Основи філософських знань
Розділ п'ятий
ОСНОВИ ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

ГЛАВА ТРЕТЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРАЛІ
1. Цінності та ціннісні орієнтації у житті людини

Суть моральних цінностей.

Здійснення соціального призначення і функцій моралі у житті людини, соціальних спільностей, здійснюється через систему норм, принципів, оцінок, ідеалів, понять моральної свідомості та сприймаються і реалізуються соціальними індивідами в процесі діяльності і вибору мотивів поведінки. Свій регулятивний вплив мораль задає через сформування ціннісних орієнтацій, установок, що виступають рушійною силою вчинків людини.

Судження про цінності ввійшло в науку про людську поведінку порівняно пізно (із середини XIX ст.). Філософське осмислення природи і суті цінностей привело до створення аксіології (від грецьк. axios — цінність), філософського вчення про цінності. Під цінністю розуміють властивість суспільних явищ, процесів, предметів призначених задовольняти певні потреби соціальних суб'єктів (людини, колективу, суспільства). На відміну від потреб, цінності є стимулами власне людської діяльності, що надають їй такі ознаки, як свободу та суб'єктивно заданий сенс. Потреби як стимули діяльності властиві і людині, і тваринам, особливо коли мова йде про вітальні (біологічні) потреби. Діяльність з їх задоволення необхідна, щоб забезпечити існування суб'єкта. У виборі цінностей людина вільна. Як правило, поняття цінність має два значення: перше — цінність — будь-яке матеріальне або ідеальне явище, що має значення для людини, заради якого докладе зусиль, тобто цінністю є те — заради чого люди живуть, діють, здійснюють (творять) вчинки; друге — цінність — властивість, ознака явища, характеристика, значущості для людини (можна говорити у таких випадках про цінність кохання, дружби тощо).

  Класифікація цінностей можлива за багатьма критеріями: за об'єктивними характеристиками явищ (матеріальні, духовні); за суб'єктами (цінності суспільства, народу, нації, соціальної спільності, політичної партії, колективу, індивіда); за типами потреб (інтересів) суб'єктів (економічні, політичні, моральні, релігійні, естетичні тощо). Поділяють цінності на термінальні (цінності мети), до яких люди прагнуть заради їх самих (краса природи, мистецтво, творчість, кохання, дружба, самореалізація, служіння Богу, служіння своєму народу, Батьківщині тощо) та інструментальні (цінності засоби), за допомогою яких можна реалізувати матеріальні, духовні цінності (вихованість, дисциплінованість, незалежність, працелюбство, сміливість, чесність, терпимість, тверда чи сильна воля тощо). У системі духовних цінностей важливе місце посідають моральні.

  Моральні цінності — це різні форми вираження моральних вимог: норми і принципи моралі, моральні ідеали, поняття добра, справедливості, честі, гідності, обов'язку, життя людини, її моральні якості, моральні характеристики вчинків, діяльності та стосунків тощо. Моральні цінності виступають основою і критерієм для формування моральної оцінки та шкалою для співставлення оцінки явищ життя, вчинків людини. Моральні цінності є добром і для людини, яка здійснює їх вибір, і для її оточення, на яке цей вибір впливає. У процесі міжособистих стосунків цінностями виступають добро і справедливість, що орієнтують на створення умов, за якими забезпечується мир і злагода між людьми, захист людського життя. Добра воля не тільки просвітлюється змістом, що випромінюють вищі цінності, але й стверджує їх у світі, у всіх сферах людського буття.

  Отже, вищим, абсолютним критерієм та основою моральних цінностей є необхідність розвитку й самоствердження цінності людського життя, визнання та забезпечення прав і свобод особи. Цінності моральні можуть стати фактором морального ставлення до дійсності тільки коли реалізуються в процесі реальної поведінки, вчинках людей. Саме у практичній діяльності, у конкретних вчинках людина, реалізує моральні цінності. У суспільстві формуються й відтворюються різні системи цінностей, що вимагає від особи визначитись, зорієнтуватись на певні з них, ставить її у становище постійного вибору, віддання переваг тим чи іншим цінностям, що відповідають її уподобанням, інтересам, тобто орієнтація на певні цінності є ставленням людини до звичаїв, традицій, норм, принципів, ідеалів тощо. Ціннісні орієнтації — це соціально-психічні утворення свідомості, самосвідомість особистості, що стають базою мотивів соціально-психологічних настанов, відповідних дій, вчинків, основа спрямованості діяльності людини, її соціальної, моральної активності.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити