Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
4. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження

Концепції Джона Локка.

  Філософські ідеї Френсіса Бекона та Томаса Гоббса продовжує розвивати та обґрунтовувати видатний англійський вчений-матеріаліст Джон Локк. Філософська діяльність Джона Локка проходила в епоху Реставрації в Англії, в період другої буржуазної революції (1688) та після неї, брав участь у боротьбі з пережитками феодалізму як філософ, економіст, політичний письменник. Боротьба проти схоластики, розпочата Галілеєм, Беконом, Гоббсом, висунула на передній край проблему методу пізнання і весь комплекс питань гносеології. Саме їм і присвячений основний філософський твір «Дослідження про людський розум». Трактат починається критикою вчення Рене Декарта про уроджені ідеї. Джон Локк доводить, що уроджених ідей немає ані у теоретичному мисленні, ані у моральних переконаннях, а все людське знання йде з досвіду — зовнішнього (відчуттів) та внутрішнього (рефлексії).

  Ідеї відчуттів — основа знань людини про світ. Джон Локк поділяє їх на два класи: на ідеї первинних та вторинних якостей. Ідеї первинних якостей (густина, протяжність, фігура, рух та ін.) — копії саме таких якостей, тоді як ідеї вторинних якостей (колір, запах, смак, звук та ін.) не схожі на якості самих речей. Вчення Джона Локка про розрізнення первинних та вторинних якостей спирається на протиставлення об'єктивного та суб'єктивного, його розвиток пізніше привів до формування суб'єктивного ідеалізму. Джон Локк основне завдання своєї філософії вбачає в дослідженні пізнавальних здібностей та здатності людини, у виявленні джерел походження людського знання. Дослідження проблем починає з критики теорії вроджених ідей Декарта, доводить, що всі ідеї та поняття людини виникають внаслідок дії речей зовнішнього світу на органи почуття людини. Значну увагу Джон Локк приділяє і устрою держави, суспільства, виводить необхідність державної влади з позиції теорії природного права та суспільного договору, але у власній політичній філософії висловлює й ряд принципово нових, прогресивних ідей. Уперше висуває принцип розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та федеративну. Політична філософія Джона Локка стала в Англії основою буржуазного лібералізму, знайшла відображення в політичних теоріях французької та американської буржуазних революцій.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити