УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
9 клас

1-й семестр


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА


2. Електричний струм

Урок 23/29

Тема. Тематичне оцінювання знань за темою: «Електричний струм»

 

Мета уроку: контроль та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді тестування або звичайної контрольної роботи. Тестування учнів можна виконати на уроці в класі, а контрольну роботу задати додому. Можна запропонувати учням виконати й контрольну роботу, і тестування на двох уроках (якщо у вчителя є така можливість).

Можна запропонувати учням на урок 24 тестових завдання. У кожному із завдань потрібно вибрати одну правильну відповідь з чотирьох запропонованих. За кожне правильно виконане завдання дається 0,5 бала (якщо сума набраних балів виявиться не цілою, оцінка округляється у бік збільшення до найближчого цілого числа).

Як приклад наводимо кілька варіантів тестових завдань.

1. При замиканні ключа в колі буде протікати електричний струм.

Електричний струм обумовлений рухом...

 

 

А ...позитивних іонів.

Б ...негативних іонів.

В ...електронів.

Г ...позитивних і негативних іонів.

2. На рисунку показано...

 

image120

 

А ...теплову дію струму.

Б ...магнітну дію струму.

В ...хімічну дію струму.

Г ...механічну дію струму.

3. На рисунку показана шкала вольтметра, за допомогою якого вимірюють напругу на лампі.

 

 

А Ціна поділки шкали дорівнює 40 В.

Б Вольтметр показує напругу 220 В.

В Вольтметр має бути підключений до лампи послідовно.

Г Опір вольтметра повинен бути дуже маленьким.

4. На рисунку наведена схема електричного кола й показання вольтметра.

А Вольтметр і резистор ввімкнені послідовно.

Б Ціна поділки шкали дорівнює 1 В.

В Напруга на резисторі більше 5 В.

Г Вольтметр і резистор ввімкнені паралельно.

 

image121

 

5. Який з наведених нижче виразів може бути визначенням поняття «електричний опір»?

А Фізична величина, що характеризує дію струму.

Б Фізична величина, що характеризує напругу на ділянці кола.

В Властивість провідника обмежувати силу струму в колі.

Г Фізична величина, що характеризує силу струму в ділянці кола.

6. Наявні два дроти однакових розмірів. Перший дріт виготовлений з міді, другий — з нікеліну.

А Опір обох дротів однаковий.

Б Опір мідного дроту менший.

В Опір нікелінового дроту менший.

Г Напруги на кожному із дротів будуть однаковим за однієї й тієї ж силі струму.

7. Через мідний провід пропускають електричний струм.

А Сила струму обернено пропорційна прикладеній напрузі.

Б Опір проводу прямо пропорційний прикладеній напрузі.

В Опір проводу залежить від величини сили струму.

Г Якщо провід вкоротити, його опір зменшиться.

8. У показаному на рисунку колі амперметр показує 0,5 А, а вольтметр показує 3 В.

 

 

А Сила струму в першому резисторі менше, ніж у другому.

Б Сила струму в другому резисторі менше, ніж у першому.

В Сила струму в першому резисторі дорівнює 0,25 А.

Г Електричний опір першого резистора дорівнює 6 Ом.

9. Сталевий та алюмінієвий провідники однакової довжини й однакового діаметра ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.

 

image124

 

А Сила струму в сталевому провіднику більше, ніж в алюмінієвому.

Б Сила струму в алюмінієвому провіднику більше, ніж у сталевому.

В Напруга на сталевому провіднику більше, ніж на алюмінієвому.

Г Провідники з'єднані паралельно.

10. Два резистори ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.

 

image125

 

А Загальний опір резисторів менший за 20 Ом.

Б Сила струму в обох резисторах однакова.

В Напруга на обох резисторах однакова.

Г Напруга на першому резисторі більша, ніж на другому.

11. Мідний та алюмінієвий провідники однакової довжини й однакового діаметра ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.

 

image123

 

А Напруга на мідному провіднику менша, ніж на алюмінієвому.

Б Напруга на алюмінієвому провіднику менша, ніж на мідному.

В Провідники з'єднані послідовно.

Г Сила струму в мідному провіднику більша, ніж в алюмінієвому.

12. Два резистори ввімкнені в коло так, як показано на рисунку.

 

 

А Загальний опір резисторів менший за 5 Ом.

Б Загальний опір резисторів більший за 5 Ом.

В Сила струму в обох резисторах однакова.

Г Напруга на другому резисторі вдвічі більша, ніж на першому.

13. Три однакових резистори з'єднані так, як показано на рисунку.

 

image127

 

А Перший і третій резистори з'єднані паралельно.

Б Перший і другий резистори з'єднані паралельно.

В Сила струму в резисторі 3 більша, ніж у резисторі 1.

Г Напруга на резисторах 1 і 3 однакова.

14. На рисунку зображена схема з’єднання провідників.

 

image128

 

А Резистори R1 і R3 ввімкнені послідовно.

Б Резистори R2 і R3 ввімкнені послідовно.

В Резистори R1 і R3 ввімкнені паралельно.

Г Загальний  опір ділянки кола менший від опору резистора R3.

15. Яку фізичну величину можна обчислити, використовуючи добуток IUt ?

А Потужність електричного струму.

Б Роботу електричного струму.

В Кількість теплоти, що виділяється на ділянці кола.

Г Енергію електричного струму.

16. Яку фізичну величину можна обчислити, використовуючи добуток I2Rt ?

А Потужність електричного струму.

Б Роботу електричного струму.

В Кількість теплоти, що виділяється на ділянці кола.

Г Енергію електричного струму.

17. Лампа, розрахована на напругу 6 В, підключена до джерела постійної напруги 18 В послідовно з реостатом. Лампа горить нормальним розжаренням.

А Потужність струму в реостаті в 2 рази більше, ніж у лампі.

Б Напруга на лампі й на реостаті однакова.

В Сила струму в лампі менша, ніж у реостаті.

Г Опір лампи в 2 рази більший від опору реостата.

18. Потужність струму в нікеліновому дроті, підключеному до полюсів джерела постійної напруги, дорівнює 20 Вт.

А Якщо розрізати дріт на 5 рівних частин і підключити їх до того самого джерела паралельно, загальна потужність струму в них дорівнюватиме 0,5 кВт.

Б Якщо нікеліновий дріт замінити ніхромовим таких самих розмірів, потужність струму в дроті збільшиться.

В Якщо послідовно з дротом підключити резистор, потужність струму в дроті збільшиться.

Г Якщо дріт вкоротити в 2 рази, потужність струму в ньому буде дорівнювати 10 Вт.

 

Тематична контрольна робота

Варіант 1

1. (1 бал) На рисунку наведена схема електричного кола й показання амперметра.

А Ціна поділки шкали амперметра 0,5 А.

Б Напруга на резисторі дорівнює 1,5 В.

В Сила струму в перерізі B менше, ніж у перерізі A.

Г За 5 с у резисторі виділиться кількість теплоти, більша за 50 Дж.

 

 

2. (1 бал) На рисунку наведені графіки залежності сили струму від напруги для провідників A і B.

 

 

А Опір провідника A менший, ніж опір провідника B.

Б Опір провідника A менший за 0,5 Ом.

В Опір провідника B більший за 5 Ом.

Г За той самий час за однакової напруги в провіднику A виділиться менша кількість теплоти, ніж у провіднику B.

3. (2 бали) Чому тепловий рух електронів у провіднику не може бути названо електричним струмом? Поясніть свою відповідь.

4. (2 бали) До кінців мідного й алюмінієвого провідників однакових розмірів прикладені однакові напруги. Чи однакові сили струму в них? Поясніть свою відповідь.

5. (3 бали) Знайдіть напругу на резисторах R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 4 Ом, якщо амперметр показує 6 А.

 

 

6. (3 бали) З якого матеріалу виготовлена спіраль нагрівного елемента, потужність якого 480 Вт, якщо його довжина дорівнює 16 м, переріз 0,224 мм2 і напруга в мережі 120 В?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити