Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 52. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ІЗ ТЕМИ «ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

Мета уроку: перевірити і оцінити якість засвоєних учнями знань, умінь та навичок; учити учнів працювати самостійно; формувати вміння грамотно та охайно оформлювати роботу.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи, табличні величини.

Відеофрагмент:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант контрольної роботи рівень 1 (3 бали)

1. Приведіть у відповідність назву та одиницю фізичної величини.

1. Поглинена доза

А. Бк

2. Енергія іонізуючого випромінювання

Б. Гр

3. Активність ізотопу

В. Зв

4. Еквівалентна доза іонізуючого випромінювання

Г. Дж


Д. Кл

Оберіть правильну відповідь.

2. Назвіть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів в атомі 27 13 Al.

A. 13, 13, 27, 14 Б. 13, 13, 14, 27

B. 27, 14, 13, 40 Г. 13, 13, 27, 14

оберіть правильну відповідь.

3. Під час а розпаду радіоактивного ядра утворюється елемент із порядковим номером

A. меншим на 1 Б. більшим на 2

B. меншим на 2 г. більшим на 1

4. Вкажіть природу -випромінювання

A. ядро атома Гелію Б. швидкі електрони

B. потік протонів

Г. електромагнітні хвилі

Рівень 2 (3 бали)

5. Допишіть рівняння ядерної реакції. Поясніть, як ви це зробили.

6. Активність препарату торію на початку досліду становила 1500 Бк. Якою стане активність цього препарату, коли розпадеться 75% всіх атомів торію?

Рівень 3 (3 бали)

7. Окремі а -частинки в дослідах Резерфорда досить сильно відхилялися від первинного напрямку руху, а деякі з них навіть були відкинуті назад. Чому кількість таких частинок була дуже мала?

8. Яка кількість енергії виділиться під час радіоактивного розпаду всіх атомів урану, які містяться у 1,95 кг урану? Маса атома урану становить 3,9 ∙ 10-25 кг. Під час розпаду одного ядра урану виділяється енергія, яка дорівнює 200 МеВ.

Рівень 4 (3 бали)

9. На яку висоту можна підняти кам’яну брилу масою 1000 тонн за рахунок

енергії, що виділяється під час радіоактивного розпаду 1 г урану ? Під час розпаду одного ядра урану виділяється енергія, яка дорівнює 200 МеВ.

Приклад розподілу балів за виконання контрольної роботи:

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

Рівень 4

3 бали:

№ 1 -1 бал

№ 2 -1 бал

№ 3 - 0,5 бала

№ 4 - 0,5 бала

№ 5 -1 бал

№ 6 -2 бали

№ 7 -1 бал

№ 8 -2 бала

№ 9 -3 бали

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал §§__ .

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Складіть 5 тестових завдань з вивченої теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити