Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 76. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Мета уроку: формувати в учнів експериментальні навички; виховувати в учнів охайність під час проведення дослідів, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетеність.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи, інструкції з техніки безпеки.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель звертає увагу учнів на хід вимірювань, які виконують учні, та на дотримання правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

♦ Як формулюється закон збереження повної механічної енергії?

♦ За яких умов виконується закон збереження повної механічної енергії?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: перевірити експериментально виконання закону збереження повної механічної енергії на прикладі руху тіла, кинутого горизонтально.

Обладнання:

1. Жолоб. 2. Три невеликі кульки різної маси. 3. Лінійка. 4. Штатив. 5. Терези та гирі.

Стислі теоретичні відомості

Рух тіла, кинутого горизонтально, складається з двох рухів: рівномірного руху в горизонтальному напрямку зі сталою швидкістю та рівноприскореного руху без початкової швидкості у вертикальному напрямку.

Переміщення тіла по горизонталі та вертикалі

Звідки початкова швидкість кульки дорівнює:

У будь-якій точці траєкторії швидкість обчислюють за допомогою теореми Піфагора:

Таким чином, початкова кінетична енергія

Враховуючи, що вертикальна складова швидкості в точці Г отримуємо для кінцевої кінетичної енергії

Хід роботи

• Виміряйте масу трьох кульок.

• Закріпіть жолоб таким чином на певній висоті, щоб його край був горизонтальним (див. рисунок).

• Виміряйте висоту h.

• Обережно відпустіть кульку з верхньої частини жолобу.

• Виміряйте дальність польоту кульки s.

• Повторіть дослід двічі.

• Обчисліть середню дальність польоту кульки s та значення Ek1, Ер1, Ek2. Перевірте виконання співвідношення Ер1 + Ek1 = Ek2. Знайдіть відсоткову відмінність Ер1 + Ek1 від Ek2. Поясніть можливу відмінність.

• Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю.

m, кг

h, м

s, м

sсер, м

Ер1, Дж

Ek1, Дж

Ер1 + Ek1

Ek2, Дж

е,%

Для обчислень:

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, виконання якого закону ви перевіряли; чому закон виконується приблизно; що впливає на точність проведення експерименту. творче завдання

Як обчислити, під яким кутом до горизонту кулька падає на землю?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §____ .

• Розв’язати вправу___ письмово.

• Розв’язати завдання №№___ задачника.

• Підготувати навчальні проекти до захисту.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Запропонуйте хід лабораторної роботи, яка дозволяє перевірити виконання закону збереження повної механічної енергії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити