Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ТЕСТ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. У який спосіб можна дізнатися, що в певній точці простору існує електричне поле?

А Помістити в цю точку магнітну стрілку й додивитися, чи зорієнтується вона

Б Помістити в цю точку лампочку розжарювання й подивитися, чи засвітиться вона

В Помістити в цю точку заряд і подивитися, чи діятиме на нього сила електричного поля

Г Цього не можна визначити експериментально, оскільки поле не діє на органи чуттів людини


2. Як зміниться сила кулонівської взаємодії двох точкових електричних зарядів, якщо відстань між ними зменшити у 2 рази?


3. В електричне поле, силові лінії якого показано на рисунку, влітає протон. Як він рухатиметься?


А По траєкторії 1 рівномірно

Б По траєкторії 1 зі збільшенням швидкості

В По траєкторії 2 зі зменшенням швидкості

Г По траєкторії З зі збільшенням швидкості


4. Напруженість електричного поля вимірюють за допомогою пробного електричного заряду q^^. Як зміниться модуль напруженості, якщо величину пробного заряду збільшити в n разів?


5. Напруженість електричного поля на відстані 10 см від поверхні зарядженої сфери радіусом б см дорівнює 3 В/м. Якою є напруженість поля на відстані 30 см від центра сфери?


6. Яку роботу виконали сили електростатичного поля під час переміщення заряду 2 Кл з точки з потенціалом 20 В у точку з потенціалом 0 В?


7. Протон переміщується в електричному полі, силові лінії якого показано на рисунку. По якій із траєкторій робота під час переміщення протона є додатною?

А Під час переміщення протона з точки 1 у точку 2

Б Під час переміщення протона з точки 2 у точку З

В Під час переміщення протона з точки 3 у точку 1

Г Під час переміщення протона по траєкторії 1—2—В—і


8. Провідній порожнистій кулі з товстою оболонкою (на рисунку показано переріз кулі) передали позитивний електричний заряд. У якій із зон напруженість електростатичного поля дорівнює нулю?


9. Куди напрямлений у точці С вектор напруженості електричного поля, утвореного двома зарядами (див. рисунок)?


10. Як зміниться електроємність плоского конденсатора в разі збільшення відстані між його пластинами в 4 рази?


11. Електричний заряд на одній пластині конденсатора +2 Кл, на другій -2 Кл. Напруга між пластинами становить 5 кВ. Чому дорівнює електрична ємність конденсатора?


12. Плоский конденсатор приєднаний до джерела постійного струму. Як зміниться заряд на пластинах конденсатора, якщо, не від’єднуючи конденсатора від джерела, повільно розсунути пластини на відстань, у 2 рази більшу за попередню?


13. Конденсатор був заряджений до 10 В. Унаслідок розрядження конденсатора в електричному колі виділилася енергія 0,05 Дж. Який заряд був на обкладці конденсатора?


14. Порошина масою 10-8 г висить між пластинами плоского повітряного конденсатора, до якого прикладено напругу 5 кВ. Відстань між пластинами 5 см. Яким є заряд порошини?


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються електростатики, і власне формулами.

1 Закон Кулона

2 Напруженість поля точкового заряду

3 Потенціал електростатичного поля

4 Енергія електричного поля
16. Установіть відповідність між визначеннями і фізичними величинами (поняттями).

1 Фізична величина, що дорівнює відношенню сили, яка діє від електричного поля на точковий пробний заряд q, поміщений у дану точку поля, до величини цього заряду

2 Уявні лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком напруженості електричного поля

3 Фізична величина, що дорівнює відношенню потенціальної енергії W р заряду q, поміщеного в дану точку поля, до величини цього заряду

4 Фізична величина, що дорівнює відношенню модуля заряду q однієї з обкладок конденсатора до різниці потенціалів (напруги) U між обкладками


А Лінії напруженості

Б Потенціал поля

В Енергія поля

Г Напруженість

Д ЕлектроємністьУ завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. Два точкові заряди q 1 і q 2 розташовані на відстані і один від одного. Якщо відстань між ними зменшиться на величину Δr = 50 см, то сила взаємодії збільшиться у два рази. Знайдіть відстань r. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:____________________________________


18. Напруженість електричного поля в гасі, утвореного точковим зарядом 10- 10 Кл, у точці, що розташована на певній відстані від нього, дорівнює 5 Н/Кл. Визначте відстань від заряду до даної точки поля й силу, з якою поле діє на заряд 3∙10- 6 Кл, поміщений у дану точку. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:____________________________________


19. Між двома плоскими пластинами, до яких прикладено різницю потенціалів 500 В, перебуває в завислому стані порошина масою 10-7 г. Відстань між пластинами 5 см. Визначте електричний заряд порошини. Відповідь наведіть у пікокулонах.

Відповідь:____________________________________


20. Якою є напруженість електричного поля всередині плоского повітряного конденсатора, якщо його заряд дорівнює 0,5 мкКл, а площа пластин становить 500 см2? Відповідь наведіть у мегавольтах на метр.

Відповідь:____________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити