ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ - Уроки для 4 класу - Кравцова Н. М., Придаток О. Д.

Передмова

Любов до праці не витягнеш із кишені та не вкладеш до рук маленькій людині. Це скарб, який потрібно добувати працею і тільки працею.

Василь Сухомлинський

Трудове навчання в початковій школі є однією з ланок безперервної технологічної освіти, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії. Метою є формування і розвиток у межах вікових можливостей предметно- перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові завдання.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких вимог:

✵ формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотриманням безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

✵ розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, умінь працювати в команді та навичок виконання операцій зі зручних технік обробки матеріалів;

✵ набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школі основами технології;

✵ виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно- перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їхньої професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

Зміст «Трудового навчання» визначається за такими змістовими лініями:

✵ ручні техніки обробки матеріалів;

✵ технічна творчість;

✵ декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування.

Результатом реалізації згаданих змістових ліній буде сформована в учнів предметно-перетворювальна компетентність.

Методичний посібник «Уроки трудового навчання в 4 класі» відповідає навчальній програмі з трудового навчання для 1-4-х класів, укладеній відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 162 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Він містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки всіх уроків трудового навчання в 4-му класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми, матеріалів підручника І. М. Веремійчика, В. П. Тименка «Трудове навчання. 4 клас» та посібника А. В. Бровченко «Альбом з трудового навчання. 4 клас».

У посібнику представлено нові методичні підходи щодо проведення уроків трудового навчання. У ньому гармонійно поєднано зміст матеріалу з формою його викладення, зрозуміло й цікаво подано розробки уроків, у яких інтегровано теорію з практикою.

Структура уроків чітка: визначено тему, мету й обладнання, яке необхідне для проведення уроку, окреслено логіку й послідовність засвоєння учнями матеріалу відповідно до вимог навчальної програми. Науковий рівень викладу теоретичного матеріалу вдало поєднується з його доступністю. Інтерактивні вправи на початку кожного уроку сприяють забезпеченню психологічної адаптації учнів.

Основна мета курсу початкової школи полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється в пізнанні навколишнього світу, вирішенні життєво важливих завдань, та соціокультурної компетентності, що охоплює загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі.

Відповідно до вимог сучасної школи уроки розроблено з використанням комп’ютерних технологій, інтерактивних форм роботи, які базуються на активній взаємодії учнів і вчителя та учнів між собою («Мікрофон», «Мозковий штурм», «Карусель», «Асоціативний кущ», «Шість капелюхів де Боно», «Крісло автора», «Сенкан», «Закінчи речення», робота в парах, групах, вірші, загадки, ребуси та ін.). Усі уроки мають практичну спрямованість. Вони містять цікаву довідкову інформацію, що сприяє пізнавальному розвитку дітей.

Велику увагу приділено гармонізації стосунків учасників педагогічної взаємодії та шляхам оптимізації психофізичних процесів, матеріальним та гігієнічним умовам шкільної праці, здоров’язбережувальним та естетичним чинникам освітнього середовища.

На кожний урок сплановано тематичні фізкультхвилинки, роботу з безпеки життєдіяльності учнів (користування інструментами та матеріалами, бережливе ставлення до використання матеріалів, самообслуговування), ігрові форми роботи відповідно до вікових особливостей учнів, роботу з підручником та альбомом. Простежуються міжпредметні зв’язки. Додатки вміщують цікаву інформацію відповідно до тематики уроків, що вчитель може використовувати на уроці.

Матеріали посібника сприяють вихованню творчої особистості, формують в учнів інтерес до предмета «Трудове навчання». Закликаємо вчителя до проведення уроків з використанням інноваційних форм та методів роботи - до творчої праці.

Календарно-тематичне планування уроків трудового навчання

у _______________ класі

на 20__________/ 20________ н. р.

Учителя _______________________________________________

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) ___________________________________


Протокол №____ від «____ »__________________ 20____ р.

Голова МО ___________________________________________________________

     ПІБ

Складено до підручника: Трудове навчання: підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. - І. М. Веремійчик, В. П. Тименко. - Київ: Генеза, 2015 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН молодьспорту України від 12.09.2011 р. № 1050: Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити