Філософія світ людини

Антропологічні ідеї та тенденції розвитку в історії західноєвропейської філософії

Періодизація західноєвропейської філософської антропології

У попередній лекції вже йшлося про те, що основоположником філософської антропології вважається Макс Шелер. Його основна праця з цієї проблеми має назву «Сутність людини, новий дослід з філософської антропології», з якої видно, що такі досліди він визнавав і в минулому. Взагалі М. Шелер виокремлював три види антропології — теологічну, філософську, природничо-наукову. Остання була започаткована працями Ч. Дарвіна, вона мала біологічний характер, і щоб відокремити від неї своє вчення, Шелер і запровадив термін «філософська антропологія».

Вчення про людину — складова частина роздумів упродовж усієї європейської філософії. Вперше вони свідомо і виразно позначені в сократо-платонівській школі, і тому із Сократа, який відкинув натурфілософію і звернувся до дослідження людини, це вчення бере початок.

В історії європейської філософії можна виокремити три етапи формування уявлень про людину. Перший етап обіймає час від античності до середини XIX століття: це — філософія розуму, свідомості, пізнання. Відтоді починається другий етап — філософія життя, дійсності, практичної діяльності (сюди належать вчення В. Дільтея, Г. Зіммеля, позитивізм О. Канта, марксизм). У 20-х роках XX століття з'являється так звана філософська антропологія. Творцями її, поряд із Шелером, були Г. Плеснер, А. Гелен. Перший етап — то класична філософія, другий і третій — післякласична. Німецька філософія в особі Гегеля завершує всю європейську класичну філософію й переважно філософію пізнання. Її резюме — в «Логіці» Гегеля. Починаючи з Л. Фейєрбаха, відбувається поворот до людини. Фейєрбах — то свого роду місток між класичною і післякласичною філософією.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити