Філософія посбіник

Тема 11. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

 

§ 2. Найголовніші версії соціальної філософії

Особливості суспільства, закони, ідеали, доля, перспективи, логіка еволюції крізь призму цих версій

 

Отже, постмодерністські концепції суспільства найточніше описують сучасний стан цивілізації, це концепції сучасного суспільства з його антисубстанційністю, запереченням загальних принципів та настанов.

 

Якщо ранні етапи суспільної еволюції вдавалося осмислювати на основі визначення фундаментальних основ суспільного устрою на зразок принципів справедливості, релігійних чинників або економічних детермінант, то трансформація суспільств XX - початку XXI століть вимагає формування нових методологічних підходів. Традиційне та модерне суспільства розвивалися за іншими законами, ніж сучасне постмодерне суспільство, це були закони лінійного розвитку, які спрямовували всі виміри суспільної свідомості у напрямі відтворення традиції соціального прогресу. У межах постмодерної цивілізації формуються принципово нові виміри світосприйняття, що відтворюються у контекстах нелінійного мислення. У традиційному та модерному суспільствах визнається всезагальність культурних метанаративів, які вимагають від людини визначеного типу поведінки. Для постмодерного ж суспільства характерне заперечення будь-яких метанастанов та ідеалів. Цей тип суспільної організації спирається не на загальні принципи та настанови, а на індивідуалізаційні тенденції у розвитку суспільства.

Якщо традиційні суспільства вдало описуються засобами субстанційних моделей та концепцій, модерні суспільства — субстанційними та функціоналістськими теоріями, то адекватне осмислення сутності сучасних соціальних процесів, серед них і глобалізаційних, уможливлюється виключно на основі концепцій постмодерного суспільства та їхніх аксіологічних еквівалентів. Однією з центральних проблем сучасної соціально-філософської думки стає гостре усвідомлення людської самотності у межах нового типу суспільного устрою. Однак діалектична природа соціальних змін та процесів спонукає сучасних філософів до визначення таких перспективних рис постмодерного суспільства, як зростання інтелектуального та інформаційного потенціалів суспільств, а також суттєвий розвиток гуманітарного знання у сфері пошуку нових методів соціального управління.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити