення

1

Електричне поле


2

Електричний струм


3

Магнітне поле


4

Атомне ядро. Ядерна енергетика

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити