Основи філософських знань
Розділ другий
ПРОБЛЕМИ ОНТОЛОГІЇ ТА ГНОСЕОЛОГІЇ

ГЛАВА ПЕРША
МАТЕРІЯ
1. Поняття і структура матерії

Рівні організації матерії.

  Невичерпність матерії підтверджується даними сучасної науки, що виділяє різні рівні організації матерії: рівень неживої, живої і соціальної. На неживому рівні матерія існує як речовина, поле, елементарні частинки. Сучасна наука допускає можливість існування множинності світів. Матерія має свій прояв на фізичному і хімічному рівнях. Матеріалізм запозичив у науки уявлення, що в межах деяких планетних систем створюються умови для формування із молекул неживої природи матеріальних носіїв життя. Складаються системи доклітинного рівня — нуклеїнової кислоти ДНК і РНК та білки, клітини, і багатоклітинні організми — рослини, тварини. Особливі рівні утворюють понадорганізмові структури, популяції, зв'язані між собою спільним генофондом, і відтворюють себе у потомстві. Взаємодія біологічних видів, популяцій та навколишнього середовища становить біоценоз, а взаємодія біоценозів утворює глобальну систему життя — біосферу. У системі біосфери відбувається взаємодія літосфери, гідросфери і атмосфери, через атмосферу йде обмін між Землею і Космосом. Дотримання рівноваги між усіма складовими — умова збереження життя на Землі.

  Усі рівні організації матерії тісно зв'язані, знаходяться у певній ієрархії і розвитку від відносно простих форм неживої матерії до складніших — живої і соціально організованої. Уявлення про структуру і різноманітність неживої матерії постійно розширюються, поглиблюються стосовно мікро-, макро- і мегасвіту. XX ст. дало набагато більш уявлень про матерію, аніж уся історія людства взагалі. Так, ще на початку століття речовина розумілась як щось безперервне, як сукупність дискретних частинок, тоді як поле пояснювалось як безперервне матеріальне середовище. У сучасних умовах, коли швидко розвиваються квантова фізика, теорія відносності та інші науки, різниця між речовиною і полем розглядається як відносна. І хоча в такій галузі науки ще багато проблем, усе ж наука рухається вперед у розумінні природи як єдності елементарних частинок, постійно досліджує так званий субелементарний рівень організації матерії. В 80 — 90-х роках відкрито і досліджується явище плазми, фізичного вакууму як особливого стану матерії, де є всі частинки і фізичні тіла і багато іншого. Усе це можна вважати підтвердженням ідеї невичерпності матерії, тому що немає меж так званого дна мікросвіту, немає підстав вважати, що дно мікросвіту є.

  Організація матерії проявляється також системно. Під системою розуміють сукупність елементів, що перебувають у відносинах і зв'язках один з одним, що утворює визначену цілісність, єдність. Будь-який об'єкт матеріального світу є системою, що характеризується наявністю взаємозв'язаних елементів. Уявлення сучасної науки про елемент не є абсолютним, а виявляється складною системою. Через пізнання зв'язків, взаємодії відкривається таємниця складних систем. Є багато прикладів, що підтверджують системну побудову, організацію матерії. Умова існування систем матерії є здатність до збереження основних зв'язків із сукупністю окремих властивостей, що виникають в результаті взаємодії із зовнішнім середовищем. Структуру систем матерії складають стійкі відносини між елементами. Система матерії — сукупність елементів і їх структури.

  Які ж конкретно існують у світі системи матерії? Система неживої природи: елементарні частинки, зокрема анти частинки, поля, атоми, молекули, макроскопічні тіла. Космічні системи: планети, зірки, Галактика, системи галактик Система живої природи: біологічні доклітинні системи, клітина, багатоклітинні організми (рослини і тварини) Серед надорганізованих систем виділяють популяції, види і біоценози. На певному етапі розвитку біосфери виникає окремий вид системи матерії — людське суспільство. Суспільство існує завдяки активній діяльності людей, які с часткою сфери життя планети й активно на неї впливають Найважливішою умовою розвитку суспільства є духовне життя. Люди впливають на природу, перетворюють її. Це перетворення ґрунтується на законах навколишнього світу, приводить до утворення штучної, іншої природи.

  Виникнення й розвиток життя на Землі стали не лише об'єктивною закономірністю, але й унікальним етапом еволюції, що її зазнає матерія у процесі саморозвитку. Вважаючи, що єдність світу полягає в матеріальності, то, по-перше, будова об'єктивної реальності характеризується наявністю різних процесів і систем; по-друге, менш складні системи включаються в більш складні, але специфічні закономірності складних систем не зводяться до закономірностей менш складних систем, їх сукупності.

  Жива та нежива природа, а також соціально-упорядкована матерія на кожному із своїх рівнів створюють деяку цілісність, що за браком будь-якого з елементів втрачає власну суть. Екологічна свідомість, що характеризує сучасну цивілізацію, передбачає системну своєрідність буття, якісну специфіку рівнів упорядженості матерії,  неможливість їх взаємозведення одного за рахунок іншого. Або збалансована цілісність, що розвивається, або деструкція і хаос — нічим іншим світ бути не може. Цей вибір на сучасному етапі розвитку суспільства безпосередньо залежатиме від людства. Системно-структурна упорядженість матерії виявляється також у тому, що це є об'єктивна реальність, сукупність речей, властивостей і відносин, що виконують важливі функції у розумінні світу. Матерія існує лише у формі різноманітних конкретних речей, їх властивостей і відносин, через них, а не поряд з ними. У предметно-практичній діяльності людина має справу не зі всією матерію, а з доволі обмеженою сукупністю форм її прояву, тобто конкретними речами і їх відносинами.

  Категорії речі, властивості і відносини — найважливіші універсальні філософські категорії. Ознаки загальності, універсальності обумовлюються, по-перше, тим, що на їх основі суб'єкт відображає світ у всьому багатстві властивостей, зв'язків і відносин і таким шляхом пізнає його природу і структуру; по-друге, всяке пізнання на емпіричному (дослідному) або теоретичному рівні за своєю суттю є не що інше, як пізнання ще невідомих суб'єктів речовинних структур, їх властивостей і нових рівнів відносин. По-третє, знання про будь-який фрагмент матеріального світу завжди можна виразити у поняттях речі, властивості і відносини.

  Категорія річ відображає у свідомості дискретну (перервну) структуру навколишнього світу. Форми прояву структурності матерії, її дискретності характеризуються багатоманітністю, відносною відокремленістю і є історично першою формою буття, яку виділила людина. У ході своєї життєдіяльності людина поступово пізнає такі властивості фрагментів буття, як диференційованість, цілісність, перервність, відносну самостійність і багатоманітність, які відображаються категорією річ. Отже, категорія річ — будь-який фрагмент буття, що має відносну стійкість, самостійність, цілісність і визначеність.

  Категорія властивість характеризує буття речей у єдності їх внутрішніх і зовнішніх відмінностей. Властивості опосередковують речевість в іншому. Річ через властивості співвідноситься з іншими речами буття, впливає на них, одночасно і сама відчуває їх вплив і підлягає зміні. Беручи участь у різних відносинах, річ не втрачає своїх властивостей, своєї визначеності. Під властивостями, наприклад, трав, відмічає Георг Гегель, розуміють визначення, що не тільки взагалі притаманні тому чи іншому дещо, а притаманні йому остільки, оскільки завдяки їм притаманним йому способом зберігає себе у співвідносинах з іншим. Природно, властивості характеризують визначеність речі внутрішньо, якісно, цілісної сукупності, суттєвих властивостей, і зовнішньо, репрезентуючи річ, у співвідносинах з іншим. Наявність у речей різноманітних властивостей складає об'єктивну основу існування численних видів відносин. Речі не можливо уявити у вигляді чистого субстрату, простої сукупності властивостей або якоїсь чистої субстанції без відносин до інших речей. Георг Гегель підкреслював: «Все, що існує, перебуває у відносинах, і ці відносини є частина всякого існування».

Зміст категорії відносин складає взаємозалежність речей (елементів) певної системи, а також їх відносну стійкість, самостійність. Проблема відносин — одна з основних у сучасному науковому пізнанні. Уже класична фізика висунула вимогу обов'язкового дослідження відносин при вивченні явищ механічного і часового переміщень, кінетичної і потенціальної енергії тощо. Важко переоцінити значення методу відносин при дослідженні хімічних явищ, зокрема, теорії хімічної будови, явища ізомерії та ін. В об'єктивному світі існує різноманітність відносин: суспільні, головні і неголовні, одиничні (окремі) і загальні, органічні і неорганічні, логічні та ін. Взаємодія категорій тріади річ — властивість — взаємодія характеризується взаємозв'язком, взаємоперехідністю, взаємопроникненням (наприклад, при русі капіталу у системі економічних відносин) і єдністю. Категорії річ — властивість — взаємодія відображають світ зі сторони структури і дозволяють зрозуміти світ не як просту сукупність окремих речей, а такий, де всі фрагменти загально зв'язані і взаємодіють.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити