Основи філософських знань
Розділ п'ятий
ОСНОВИ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

ГЛАВА ДРУГА
МОРАЛЬ — СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ: СПОСІБ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
2. Структура і властивості моралі

Властивості моралі.

  Мораль є сферою ідеологічних відносин між людьми (тобто тих, що є духовним життям) і має загальні з іншими формами суспільної свідомості (наукою, релігією, мистецтвом та ін.) властивостями, і специфічними, тільки їй властивими особливостями. Загальнозначущими її властивостями є: соціально-економічна обумовленість змісту, відносна самостійність існуючих умов, можливість активного впливу на суспільні процеси, спадкоємність у розвитку, взаємодія з іншими формами суспільної свідомості. Ці властивості характеризують мораль та інші форми суспільної свідомості як явища, що мають суспільну природу, зміст якого

визначається матеріальними і духовними факторами і конкретно-історичними соціальними умовами. Але кожна форма суспільної має не тільки загальні, але й специфічні властивості, що виявляються в процесі діяльності і взаємодії між людьми. Відмінними особливостями науки є такі властивості, як свідомість, раціональність, узагальненість. Для релігії характерні образність, емоційність, спрямованість на внутрішній світ людини. Політична свідомість орієнтується на широкі маси, визначає відповідного своїй меті лідера, вважає за раціональне мати привабливу форму подачі тощо. Що стосується моралі, то її основними особливостями є імперативність, нормативність і оціночність.

  Імперативність — це властивість владності, розпорядження, вимогливості, є вираження морального закону, іманентного властивості моралі, через яку реалізовується її суть. Імперативність — форма вираження вимог і розпоряджень моралі, спосіб реалізації її норм і принципів. Уперше значення імперативності в етиці сформоване філософом Іммануїлом Кантом, який визначив суть поняття категоричного імперативу як загального морального закону, що має загальнозначуще поширення в протилежність особистому принципу (максимі), Категоричний імператив це природжене моральне знання, що підлягає безумовному виконанню. Мова йде не про зовнішнє примушення, а про добровільну реалізацію людиною вимог закону. Категоричний імператив тільки в тому випадку виявляється в максимі, якщо вчинок здійснюється з почуття обов'язку, а не з корисливої зацікавленості. Значення взаємодії між моральною необхідністю і свободою волі людини Іммануїл Кант висловлює: «... поступай так, щоб ти завжди належав до людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого також як до мети і ніколи не належав би до нього тільки як до засобу». Для усунення суперечності між вимогами абстрактного позаісторичного морального закону і внутрішнім самовизначенням особи змушений звернутися до Бога і безсмертної душі.

  Імперативність як властивість моралі розглядається і в сучасній етиці. Однак для різних типів моралі характерні різні способи імперативності. Так етика неопозитивізму, розглядаючи імперативність як основну властивість моралі, протиставляє її розумінню в традиційній моралі. Імперативність визначається не на основі фактичних знань, а внаслідок абстрактних логічних суджень, які виражають емоції настанов того, що говорить, і служать наказом для їх реалізації іншими людьми. Моральна імперативність, що визначається неопозитивістами як «взаємна повага, справедливість і розуміння інших людей», повинна використовуватись для обмеження аморальності, у тому числі і в інформаційно-ідеологічній сфері. У релігійній моралі імперативність спрямована на утихомирення душі людини, її покаяння за вчинені і можливі гріхи, вимагає терпимості у ставленні до будь-якої, у тому числі і несправедливої для особи ситуації («Бог терпів і нам велів»).

  Соціально-психологічна концепція імперативності Толкотта Парсонса трактує її як стандарт поведінки, необхідний для дотримання рівноваги в суспільстві. Матеріалістична етика розглядає імперативність як об'єктивну властивість моралі протягом усього її історичного розвитку, є результатом багатовікової суспільно-історичної практики людей і у владній формі виражає суть законів взаємодії між людьми, людини із суспільством. Імперативні вимоги моралі: не бреши, не кради, не обманюй, не вбивай, поважай інших людей, будь мужнім тощо можуть відіграти визначальну роль у попередженні можливих негативних наслідків непродуманих або небезпечних вчинків. Якщо дотримання норм моралі виховане у людини з дитинства, то їх реалізація, як правило, здійснюється нею автоматично, а в складних і заплутаних ситуаціях допомагають правильно оцінювати суть того, що відбувається.

  Імперативність завжди одна із способів узгодження суспільних і особистих інтересів, у взаємодії яких провідне начало об'єктивно належить суспільному інтересу. Імперативні властивості моралі допомагають забезпечувати єдність суспільства, спадкоємність у розвитку духовного життя, ставлять індивіда в залежність від норм гуртожитку, що склалися історично. Зростання самосвідомості людей, усвідомлення ними себе як особистостей, змінювалися форми реалізації імперативності моралі. На місці жорстокого зовнішнього примушення дотримуватися моральних норм в умовах родової общини поступово формувалися більш гнучкі і різноманітні форми дотримання моральних норм. У сучасному суспільстві велике значення має система виховання і навчання, формування позитивного ідеалу в усіх членів суспільства, сила прикладу як зразок суспільної поведінки. Лицемірство представників привілейованих груп, віроломство, святенництво, цинізм, орієнтація на оману і насильство, маніпулювання суспільною свідомістю мають засуджуватися і неухильно класти край. Потурання в порушенні моральних норм неминуче веде до руйнування особистості, прирікає суспільство на деградацію. Імперативність, що виражає взаємодію між соціальною необхідністю і особистою свободою, обмежує свободу і виступає як її протилежність. Насправді ж це стосується тільки руйнівних форм вияву свободи. Розумна практична імперативність визначає можливість більш точного і правильного вибору засобів досягнення мети, поставленої особистістю, виражає пріоритет суспільно-значущих інтересів, обов'язковість їх дотримання не тільки в інтересах суспільства, але і самої особи. Імперативність як об'єктивна необхідність і свобода особи — два взаємопов'язані боки моралі.

  Іншою важливою властивістю моралі є нормативність. Регулятивна функція моралі забезпечується за допомогою певних норм, правил, настанов, повчань, заповідей тощо. Моральні норми, як спосіб досягнення необхідного результату у відносинах між людьми, програмують відповідно поведінку індивідів, визначають спрямованість їх дій (будь милосердним, виконуй свій військовий обов'язок, живи по коштах тощо). Нормативність виражає об'єктивну необхідність і доцільність певного роду взаємовідносин між окремими людьми, між ними і соціальною спільністю (сімейними, військовими та іншими колективами). Нормативність — спосіб відтворювання в суспільстві однотипних відносин через одиничні дії індивідів. Постійно переконуючись у доцільності вияву якостей: взаємодопомога, чесність, повага до оточуючих тощо, люди починають постійно відтворювати відносини на їх основі. Тому властивість нормативності моралі — важливий засіб зв'язку між людьми різних поколінь і епох, і в межах однієї історичної епохи, поєднання особистих моральних якостей індивіда із суспільними вимогами.

  Моральні норми різновиди соціальних нормативів залежно від способу оцінки поділяються на два типи: вимоги-заборони (не бреши, не ледарюй, не бійся та ін.); вимоги-зразки (будь хоробрим, сміливим, сильним, відповідальним тощо). Історично вимоги заборони моральних нормативних настанов вимагали від членів родової общини дотримання елементарних правил поведінки. Пізніше виникають вимоги — зразки, засновані на більш високому рівні узагальнень і абстракцій у порівнянні з простою забороною. Заборона і зразок становлять дві сторони єдиних моральних вимог, визначають межі між неприпустимим і бажаним варіантами поведінки. І в такому випадку заборони і зразки не тільки взаємопов'язані, але й доповнюють один одного.

  Нормативність — це не односторонній акт попередження або заохочення відповідної поведінки особи, а процес перетворення об'єктивного розпорядження в суб'єктивну дію, єдність того й іншого. Моральна норма стає такою, коли перетворюється із зовнішнього спонукання у внутрішню настанову особи. Засвоєння і реалізація індивідом моральних розпоряджень і цінностей пов'язані зі свободою вибору, наявністю моральних настанов, усвідомленням  відповідальності, почуттям обов'язку. Тому нормативність — складний і тривалий процес перетворення змісту моральних норм в основу моральності особи. Нормативність пов'язана з проблемою істинності моралі. У різних етичних системах це вирішується по-різному. Моральні норми виводяться або з чистого мислення (Іммануїл Кант, Георг Гегель, неотомісти та інші), або із суб'єктивних настанов особи (Девід Юм, неопозитивісти та інші), або попереднього досвіду людей (матеріалістична етика).

  Об'єктивність і результативність моральних норм і оцінок, їх адекватність змісту суспільних відносин підтверджує багатовікова практика людей. Народна мудрість відобразила нормативний аспект моралі в прислів'ях: що посієш, те й пожнеш; замолоду проріха, до старості — діра; праця людину годує, а лінь псує, курчат восени рахують і багатьох інших. І сучасні норми моралі вимагають шанобливості до праці інших людей, уміння цінувати час, доводити почату справу до кінця, не бути нав'язливим у спілкуванні тощо. У нормах моралі виражаються прості правила моральної поведінки, підсумком якої є максимальна відповідність інтересів суспільства і особи. Моральна норма — еквівалент об'єктивній істині в етиці.

  Моральні норми не можна абсолютизувати, поширювати їх на всі епохи і народи. Загальні і необхідні моральні норми з розвитком суспільства і зміною умов змінюють значущість. І важливу роль тут відіграє така істотна властивість моралі як оцінка. Мораль завжди передбачає схвалення або засудження явищ соціальної дійсності, пов'язаних з поведінкою особи, спільності людей тощо. Оцінка встановлює відповідність або невідповідність вчинку, мотиву або поведінки вимогам моралі, передбачає урахування конкретних обставин і можливості дій особи, спільності людей на основі визнання моральних цінностей. Для уникнення суб'єктивних помилкових уявлень особи про свою значущість має доповнюватися громадською  думкою і взаємодією з наслідками і реальними результатами діяльності.

Форми оцінки можуть бути різними залежно від змісту вчинку: похвала, схвалення, згода, неприйняття, осуд, вдячність тощо. Оцінка є спосіб визначення моральної суті людини, що виявляється в її стосунках з іншими людьми з позиції Добра і Зла. Ці відносини різноманітні, можуть оцінюватися в різних категоріях: справедливо або несправедливо, чесно або нечесно, відповідально або безвідповідально тощо. В оцінці моральності самої особи велике значення мають такі характеристики як: працелюбний або тунеядець, егоїст або альтруїст, чесний або нечесний, правдивий або брехун, скромний або честолюбний та інші. З визначення різних сторін моральної діяльності складається сукупна оцінка моральності людини. Існують різноманітні способи оцінок: гласна, негласна, усна, письмова, публічне визнання, замовчування, ігнорування та ін., залежать від багатьох обставин: сфери діяльності, масштабів особистості, наявність можливостей публічного вираження оцінки. Однак єдиним критерієм значущості оцінки є її відповідність реальному стану справ. Оцінка пов'язана з необхідністю проведення відповідної експертизи, з'ясуванням істинності і об'єктивності думок, зв'язком з практикою. Оцінку можна підтвердити або спростувати тільки шляхом аналізу наслідків і конкретних результатів вчинків індивіда. Як об'єктивний критерій істинності в оцінці моральної поведінки можуть виступати: відповідність вчинків суспільним інтересам, наявність результатів поведінки, відповідність суспільно-історичній практиці, взаємодія добра і прогресу тощо.

  Основою моралі та критерієм її істинності протягом усієї історії етичної думки проголошувалися: Бог, світовий розум, вічні принципи справедливості, поза історична природа людини тощо (Хома Аквінський, Іммануїл Кант, Георг Гегель, неотомісти, неопротестантисти та інші).  Прагматисти, неопозитивісти, інтуїтивісти зводять критерії моральної оцінки до ситуативного принципу і психологічних настанов. Матеріалістична етика дійсним критерієм моралі вважає об'єктивну історичну необхідність у потребах та інтересах соціальних спільностей людей. Ці потреби і інтереси відбиваються в уявленнях про справедливість, добро і зло, у змісті моральних вимог. Оцінка заснована на урахуванні єдності об'єктивності та суб'єктивності у вчинках особистості, враховує соціально-культурне середовище, умови виховання, міру розуміння ситуації самою особистістю, її мету настанови тощо. Але оцінка завжди пов'язана зі встановленням істини, а її критерієм виступають інтереси суспільства, народу, держави. Ці питання особливо актуальні в перехідні періоди суспільства. Основні специфічні властивості моралі: імперативність, нормативність і оцінка завжди існують і реалізуються в єдності, утворюючи механізм функціонування моральних відносин. їх зміст формується утвердженням норм моралі в суспільній свідомості, створенням моделі поведінки людей у суспільстві.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.