Розробки уроків - Фізика 9 клас II семестр - 2017 рік

9 клас

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

10 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 41. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 3. СУЧАСНА МОДЕЛЬ АТОМА. ДОСЛІДИ РЕЗЕРФОРДА. ПРОТОННО-НЕЙТРОННА МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА. ЯДЕРНІ СИЛИ

УРОК № 42. ІЗОТОПИ. ВИКОРИСТАННЯ ІЗОТОПІВ

УРОК № 43. РАДІОАКТИВНІСТЬ. РАДІОАКТИВНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЇХНЯ ФІЗИЧНА ПРИРОДА І ВЛАСТИВОСТІ. АКТИВНІСТЬ РАДІОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ

УРОК № 44. ІОНІЗАЦІЙНА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. ПРИРОДНИЙ РАДІОАКТИВНИЙ ФОН. ДОЗИМЕТРИ. БІОЛОГІЧНА ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

УРОК № 45. ПОДІЛ ВАЖКИХ ЯДЕР. ЛАНЦЮГОВА ЯДЕРНА РЕАКЦІЯ ПОДІЛУ

УРОК № 46. ЯДЕРНИЙ РЕАКТОР. АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 47. ТЕРМОЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ Й ЗІР

УРОК № 48. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 49. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

УРОК № 50. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

УРОК № 51. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

УРОК № 52. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ІЗ ТЕМИ «ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

УРОК № 53. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 4. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ. ПРИСКОРЕННЯ

УРОК № 54. ГРАФІКИ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ

УРОК № 55. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 56. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

УРОК № 57. ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ЗАКОНИ НЬЮТОНА

УРОК № 58. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 59. ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ

УРОК № 60. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 61. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ СИЛИ ТЯЖІННЯ

УРОК № 62. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

УРОК № 63. РУХ ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

УРОК № 64. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 65. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

УРОК № 66. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

УРОК № 67. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ІЗ ТЕМИ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

УРОК № 68. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 5. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

УРОК № 69. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 70. РЕАКТИВНИЙ РУХ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ. ДОСЯГНЕННЯ КОСМОНАВТИКИ

УРОК № 71. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ІМПУЛЬСУ В МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩАХ

УРОК № 72. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 73. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 7

УРОК № 74. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ В ПРИРОДІ. МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАКОНІВ І ТЕОРІЙ. ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЗАКОНІВ В ПРИРОДІ. ПРОЯВИ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОВИХ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ, ЯДЕРНИХ ЯВИЩ

УРОК № 75. ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ПРИРОДУ СВІТЛА. ВПЛИВ ФІЗИКИ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

УРОК № 76. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

УРОК № 77. ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

УРОК № 78. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

УРОК № 79. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ІЗ ТЕМИ «РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

РОЗДІЛ 6. ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

УРОК № 80. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 6. ФІЗИКА І ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

УРОК № 81. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОЩАДЛИВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ

УРОК № 82. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

УРОК № 83. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

УРОК № 84. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛІВ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА. 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 85. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

УРОК № 86. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

УРОК № 87. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити