Математика. Повний повторювальний курс. Підготовка до ЗНО та ДПА

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ ІІ. СТЕРЕОМЕТРІЯ

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ.


Завдання з вибором однієї правильної відповіді.


Завдання 1-60 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний.


1. Які з наведених тверджень правильні?

I. Якщо коло має з площиною дві спільні точки, то всі точки кола належать дій площині.

II. Якщо дві вершини трапеції належать площині, то всі точки цієї трапеції належать площині.

III. Якщо три вершини квадрата належать площині, то всі точки цього квадрата належать площині.


2. Задано дві паралельні прямі а і b. Скільки існує різних площин, що проходять через пряму b, паралельну до прямої а?


3. Укажіть усі правильні твердження.

I. Через точку М, що не належить площині а , можна провести лише одну пряму, паралельну α.

II. Через точку М, що не належить площині а , можна провести лише одну пряму, перпендикулярну α.

III. Через точку М, що не належить площині а , можна провести лише одну площину, паралельну α.

IV. Через точку М, що не належить площині а , можна провести лише одну площину, перпендикулярну α.


4. На малюнку 522 куб АВСDА1В1С 1D 1. Укажіть серед поданих нижче пряму, що утворює із прямою DС1 пару мимобіжних прямих.5. На малюнку 522 прямокутний паралелепіпед АВСDА1В1С 1D 1. Укажіть серед поданих нижче площину, яка не є перпендикулярною до площини АА 1D.


6. АВСDА1В1С 1D 1 - куб (мал. 522). Знайти кут між мимобіжними прямими ВС і DС 1.


7. АВСDА1В1С 1D 1 - прямокутний паралелепіпед (мал. 522). АD = 4 см, DС = 3 см, DD 1 = 2 см. Знайти відстань від прямої DD1 до площини АА 1С 1.


8. АВСDА1В1С 1D 1 - куб (мал. 522) з ребром 4 см. Знайти відстань від точки А до площини ВВ 1D.


9. Лінійний кут двогранного кута дорівнює третій частині розгорнутого кута. Чому дорівнює градусна міра двогранного кута?


10. Скільки граней у дванадцятикутній призмі?


11. Скільки ребер має вісімнадцятикутна піраміда?


12. Кут між будь-якими сусідніми бічними ребрами правильної піраміди дорівнює 90º. Який многокутник може бути основою піраміди?


13. Площі трьох граней прямокутного паралелепіпеда відповідно дорівнюють 6 см2, 8 см2 і 12 см2. Знайти площу повної поверхні прямокутного паралелепіпеда.


14. Діагональним перерізом правильної чотирикутної призми є прямокутник, площа якого дорівнює 20 см2. Периметр основи призми дорівнює 8 см. Знайти висоту призми.


15. Площа повної поверхні куба дорівнює 54 см2. Знайти об’єм куба.


16. Знайти площу діагонального перерізу куба, ребро якого дорівнює 1 см.


17. У кубі АВСDА1В1С 1D 1 точка N - середина ребра NN 1 (мал. 523). Через пряму А1В 1 і точку N проведено переріз. Знайти площу перерізу, якщо ребро куба дорівнює 2 см.18. Знайти довжину діагоналі прямокутного паралелепіпеді, виміри якого дорівнюють 1 см, 2 см, 3 см.


19. Периметр бічної грані правильної трикутної призми дорівнює 24 см. Знайти площу бічної поверхні призми, якщо сторона основи дорівнює 3 см.


20. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 3 см, а довжина - 6 см. Знайти висоту прямокутного паралелепіпеда, якщо вона на 5 см коротша за діагональ.


21. Знайти площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди сторона основи якої дорівнює 6 см, а анофема - 8 см.


22. Скільки сторін має многокутник, що лежить в основі призми, якщо вона має 36 ребер.


23. Висота похилої призми удвічі коротша за бічне ребро. Який кут утворює висота призми із цим бічним ребром?


24. Сторони основи паралелепіпеда дорівнюють 3 см і 8 см, а кут між ними 60°. Знайти площу діагонального перерізу паралелепіпеда, якщо його висота дорівнює 10 см.


25. Основою прямого паралелепіпеді є ромб зі стороною 2 см і тупим кутом 120°. Менша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 60°. Знайти висоту паралелепіпеда.


26. Площа основи чотирикутної піраміди дорівнює 16 см2, а площа однієї бічної грані 12 см2. Знайти апофему піраміди.


27. Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 4 см, а висота – 5 см. Знайти площу перерізу піраміди, що проходить через її висоту і бічне ребро.


28. Бічне ребро правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см і утворює кут 30° із площиною основи. Знайти сторону основи піраміди.


29. Діагональ куба дорівнює 2 см. Знайти площу його повної поверхні.


30. Об’єм правильної чотирикутної призми дорівнює 80 см3, а її висота дорівнює 5 см. Знайти довжину сторони основи призми.


31. Сторони основи прямого паралелепіпеда дорівнюють 2л/з» см і 4 см і утворюють кут 60°. Знайти об’єм паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 5 см.


32. Сторони основи прямокутного паралелепіпеді дорівнюють 3 см і 4 см, а діагональ більшої за площею бічної грані дорівнює 5 см. Знайти об’єм паралелепіпеда.


33. Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює 6 см, а її об’єм - 54 см3. Знайти висоту призми.


34. Класні приміщення повинні бути розраховані так, щоб на одного учня було не менше 6 м3 повітря. Яку найбільшу кількість учнів можна розмістити у класному приміщені, що має форму прямокутного паралелепіпеда із вимірами 8 м, 4,5 м і 3 м без порушення санітарних норм?


35. У скільки разів об’єм куба із ребром 1 м більший за об’єм куба із ребром 50 см?


36. Прямокутник зі сторонами 4 см і 5 см обертається навколо більшої сторони. Знайти площу діагонального перерізу циліндра.


37. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник діагональ якого дорівнює 12 см. Знайти висоту циліндра, якщо діагональ осьового перерізу нахилена до площини основи під кутом 60°.


38. Висота циліндра удвічі більша за його радіус. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи із точкою кола нижньої основи дорівнює 4 см. Знайти висоту циліндра.


39. Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 40π см2, а площа основи - 16π см2. Знайти висоту циліндра.


40. Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а висота - 3 см. Знайти площу повної поверхні циліндра.


41. Периметр осьового перерізу циліндра дорівнює 36 см. Знайти площу бічної поверхні циліндра, якщо його висота дорівнює 8 см.


42. На малюнку 524 зображено розгортку циліндра. Знайти об’єм циліндра.43. Знайти об’єм тіла, утвореного оберненням куба навколо свого ребра, довжина якого дорівнює 2 см.


44. Радіус основи конуса дорівнює 2 см, а твірна утворює з висотою кут 45°. Знайти площу осьового перерізу конуса.


45. Діаметр основи конуса у 2 разів більший за його висоту. Знайти градусну міру кута між твірною конуса і площиною його основи.


46. Твірна зрізаного конуса дорівнює 10 см, а діаметри основ 6 см і 18 см. Знайти висоту зрізаного конуса.


47. Діаметр основи конуса дорівнює 4 см і утворює з твірною кут 60º. Знайти площу бічної поверхні конуса.


48. Об’єм циліндра дорівнює 24 см3. Знайти об’єм конуса, радіус основи якого дорівнює радіусу основи циліндра, а висота удвічі більша за висоту циліндра.


49. З дерев’яного циліндра виточено конус так, що його основа збігається з однією з основ циліндра, а вершина - з центром іншої основи циліндра (мал. 525). Знайти відношення об’єму сточеної частини циліндра до початкового об’єму циліндра.50. Сферу, радіус якої дорівнює 10 см перетнуто площиною на відстані 8 см від центра сфери. Знайти довжину лінії по якій площина перетинає сферу.


51. Об’єм кулі дорівнює 36π см3. Знайти її діаметр.


52. Основою прямої призми є ромб зі стороною 8 см і гострим кутом 30º. Знайти площу поверхні сфери, вписаної у цю призму.


53. Знайти відстань від точки М(3;4;-5) до площини ху.


54. Ортогональною проекцією відрізка МN з кінцями в точках М(2;-1;3) і N( -1;-1;3) на площину уz є:


55. Знайти відстань від точки Р(3;4;6) до осі z.


56. На осі ординат знайти точку, відстань від якої до точки В(4;1;8) дорівнює 12.


57. Дано вектори Яке з тверджень правильне?


58. Знайти вектор


59. При яких значеннях у і z вектори колінеарні?


60. При якому значенні m вектори перпендикулярні?


Завдання на встановлення відповідностей.


У завданнях 1-5 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою.


1. На малюнку 526 зображено прямокутний паралелепіпед АВСDА 1В 1С 1D 1, АВ = 1, АD = 2, АА 1 = 2. Установити відповідність між геометричними величинами (1-4) та їхніми числовими значеннями (А-Д).


1 Відстань між мимобіжними прямими АА 1 і DС.

2 Довжина діагоналі прямокутного паралелепіпеда.

3 Площа повної поверхні прямокутного паралелепіпеда.

4 Об’єм прямокутного паралелепіпеда.


А 16.

Б 12.

В 4.

Г 3.

Д 2.


2. На малюнку 526 зображено куб АВСDА 1В 1С 1D 1. Установити відповідність між заданими кутами (1-4) та їхніми градусними мірами.

1 Кут між прямими ВВ 1 і D 1C.

2 Кут між прямими АС і В1 D 1

3 Кут між прямими АВ 1 і А 1D

4 Кут між прямими АВ і С1 D 1


А 0º

Б 30º

В 45º

Г 60º

Д 90º


3. Установити відповідність між видами многогранника (1-4) та загальною кількістю його ребер.

1 Паралелепіпед.

2 Правильна дванадцятикутна піраміда.

3 Шестикутна призма.

4 Трикутна зрізана піраміда.


А 9

Б 12

В 18

Г 24

Д 30


4. На малюнку 527 зображено правильну чотирикутну піраміду QАВСD, у якої бічне ребро дорівнює 5, а висота - 4. Установити відповідність між геометричними вершинами (1-4) та їхніми числовими значеннями (А-Д).


1 Діагональ основи піраміди.

2 Площа основи піраміди.

3 Площа діагонального перерізу піраміди.

4 Об’єм піраміди.


А 24

Б 18

В 16

Г 12

Д 6


5. Дано вектори Установити відповідність між характеристиками векторів або результатами дій над ними (1-4) та їх чисельними значеннями.

1 Модуль вектора.

2 Модуль вектора = - .

3 Скалярний добуток векторів і.

4 Значення m, при якому вектори і перпендикулярні.


А 3

Б 4

В 7

Г 10

Д 13


Завдання з короткою відповіддю.


1. З точки А до площини проведено дві похилі, кожна з яких дорівнює см. Кут між похилими - 90°, проекції похилих утворюють кут 120°. Знайти (у см) довжини проекцій похилих на площину.


2. Точка М віддалена від кожної з вершин рівнобічної трапеції на 65 см. Бічна сторона трапеції перпендикулярна до її діагоналі. Знайти відстань від точки М до площини трапеції, якщо висота трапеції дорівнює 24 см, а діагональ трапеції - 40 см.


3. З точок А і В, які лежать у двох перпендикулярних площинах α і β проведено перпендикуляри АК і ВL до прямої перетну площин. АL = 8 см, КВ = 14 см, LК = 2 см. Знайти АВ (у см).


4. Два рівнобедрені трикутники мають спільну основу завдовжки 20 см. Кут між площинами трикутників дорівнює 60º. Площа одного з трикутників дорівнює 30 см2, а висота іншого, яка проведена до основи, дорівнює 5 см. Якою найбільшою (у см) може бути відстань між вершинами трикутників?


5. Апофема правильної чотирикутної піраміди дорівнює 4 см і утворює кут 60° із площиною основи. Знайти (у см3) об’єм піраміди.


6. В основі прямої призми, лежить прямокутник, сторони якого відносяться як 1 : 3. Площа бічної поверхні призми дорівнює 48 см2, а повної поверхні - 72 см2. Знайти (у см) висоту призми.


7. Основою прямого паралелепіпеда є ромб з периметром 20 см і діагоналлю 6 см. Більша діагональ паралелепіпеда дорівнює 10 см. Знайти об’єм паралелепіпеда (у см3).


8. Кулю перетнули площиною на відстані 15 см від центру. Площа утвореного перерізу дорівнює 64 п см2. Знайти (у см) довжину великого кола сфери, що обмежує дану кулю. У відповідь запишіть величину l/π, де l – довжина кола.


9. На малюнку 528 зображено куб АВСDА 1В 1С 1D 1. Обчисліть (у см3) об’єм цього куба, якщо об’єм піраміди D 1АDС дорівнює 8 см3.10. Кімната має форму прямокутного паралелепіпеда. Ширина кімнати - 4 м, довжина - 6 м, висота - 3м. Площа стін кімнати дорівнює 0,75 площі бічної поверхні прямокутного паралелепіпеда. Скільки фарби (у кг) потрібно для того, щоб повністю пофарбувати стіни цієї кімнати, якщо 1 м2 витрачається 0,24 кг фарби?


11. Висота конуса дорівнює 6 см, а радіус основи - 8 см. Знайти відношення площі основи конуса до площі його бічної поверхні.


12 У циліндричній посудині рівень води перебуває на висоті 36 см. На якій висоті (у см) перебуває рівень води, якщо перелити її у циліндричну посудину, радіус якої у 2 рази більший за радіус першої?


13. У чотирикутну піраміду, в основі якої лежить рівнобічна трапеція з бічною стороною 10 см і основами 16 см і 4 см, вписано конус. Всі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 60°. Знайти площу поверхні S біч конуса (у см2). У відповідь запишіть величину S/π.


14. Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 12. Бічне ребро піраміди нахилене до площини основи під кутом 60°. Обчислити площу S великого круга кулі, описаної навколо піраміди. У відповідь запишіть величину S/π.


15. Сторони трикутника дорівнюють 13 см, 14 см і 15 см. Куля, об’єм якої дорівнює (500/3) π см3 дотикається усіх сторін трикутника. Знайти (у см) відстань від центра кулі до площини трикутника.


16. У правильну трикутну піраміду вписали кулю, радіус якої дорівнює 2 см. Знайти висоту піраміди (у см), якщо вона утворює кут 30° із апофемою.


17. Задано вершини трикутника АВС: А(5;0;3), В(9;2;7), С(11;4;15), К - середина АС, L - середина ВС. Знайти довжину відрізка КL.


18. Знайти (у градусах) кут С трикутника АВС з вершинами у точках А(5;1;8), В(1;9;0), С(3;-1;4).


19. Дано: Знайти модуль вектора


20. Кут між векторами і дорівнює 120º, Знайти


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити