Розробки уроків - Фізика 9 клас I семестр - 2017 рік

РОЗДІЛ І. МАГНІТНІ ЯВИЩА

УРОК № 13 ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Мета уроку: поглибити та розширити знання учнів з вивченої теми; розвивати в учнів дослідницькі навички та інтерес до вивчення фізики; сприяти формуванню вміння працювати в команді.

Формування ключових компетентностей:

♦ Математична грамотність.

♦ Компетентності в природничих науках і технологіях.

♦ Інформаційно-цифрова компетеність.

♦ Уміння навчатися впродовж життя.

♦ Соціальні і громадянські компетентності.

♦ Підприємливість.

♦ Екологічна грамотність і здорове життя.

Тип уроку: урок захисту навчального проекту.

Обладнання та наочність: презентації проектів, моделі, експериментальні установки.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозаписи учнів з теми навчального проекту.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз лабораторної роботи № 2.

ІІІ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Орієнтовні теми навчальних проектів:

1. Магнітні матеріали та їх використання.

2. Магнітний запис інформації в комп’ютерній техніці.

3. Прояви та застосування магнітних взаємодій у природі й техніці.

4. Геомагнітне поле Землі. Магнітні бурі.

ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

♦ Повторити §§__.

♦ Доопрацювати навчальний проект.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Підготуйте результати роботи над проектом для розміщення у блозі вчителя фізики.

Додатки (стисла інформація для вчителя)

1. Визначення методу проектів

Метод проектів — це спеціально організований учителем і самостійно виконаний учнями комплекс дій, що завершуються створенням творчого проекту.

У широкому розумінні метод проектів (з грецької — «дослідження») — це система навчання, за якої учні набувають знань у процесі планування та виконання завдань-проектів, які поступово ускладнюються.

У більш вузькому розумінні метод проектів — це сукупність педагогічних прийомів та операцій, здійснюваних викладачем та учнями у процесі діяльності з метою активізації пізнавальних інтересів учнів, спрямованих на отримання та закріплення нових знань, умінь та навичок, розвиток творчих здібностей та набуття досвіду практичного розв’язання самостійно поставлених завдань.

2. Історична довідка

Метод проектів виник ще на початку XIX ст. в США. Цей термін з’явився в практиці підготовки інженерів ще 1824 року. Першу спробу використання проектної технології для організації навчання зробив С. Редді, але він не дав цьому методу педагогічного обґрунтування. Проблему організації навчання за методом проектів було детально розглянуто в роботах Д. Дьюї, В. Х. Кілпатрика, Е. Колінгса. Цей метод знайшов своє відображення в педагогічній теорії та практиці різних країн: Великої Британії, США, Німеччини, Бельгії, Фінляндії, Бразилії, Японії. У цих країнах нова педагогічна технологія була успішно застосована під час педагогічних експериментів. Метод проектів цікавить не лише зарубіжних педагогів. Починаючи з 20-х років ХХ ст. цю технологію активно використовували й вітчизняні педагоги: Н. М. Тулайков, П. В. Архангельський, С. Т. Шацький, М. В. Крупеніна, В. М. Шульгін та ін. Сучасні підходи до проектної технології знайшли своє відображення в роботах І. Г. Єрмакова, О. М. Коберника, Є. С. Полата, С. О. Сисоєва.

3. Функції вчителя під час роботи над проектом:

• допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм для роботи над проектом;

• сам є джерелом інформації;

• підтримує і заохочує учнів;

• підтримує безупинний зв’язок з учнями, щоб допомогти їм просуватися в роботі над проектом.

4. Основні критерії оцінювання проектів:

• актуальність та значущість теми;

• самостійність роботи над проектом;

• повнота розкриття теми;

• оригінальність розв’язання проблеми;

• якість презентації проекту, в тому числі використання засобів наочності;

• артистизм та виразність виступу.

5. Підбиття підсумків роботи над проектами

Рекомендуємо обов’язково підбивати підсумки роботи над проектом. Можна поставити учням запитання: «Яких навичок та вмінь ви набули під час роботи над проектом?»

Примірні відповіді учнів:

• навчилися планувати свою роботу;

• навчилися правильно розподіляти час для виконання проекту;

• навчилися досягати поставленої мети;

• навчилися доводити до кінця розпочату справу;

• навчилися працювати в команді;

• навчилися дослухатись до думки іншої людини.

6. Орієнтовні вимоги до оформлення комп'ютерної презентації, яка

супроводжує захист проекту:

Вміст слайда

Вміст доповіді

Тема проекту, виконавці

Повідомте тему проекту та представте виконавців

Ключове питання

Повідомте ключове питання, яке відображає тему та мету проекту

Матеріали проекту

Розкажіть про свої дослідження

Висновки

Зробіть висновки

Список джерел

Назвіть джерела, якими ви користувалися під час роботи над проектом

Подяка

Подякуйте всім, хто допомагав вам у роботі над проектом. Подякуйте всім присутнім за увагу, побажайте успіхів

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити