Вступ до філософії - Великі філософи навчальний посібник - Віктор Андрущенко 2005

Перші філософи
Сократ

(Бл. 469-399 pp. до н.е.)

«Я знаю, що я нічого не знаю»; «Пізнай самого себе»


Сократ, як і Геракліт, належить до плеяди мислителів, зрозуміти яких непросто. Його філософія суперечлива. І де не дивно. Сократ ніколи і нічого не писав. Він розмовляв. З учнями, можновладцями, пересічними громадянами. Про його погляди є лише свідчення великих філософів — Платона, Антисфена, Арістона, Евкліда із Мегари, Арістотеля — які захоплювались Сократом, вважали його одним із наймудріших людей світу. Сократ цікавий не тільки своїм ученням, а й способом життя. Мислитель не прагнув активної суспільної діяльності, вів життя філософа, проводячи час у філософських бесідах і суперечках, навчаючи філософії (на відміну від софістів плату за навчання не брав), не дбаючи про матеріальний добробут свій і своєї родини (ім’я його дружини Ксантіппи стало найменуванням для сварливих жінок, вічно незадоволених чоловіком). Сократ ніколи не записував ні своїх думок, ні своїх діалогів, вважаючи, Що писемність робить знання зовнішнім, заважає глибокому внутрішньому засвоєнню, в письменах думка помирає.

Жив Сократ бідно, одягався і харчувався погано. Майже завжди він ходив босоніж. Був невисокого зросту, некрасивий, і все ж до нього тягнулись всі, хто прагнув почути мудре слово. Сократ повчав. Сутність цього повчання полягає в настановах мистецтву жити на засадах раціонального знання. Хибні вчинки людей, повчав Сократ, породжуються лише незнанням, і ніхто не буває «злим» з доброї волі.

Як і Геракліт, Сократ органічно не приймав демократії у тому вигляді, в якому її впроваджували в Афінах. Його критичні вислови, спрямовані проти демократичного устрою, викликали обурення з боку офіційної влади. Сократа притягли до суду, проте звинуватили не в антидемократизмі, а у вільнодумстві щодо староотчих богів. Учні та друзі Сократа підготували йому втечу з в’язниці. Проте, щоб ствердити свою слушність, глибину переконань, прихильність до власне обґрунтованого принципу жити згідно із справедливістю та згідно з вимогами совісті, Сократ відмовився від втечі й прийняв отруту.

Сократ володів ґрунтовними знаннями. Він умів переконувати, знаходити додаткові аргументи навіть тоді, коли дискусія набирала оберти невизначеності. Майстром «діалектики» (мистецтва вести дискусію шляхом розкриття суперечностей) називали Сократа сучасники. Він був доброзичливим, часто іронічним і одночасно в’їдливим критиком своїх опонентів. Нерідко його били, але він терпів, іронічно і з посмішкою на вустах пояснював свою терпимість: «Якби мене вдарив осел, чи став би я подавати позов до суду?»

Сократ шанобливо ставився до своїх попередників, розповідав про них своїм учням, але загальні засади, предметність філософствування вбачав не стільки в питаннях про першоначала (чи їхню кількість), про виникнення та будову Космосу, скільки у вченні про те, як треба жити людині у світі та серед людей.

Засаду засад життя, на думку Сократа, становить знання. Без знань людина неспроможна належно організувати це життя. Отже, треба добувати знання. Саме тому, на думку філософа, першим питанням філософії є питання про сутність знання. Це питання розв’язують шляхом визначення понять, кінцеве підґрунтя яких знаходиться в самій людині. Звідси й теза Сократа: «Пізнай самого себе». Філософ був щиро переконаний у тому, що саме через самопізнання, осягнення свого внутрішнього світу, потреб та пристрастей можна відшукати рішення, які аж ніяк не дасть людям вивчення Космосу або першоджерел.

Природа людини, особливо її внутрішній світ, згідно із Сократом, є надзвичайно суперечливою. Кожен мас свої особливості та чесноти. Водночас людям притаманні певні загальні характеристики, міра яких, все ж гаки, у кожного своя. На визначення міри цих характеристик, на думку Сократа, якраз і мають бути спрямовані філософські зусилля. Соціальна філософія Сократа набула яскраво визначеної моральної спрямованості.

Серед провідних етико — соціальних засад суспільного життя Сократ вирізняє такі чесноти людини, як мужність, розважливість, дружба, завзятість, справедливість тощо. При цьому філософ не лише констатує зміст та спрямованість цих чеснот, а й розглядає їх, по-перше, в органічному взаємозв’язку, по-друге, через внутрішню суперечливість, через перехід цієї якості в свою протилежність.

Третьою особливістю сократівського вчення про етико — моральні засади соціального буття є обґрунтування філософом їхньої раціоналістичної природи. Будь-яка моральна домінанта соціального лише тоді буде істинною, вважав Сократ, коли вона відповідатиме тій моральній свідомості з її критерієм добра та зла, яка робить нас «блаженними» та «добрими».

Настанова на розум, знання, мудрість, як підвалини моральності суспільного життя, - важливе надбання соціальної філософії. Пріоритет Сократа полягає не в тому, що він помітив ці підвалини. Про розум та мудрість до нього говорили й багато інших мислителів. Цінність філософії Сократа полягає в іншому: взаємозв’язок розуму, моралі та поведінки людей Сократ підніс до рівня провідного принципу організації соціальності. Пізніше до нього повернуться Вольтер та Ж.-Ж. Руссо. А ще пізніше — І. Кант. Вчення Сократа про те, що «той, хто знає, що таке добро, обов’язково чинить добро, а той, хто чинить зло, — або не знає, що таке добро, або творить зло з метою кінцевої перемоги добра», започаткувало тенденцію етико — раціоналістичного пояснення реалій соціального життя, його організації, функціонування та розвитку.

При поверховому розгляді політичної платформи Сократа може здатися, що філософ вороже ставився до демократії, тяжів до аристократизму. Більш глибоке вивчення поглядів мислителя свідчить про інше: Сократ критикував практично всі форми правління — монархію, тиранію, аристократію, плутократію та демократію. При цьому його критика виходила з принципу справедливості. Усе, що не відповідає справедливості, на думку Сократа, має бути вилучене із суспільного життя. Справедливість же має Грунтуватися на розумі. У державних справах, навчав філософ, треба бути надзвичайно обережним. Думки більшості не завжди відповідають нагальним потребам практики. І навпаки — розумна та розважлива пропозиція одного може принести більше користі, ніж емоційно напружена вимога натовпу. Саме в цьому Сократ вбачав переваги «організованого суспільства» над «демократичним». І не більше.

Багато плідних ідей висунув Сократ щодо побутової організації суспільного життя. Він, зокрема, підносив цінність людської праці, стверджуючи, що свобода реалізується не тільки тоді, коли людина лише їсть та спить, а головним чином завдяки праці, яка робить її і більш здоровою, і справедливою, і розумною, і самостійною. Філософ наголошував на необхідності сумлінного виконання громадських обов’язків, обґрунтовував необхідність добору людей до керівництва державою, виявлення їхніх чеснот, виховання. Як засвідчують дослідники. Сократ увійшов в історію філософської думки як незалежний, самостійний мислитель, безкорисливий пошуковець істини на засадах моралі та розуму. Його пошуки продовжили численні учні, що об’єдналися в нові філософські школи. які отримали назву (сократичних ), (мегарську), елідо-еритрійську, киренську, кінічну.

Сократ мав надзвичайний вплив на античну і світову філософію.

Сократ, як і дехто з софістів, досліджував проблему людини, розглядаючи її як істоту моральну. Саме тому філософія Сократа називається етичним антропологізмом. Суть філософії одного разу Сократ висловив так: «Я ніяк ще не можу, відповідно до дельфійського напису, пізнати самого себе» (над храмом Аполлона в Дельфах накреслено: пізнай самого себе), будучи впевненим у тому, що мудріший за інших тільки тому, що нічого не знає. Його мудрість — нішо у порівнянні з мудрістю Бога — це девіз філософських пошуків Сократа. Є всі підстави погодитися з Арістотелем стосовно того, що «Сократ займався питаннями моралі, природу ж не досліджував».

У філософії Сократа вже не знайдемо натурфілософії, не знайдемо роздумів космоцентричного характеру, а також концепції онтологізму в чистому вигляді, оскільки Сократ дотримується схеми, запропонованої софістами: міра буття і міра небуття прихована і у самій людині. Будучи критиком (і навіть ворогом) софістів, Сократ вважав, що кожна людина може мати свою думку, але це не тотожно «істинам, які у кожного — свої». Істина для всіх є одна. На досягнення такої істини і спрямований метод Сократа. який названо ним «маєвтикою» (буквально: повивальне мистецтво) і є суб’єктивною діалектикою — уміння вести діалог так, що внаслідок руху думки через суперечливі висловлювання позиції суперечників згладжуються, однобічність поглядів кожного з них долається, отримується істинне знання. Вважаючи, що сам Сократ не володіє істиною, у процесі бесіди, діалогу допомагав «народитися істині в душі співрозмовника». Але що означає знати? Красномовно говорити про доброчесність і бути неспроможним дати їй визначення — не знати, що таке доброчесність. Тому мета маєвтики — мета всебічного обговорення якого-небудь предмета, полягає у визначенні, вираженому в понятті. Сократ пер ший вивів знання на рівень поняття, тобто метод Сократа переслідував мету — досягти понятійного знання.

Сократ стверджував, що природа — вищий у порівнянні з людиною світ - непізнанна, а пізнати можна тільки душу людини і її справи. Пізнати самого себе це означає знайти поняття моральних якостей, спільні для всіх людей; упевненість в існуванні об’єктивної істини означає у Сократа, що є об’єктивні моральні норми, що відмінність між добром і злом не відносна, а абсолютна. Сократ ототожнював щастя не з вигодою (як це робили софісти), а з доброчесністю. Але творити добро можна лише знаючи, в чому: лише та людина хоробра (чесна, справедлива тощо), яка знає, що таке хоробрість (чесність, справедливість тощо). Саме знання того, що таке добро і зло, робить людей доброчинними. Адже знаючи, що гарно і що погано, людина не зможе вчинити зло. Моральність — наслідок знання. Аморальність — наслідок незнання доброго. (Арістотель потім заперечував Сократові: знати, що таке добро і зло, і вміти користуватися знанням - не те ж саме; моральна чесність - наслідок не знання, але виховання її звички).

Отже, Сократ здійснив радикальну переорієнтацію філософії з вивчення природи на вивчення людини, її душі й морального світу. Сократ розмірковував над проблемою: «У чому природа і остання реальність людини?», «Що є суттю людини?». Відповідь Сократ формулює досить виразно: людина - це її душа, а піл душею мас на увазі розум, мислячу активність і морально орієнтовану поведінку. Душа — господиня й ґаздиня тіла, а також інстинктів, пов’язаних із тілом. Душа це владарювання раціональності над чуттєвою тілесністю. Душа — це свобода. Із античних, так званих сократівських шкіл, напевно, найбільш відома школа кініків.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити