Математика. Ґрунтовна підготовка до ЗНО

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ У ФОРМАТІ ЗНО

Тест 1

Завдання 1-20 мають п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Сума дробів і дорівнює:

А

Б

В

Г

Д

2. При якому значенні змінної у значення виразу 3у + 2 дорівнює 11 ?

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

5

3. Побудуйте графік функції у = -х + 1.

4. Дано вектори (4; -3; 0), (-6; 0; 8). Знайдіть | + |.

А

Б

В

Г

Д

13

15

5. Якщо один із суміжних кутів у 3 рази більший за другий, то більший кут дорівнює:

А

Б

В

Г

Д

30°

45°

90°

135

180°

6. Скількома способами можна скласти список із дев’яти прізвищ?

А

Б

В

Г

Д

120

720

5040

40320

362880

7. Обчисліть .

А

Б

В

Г

Д

0,2

0,3

0,6

2

6

8. Знайдіть номер члена арифметичної прогресії 8,1; 8,5; 8,9; 9,3;..., який дорівнює 13,7.

А

Б

В

Г

Д

10

12

13

15

17

9. Знайти площу круга, обмеженого колом, яке задане рівнянням х2 + у2 + 2х + 2у - 3 = 0.

А

Б

В

Г

Д

2

3

5

7

9

10. Знайдіть найменший додатній період функції у = -3tg5x

А

Б

В

Г

Д

11. Якому з наведених проміжків належать усі розв’язки рівняння ()x ∙ ()x = .

А

Б

В

Г

Д

[-3;-1)

(-1; 2)

(0; 2)

[0; 2]

[1;4]

12. Розв’яжіть рівняння ctg( — 4x) = 3.

А

Б

В

Г

Д

+ n, n є Z

+ , n є Z

+ , n є Z

+ , n є Z

+ , n є Z

13. Знайдіть площу прямокутного трикутника, у якого гіпотенуза дорівнює 17 см, а один із катетів — 15 см.

А

Б

В

Г

Д

255 см2

127,5 см2

136 см2

120 см2

60 см2

14. Знайдіть значення виразу cos76°cos16° + sin76°sin16°.

А

Б

В

Г

Д

1

-1

15. Подайте у вигляді многочлена вираз (2х - 7y)2 + (2х + 7у)2 - 8х2.

А

Б

В

Г

Д

16Х2

-56ху

98у2

56ху

-98у2

16. Основою прямої призми є ромб. Діагоналі призми дорівнюють 8 см і 5см, а висота призми дорівнює 2 см. Знайти площу основи.

А

Б

В

Г

Д

3

3

17. Розв’яжіть нерівність (0,25)3-0,5х ≤ 8.

А

Б

В

Г

Д

(-3; 3)

[-3; 3]

(;-3)

(3; +∞)

(-∞; -3) (3; +∞)

18. Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Укажіть серед наведених нижче пар прямих пару прямих, які мимобіжні.

А

Б

В

Г

Д

АС1 і А1С

BD1і DB1

BD і B1D1

BD і АС1

АС1 і СС1

19. Знайдіть об’єм циліндра, якщо розгортка його бічної поверхні — квадрат зі стороною а.

А

Б

В

Г

Д

а3

3

а3

20. Запишіть рівняння дотичної до графіка функції у = 2x3 - 3х + 2 у точці перетину з віссю ординат.

А

Б

В

Г

Д

y = -3x + 2

у = 3х + 2

у = -2х + 3

у = -2х + 2

у = 2х + 2

У завданнях 21-24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

21. Установіть відповідність між визначеним інтегралом (1-4) та його значенням (А-Д).

1

А

31

2

Б

8

3

В

6

4

Г

10Д

1

22. Установіть відповідність між виразами (1—4) та їх значеннями (А-Д).

1

А

6

2

Б

145

3

Р3

В

45

4

-

Г

90Д

24

23. Установіть відповідність між даними рівняннями (1-4) та їхніми розв'язками, зображеними на одиничному колі (А-Д).

24. Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1 (точка О — центр грані квадрата ABCD). Установіть відповідність між даними прямими (1-4) та градусними мірами кутів між ними (А-Д).

1

Кут між прямими ОА1 і D1B1

А

30°

2

Кут між прямими AВ1 і С1В

Б

45°

3

Кут між прямими СВ1 і DA

В

60°

4

Кут між прямими СВ1 і DA1

Г

90°Д

Розв’яжіть завдання 25-30. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та бланку А. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, ураховуючи положення коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у бланку А.

25. Три класи посадили дерева вздовж дороги. Перший клас посадив 35% усіх дерев, другий клас посадив остачі, а третій клас решту — 104 дерева.

1. Скільки відсотків усіх дерев посадив третій клас?

Відповідь:_________

2. Скільки дерев посадили три класи разом?

Відповідь: ______________

26. У прямокутному трикутнику ABC (∠A = 90°) AB = 6 см, a cos В = 0,6.

1. Знайдіть ВС (у сантиметрах).

Відповідь:_________

2. Знайдіть площу трикутника ABC (в см2).

Відповідь:_________

27. Знайдіть добуток коренів (25 -x2) = 0. Відповідь:

28. Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 12 см, а апофема — 15 см. Обчисліть площу бічної поверхні (у см2) піраміди.

Відповідь:_________

29. Розв’яжіть систему рівнянь

Запишіть у відповідь суму х00, якщо (х00) є розв’язком указаної системи рівнянь.

Відповідь: __________

30. Укажіть, скільки цілих розв’язків має нерівність < 0.

Відповідь:_________________

Тест 2

Завдання 1-20 мають п’ять варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Яку цифру треба поставити замість * у числі 5*62, щоб одержане число ділилося на 9?

А

Б

В

Г

Д

0

2

9

5

3

2. Серед нар чисел (1; 1), (1; 2), (2; 1), (2; 2), (2; 3) розв’язком системи є пара чисел

А

Б

В

Г

Д

(1; 1)

(1; 2)

(2; 1)

(2; 2)

(2; 3)

3. Знайдіть областе визначення функції у = .

А

Б

В

Г

Д

х = -1,5

х = 1,5

х ≠ 0

х ≠ 1,5

х ≠ -1,5

4. Дано вектори (3;-2;-1), (1; 1; 2), (-3; 2; 4). Знайдіть координата вектора = 2 + 3 - .

А

Б

В

Г

Д

(17; -8; -1)

(-20; 8; 19)

(2; -3; -3)

(12;-3;0)

Знайти неможливо

5. Серед наведених пар точок укажіть пару точок, які лежать в одній півплощині відносно прямої а.

А

Б

В

Г

Д

А і D

B і D

В і С

А і В

А і С

6. Скільки шестицифрових чисел можна скласти з двох цифр 5 і чотирьох цифр 7?

А

Б

В

Г

Д

3

5

10

15

20

7. Обчисліть : .

А

Б

В

Г

Д

10

20

8. Знайдіть суму натуральних трицифрових чисел, кратних 4.

А

Б

В

Г

Д

110500

123300

155250

175200

186300

9. Знайдіть периметр трикутника, серединами сторін якого є точки (-3 ;-1),(1;-1) і (1; 2).

А

Б

В

Г

Д

12

16

18

20

24

10. Оберіть найбільше значення серед чисел: cos0,3; cos0,6 ; cos0,9; cos1,2; cos1,5.

А

Б

В

Г

Д

cos0,3

cos0,6

cos0,9

cos1,2

cos 1,5

11. Розв'яжіть рівняння log4(2log3( 1 + log2(1 + 3log3х))) = . Якому з інтервалів належать корені цього рівняння?

А

Б

В

Г

Д

(-∞; 1)

(-5;-2)

(1; 5)

(7; 10)

(11; 17)

12. Розв’яжіть рівняння 2sin2х + 3cos2х + 2sinх = 0.

А

Б

В

Г

Д

-+2n, n ∈ Z

-+2n, n ∈ Z

n, n ∈ Z

+2n, n ∈ Z

+2n, n ∈ Z

13. Гіпотенуза прямокутного рівнобедреного трикутника дорівнює см. Знайдіть його катет.

А

Б

В

Г

Д

0,5 см

0,7 см

1 см

1,3 см

1,5 см

14. Знайдіть значення виразу cos18°cos12° - sin 18°sin 12°.

А

Б

В

Г

Д

1

15. Спростіть вираз 16 + (х - 4)(Х + 4).

А

Б

В

Г

Д

х2

х2 - 8

х2 + 8

х2 + 4

х2 - 4

16. Основою піраміди служить рівнобедрений трикутник, в якого основа і висота, проведена до основи, дорівнюють по 8 см. Усі бічні ребра нахилені до площини основи під кутом 45°. Знайти бічні ребра і висоту піраміди.

А

Б

В

Г

Д

5 см; 5 см

см; 5 см

см; 15 м

см; 15 см

см; 13 см

17. Розв’яжіть нерівність (х - 3)2 < (х - 2)(а + 2) - 6а.

А

Б

В

Г

Д

розв’язків немає

(1;+∞)

(-∞; 1)

(-1; 1)

(-∞; +∞)

18. Через точку О перетину діагоналей прямокутника ABCD проведено перпендикуляр SO до площини ABC. Знайдіть SC, якщо SO = 3 см, BD= 8 см.

А

Б

В

Г

Д

1 см

2 см

3 см

4 см

5 см

19. Площа основи конуса дорівнює 9 см2, а повна поверхня його — 24 см2. Знайдіть об’єм конуса.

А

Б

В

Г

Д

9 см3

12 см3

24 см3

30 см3

33 см3
20. Знайдіть значення похідної функції f(x) = - у точці х0 = 1.

А

Б

В

Г

Д

-1

-0,5

0

0,5

1

У завданнях 21-24 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у (танку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

21. Установіть відповідність між раціональними виразами (1-4)та раціональними дробами (А-Д), рівними на всій їх області визначення.

1

A

2

Б

3

В

a

4

Г

bД

-a - b

22. Установіть відповідність між умовою задачі (1-4) та її відповіддю (А-Д).

1

3 колоди в 36 карт навмання беруть одну карту. Якою є ймовірність того, що з’явиться піковий туз?

А

2

3 колоди в 36 карт навмання беруть одну каргу. Якою є ймовірність того, що з’явиться туз?

Б

3

3 колоди в 36 карт навмання беруть одну карту. Якою є ймовірність того, що з’явитеся карта червоної масті?

В

4

3 колоди в 36 карт навмання беруть одну карту. Якою є ймовірність того, що з’явитеся дама чорної масті?

ГД

23. Установіть відповідність між логарифмом (1—4) та його числовим значенням (А-Д).

1

log48

A

2

log816

Б

3

log33

В

4

log27243

ГД

24. Установіть відповідність між рівняннями (1-4) та їх геометричними образами (А-Д).

Розв’яжіть завдання 25-30. Одержані числові відповіді запишіть у зошиті та бланку А. Відповідь записуйте лише десятковим дробом, ураховуючи положения коми, по одній цифрі в кожній клітинці відповідно до зразків, наведених у бланку А.

25. Вкладник поклав до банку 3000 гри під 5% річних.

1. Який нарощений капітал (у гри) буде у вкладника через 1 рік?

Відповідь:

2. Який нарощений капітал (у гри) буде у вкладника через 3 роки?

Відповідь:_________

26. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 3 см і 9 см, у цю трапецію вписано коло.

1. Обчисліть бічну сторону трапеції (у см).

Відповідь:_________

2. Обчисліть кут (у градусах), утворений бічною стороною з більшою основою трапеції.

Відповідь:_________

27. Розв’яжіть рівняння = x + 2. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їх суму.

Відповідь:_________

28. У нижній основі циліндра проведено хорду завдовжки 8 см, яка знаходиться на відстані 3 см від центра цієї основи. Знайдіть площу (у см2) осьового перерізу циліндра, якщо його висота дорівнює 6 см.

Відповідь:_________

29. Розв’яжіть систему рівнянь

Запишіть у відповідь суму х0 + у0, якщо (х0; у0) є розв’язком указаної системи рівнянь і задовольняє умові х0 > у0.

Відповідь:_______

30. Укажіть найменше ціле число, яке є розв’язком нерівності ≤ 0.

Відповідь:_______


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити