УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
9 клас

1-й семестр


ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА


1. Електричне поле

Урок 6/6

Тема. Узагальнюючий урок по темі «Електричне поле»


Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал по темі «Електричне поле».

Тип уроку: урок закріплення знань.

План уроку

Контроль знань

20 хв.

Самостійні роботи № 1 й № 2

Закріплення вивченого матеріалу

25 хв.

1. Розв’язання тестових задач.

2. Розв’язання якісних і розрахункових задач


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

На цьому уроці вчителеві необхідно узагальнити вивчений матеріал по темі: «Електричне поле». Необхідно відзначити, що електричні взаємодії відіграють виняткову роль у будові атома й утворенні молекул. Вони проявляють себе й у механіці «під виглядом» уже знайомих нам сили пружності й сили тертя.

Можна розповісти про тривалий шлях, пройдений вченими, що вивчали природу електрики — від електрона-бурштину до електрона-частинки.

Формуванню розуміння цієї теми найбільшою мірою сприяє розв’язання якісних і розрахункових задач.

Необхідно ретельно добирати задачі й продумувати методику роботи з ними. Особливу увагу слід приділити усвідомленню учнями всіх етапів роботи із задачами — тільки це може викликати в них інтерес до розв’язання задач і, як наслідок, сприятиме успіхам і трансформації «негативного іміджу» задач на «позитивний».

Бажано складати задачі так, щоб правильність отриманих числових значень учень міг оцінити, спираючись на здоровий глузд і життєвий досвід, а не тільки порівнюючи їх з «правильними» відповідями наприкінці підручника або задачника.

З першої ж вивченої теми в курсі фізики учнів потрібно готувати до підсумкового тематичного оцінювання. Тематичне оцінювання учнів можна здійснювати різними способами: 1) письмова контрольна робота; 2) усний фронтальний підсумковий залік; 3) письмовий тематичний залік; 4) тестування. Шаблон під час контролю знань неприпустимий. Потрібно перевіряти не тільки запам’ятовування, але й глибоке осмислення навчального матеріалу.

З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тестів на уроці узагальнення вивченого матеріалу учням можна запропонувати набір тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.

Таке використання тестів дає можливість здійснювати оперативний зворотний зв’язок та оцінювати рівень готовності учнів до даної роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ніхто не відчуває страху одержати погану оцінку.

Розглянемо кілька прикладів таких завдань.


Тренувальні тести

1. Електроскоп заряджений позитивно.А Якщо до кулі електроскопа наближати позитивний заряд, то кут відхилення стрілки електроскопа зменшиться.

Б Якщо до кулі електроскопа наближати негативний заряд, то кут відхилення стрілки електроскопа збільшиться.

В Якщо до кулі електроскопа наближати долоню руки, то кут відхилення стрілки електроскопа зменшиться.

Г Якщо до кулі електроскопа наближати долоню руки, то кут відхилення стрілки електроскопа зменшиться.

2. Від водяної краплі, що має електричний заряд +q, відокремилася крапля з електричним зарядом –q.А Електричний заряд частини краплі, що залишилася, став рівним нулю.

Б Електричний заряд частини краплі, що залишилася, дорівнює +2q.

В Внаслідок електричної взаємодії крапель вони відштовхуються.

Г Електричний заряд частини краплі, що залишилася, дорівнює +q.

3. Навколо наелектризованої ебонітової палички існує електричне поле. Яку властивість воно має?А Воно передає електричний заряд.

Б Воно передає електричну взаємодію.

В Його створюють тільки позитивно заряджені частинки.

Г Його створюють тільки негативно заряджені частинки.

4. До маленької бузинової кульки піднесена потерта об шовк скляна паличка (див. рисунок).А Якщо наблизити паличку до кульки, то сила, що діє на кульку з боку палички, зменшиться.

Б Кулька й паличка взаємодіють завдяки електричному полю.

В Кулька може бути заряджена позитивно.

Г Якщо прибрати паличку від кульки на певну відстань, то сила, що діє на кульку з боку палички, не зміниться.


Розв'язання якісних і розрахункових задач

1. Доторкнувшись позитивно зарядженою скляною паличкою до сталевої кульки, ми передаємо їй позитивний заряд. Які елементарні частинки й куди при цьому переміщаються?

2. Якщо піднести на нитці заряджену станіолеву гільзу до незарядженої, то вони спочатку притягнуться одна до одної, а після зіткнення будуть відштовхуватися. Поясніть дане явище.

3. Скільки електронів треба «перенести» з однієї порошини на іншу, щоб сила кулонівського притягання між порошинами на відстані 1 см дорівнювала 10 мкН? (Відповідь: 2,1·109.)

4. Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох точкових зарядів при збільшенні кожного заряду в 3 рази, якщо відстань між ними зменшити в 2 рази?

5. Як зарядити дві металеві кульки однаковими за модулем, але різними за знаком зарядами?


Наприкінці уроку можна запропонувати учням розв’язати по одній задачі із самостійних робіт № 1 й № 2. (Із книги: Кирик Л. А. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольне работы. — Харьков: Гимназия, 2009.)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити