Трудове навчання (для хлопців) - 7 клас розробки укроків - Б. М. Терещук, С. М. Дятленко, В. М. Гащак, Р. М. Лещук

Передмова

Сьогодні відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти основними завданнями в освітній галузі «Технології» є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства з урахуванням та реалізацією творчого потенціалу кожного учня. Вони досягаються, насамперед, через ознайомлення з основами виробництва, залучення учнів до проектування виробів, набуття компетенцій у використанні техніки, освоєнні технологічних процесів та елементів побутової діяльності.

У сьомому класі перед учителем трудового навчання постає завдання сформувати в учнів уявлення про об’єкти технологічної діяльності, галузі виробництва та професії людей, які працюють у сфері деревообробки, розширити їхні знання з основ графічної грамоти, матеріалознавства, технології обробки деревини.

У посібнику подано форми, методи та засоби навчання, необхідні для забезпечення розвитку особистості учня і набуття ним компетенцій у галузі технологічної діяльності.

Уроки трудового навчання в шкільних майстернях мають не тільки навчити учнів прийомів роботи, формувати вміння й навички їх виконання, а й виховувати бережливе ставлення до матеріальних засобів і природних ресурсів, формувати творчий підхід до поставленого трудового завдання.

Розробляючи методику проведення кожного уроку, автори прагнули максимально врахувати завдання освітньої галузі «Технології», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, навчальної програми з трудового навчання.

Кожен урок трудового навчання є частиною системи занять. Тому, плануючи свою роботу, потрібно передбачати як розв’язання локальних завдань кожного уроку, так і досягнення цілей, які можна реалізувати тільки в результаті вивчення всього розділу навчальної програми.

У процесі організації навчальної діяльності учнів учитель повинен ставити завдання на вдосконалення, зміну елементів конструкції, функціонального призначення, оздоблення запропонованих для виготовлення об’єктів праці.

Пропоновані методичні рекомендації не передбачають безперечного наслідування методичних порад саме в такому вигляді, як їх подали автори. Адже відомо, що будь-яка творча діяльність, зокрема й педагогічна, не терпить шаблонів. Тому з огляду на це вчитель, використовуючи власні розробки, може застосовувати свою методику реалізації кожної теми, вносити відповідні корективи й доповнення до запропонованих розробок, виявляти свою педагогічну майстерність, ініціативу та творчість, змінювати методи та засоби з урахуванням регіональних особливостей, наявної матеріально-технічної бази навчального закладу тощо.

Але незалежно від форми організації навчальної діяльності учнів, типу уроку навчальний процес кожного заняття має завершуватися практичною реалізацією виробу.

У кінці цього посібника подано додатки, що містять зразки орієнтовних тематичних таблиць, об’єктів технологічної діяльності, відповіді до кросвордів і тестових завдань Робочого зошита*.

Автори сподіваються, що посібник стане у пригоді вчителю під час підготовки до уроків з трудового навчання та допоможе реалізувати власні творчі задуми.


* Тут і далі йдеться про посібник «Трудове навчання (для хлопців): Тематична атестація. Практичні роботи. Творчі проекти. Робочий зошит учня 7 класу» авторів Б. М. Терещука, С. М. Дятленка, В. М. Гащака, Р. М. Лещука.

Календарно-тематичне планування уроків

з трудового навчання

для загальноосвітніх навчальних закладів

у _______________ класі

на 20__________/ 20________ н. р.

Учителя: _______________________________________________

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) ___________________________________


Протокол №____ від «____ »__________________ 20____ р.

Голова МО ___________________________________________________________

     ПІБ

Складено до підручника: Трудове навчання (для хлопців): підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. - Б. М. Терещук, С. М. Дятленко, В. М. Гащак, Р. М. Лещук. - Київ: Генеза, 2015 згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН молодьспорту від 06.06.2012 № 664): Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: 5-9 кл. - Київ: Вид. дім «Освіта», 2013 (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН від 29.05.2015 № 585).Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити