Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 41. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3. СУЧАСНА МОДЕЛЬ АТОМА. ДОСЛІДИ РЕЗЕРФОРДА. ПРОТОННО-НЕЙТРОННА МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА. ЯДЕРНІ СИЛИ

Мета уроку: ознайомити учнів із дослідами Резерфорда з вивчення будови атома та з планетарною моделлю атома; поглибити та розширити знання учнів про будову атома; ознайомити їх з історією відкриття протона та нейтрона, новим видом взаємодії між компонентами ядра атома — ядерними силами; ввести поняття стійкості ядер; звернути увагу учнів на зміну уявлень людства про будову атома, аналізуючи модель атома Томсона; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати результати експерименту та робити висновки; провести аналогію будови атома та Сонячної системи.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та наочність: періодична таблиця елементів, портрети Резерфорда, Чедвіка, Томсона, вірш В. Брюсова «Світ електронів».

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: презентація про Е. Резерфорда та фрагмент відеофільму, динамічна модель досліду Резерфорда, моделі будови атомів різних хімічних елементів, динамічна модель Сонячної системи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

І. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз контрольної роботи № 3.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

Як змінювалися уявлення людини про будову речовини?

Які моделі будови атома вам відомі?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

· Модель атома Томсона, її недоліки.

· Досліди Резерфорда.

· Планетарна модель атома.

· Протиріччя в моделі атома

· Резерфорда з точки зору класичної електродинаміки.

· Будова ядра.

· Ядерні сили.

· Енергія зв’язку атомного ядра.

Опорний конспект

Заповнити разом з класом:

3 історії вивчення будови речовини

Демокріт, Левкіпп, Анаксагор, Анаксимандр, Епікур, Лукрецій Кар

✵ Усі речовини складаються з великого числа атомів;

✵ атом — найдрібніша неподільна частка, усе різноманіття світу є не що інше, як поєднання незмінних частинок — атомів

Демокріт

Існує межа розподілу атома

Аристотель

Подільність речовини нескінченна

В. Вебер, X. Лоренц (1896)

Електрони належать до складу атома

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Як ви розумієте вірш Брюсова про електрони? У чому полягає його філософський зміст?

2. Обчисліть кількість електронів, протонів, нейтронів, нуклонів у атомах , , .

Задачник №№_________

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

✵ Вивчити §______ , вивчити конспект.

✵ Розв’язати вправу________ письмово.

✵ Розв’язати завдання №№______ задачника.

✵ Розпочати підготовку навчального проекту № 4.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Підготувати невеликі повідомлення про використання ізотопів до наступного уроку:

✵ Метод мічених атомів (радіоактивні індикатори).

✵ Використання проникної здатності ізотопів.

✵ Використання іонізуючої здатності ізотопів.

✵ Використання різних форм наведеної радіоактивності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити