Фізика - Чолпан П.П. 2003

Частина 1 МЕХАНІКА

Розділ 1 КІНЕМАТИКА

1.5. Одиниці фізичних величин


Фізична величина — характеристика однієї з властивостей фізичного об’єкта (фізичної системи, явища або процесу), спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об’єктів, проте в кількісному відношенні індивідуальна у кожного з них. Термін «величина» не треба застосовувати для позначення тільки якісного боку досліджуваної властивості, наприклад писати «величина маси», «величина тиску», «величина сили», бо ці властивості (маса, тиск, сила) самі є величинами. У таких випадках слід застосовувати термін «розмір величини».

Розмір фізичної величини — кількісна означеність фізичної величини, властива конкретному матеріальному об’єкту, системі, явищу або процесу. Часто в словосполученні «розмір величини» слово «розмір» відкидають або замінюють на «значення величини».

Значення фізичної величини — оцінка розміру фізичної величини у вигляді певного числа прийнятих для неї одиниць (наприклад, 25 м, 68 кг). Не слід використовувати словосполучення «вимірювання значення величини» тому, що значення величини — це результат закінченого вимірювання.

Одиниця фізичної величини — фізична величина фіксованого розміру, якій умовно надано числове значення, що дорівнює 1, і яку застосовують для кількісного вираження однорідних фізичних величин. Термін застосовують також для позначення одиниці, що входить як множник до значення фізичної величини.

Існує кілька систем (наприклад, СГС — сантиметр, грам, секунда; МКГСС — метр, кілограм-сила, секунда), що відрізняються вибором основних одиниць. Системи, в основу яких покладено одиниці довжини, маси і часу, називають абсолютними.

Сучасною формою метричної системи є Міжнародна система одиниць (СІ), яка поширюється в усіх державах світу.

Основними в системі СІ є одиниці: довжини — метр (м), маси — кілограм (кг), часу — секунда (с), сили електричного струму — ампер (А), термодинамічної температури — кельвін (К), кількості речовини — моль, сили світла — кандела (кд). Про ці одиниці йтиметься у відповідних розділах книги.

Метр дорівнює довжині шляху, який проходить у вакуумі світло за 1/299 792 458 частину секунди. Застосовуються також кратні та часткові одиниці метра: кілометр (103 м), сантиметр (10-2 м), міліметр (10-3 м), мікрометр (10-6 м) тощо.

Кілограм є одиницею маси і дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма.

Секунда — це час, що дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, яке відповідає переходові між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133.

Ампер — це сила постійного струму, який під час проходження по двох безмежно довгих паралельних прямолінійних провідниках малого кругового перерізу, розташованих на відстані 1 м один від одного у вакуумі, зумовлює на кожній ділянці провідника завдовжки 1 м силу взаємодії, що дорівнює 2 · 10-7Н.

Кельвін є одиницею термодинамічної температури і дорівнює 1/273,16 частині термодинамічної температури потрійної точки води.

Моль є кількістю речовини системи, що містить стільки структурних елементів, скільки міститься атомів у карбоні-12* масою 0,012 кг.

Кандела — це сила світла у заданому напрямі джерела, що випромінює монохроматичне випромінювання з частотою 540 · 10 Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямі становить 1/683 Вт/ср (ср — стерадіан, див. розд. 11).

Для позначення розмірності довільної фізичної величини використовують її символьне позначення, яке береться у квадратні дужки. Так, символ [υ] означає розмірність швидкості. Для розмірностей основних величин використовують спеціальні позначення: для довжини — L, для маси — М, для часу — Т. Отже, позначивши довжину літерою l, масу — m, а час — t, запишемо [l] = L, [m] = М, [t] = Т. Нехай, наприклад, нас цікавить розмірність швидкості

Це співвідношення називають формулою розмірності, а його праву частину — розмірністю відповідної величини (у цьому разі швидкості).

Ураховуючи співвідношення можна встановити розмірність прискорення:

Аналогічно можна дістати розмірності всіх інших величин.


*Назви хімічних елементів і простих речовин подано за ДСТУ 2439—94 «Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити