Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ТЕСТ 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. Якими носіями електричного заряду утворюється струм у газах і в електролітах?

А І в газах, і в електролітах — тільки іонами

Б У газах — тільки іонами, в електролітах — іонами та електронами

В У газах — електронами та іонами, в електролітах — тільки іонами

Г І в газах, і в електролітах — тільки електронами


2. Якими носіями електричного заряду утворюється струм у металах і в напівпровідниках?

А І в металах, і в напівпровідниках — тільки електронами

Б У металах — тільки електронами, у напівпровідниках — тільки дірками

В І в металах, і в напівпровідниках — іонами

Г У металах — тільки електронами, у напівпровідниках — електронами й дірками


3. Розряд якого типу відбувається в газовій трубці за умови зниженого тиску?


4. Укажіть середовище, у якому проходження електричного струму супроводжується перенесенням речовини.


5. Розряд якого типу відбувається навколо проводів, по яких тече струм під високою напругою?


б. Який елемент потрібно додати до Силіцію, щоб одержати напівпровідник n -типу?


7. Який елемент потрібно додати до Германію, щоб одержати напівпровідник р-типу?


8. Де застосовують тліючий газовий розряд?


9. Який розряд являє собою блискавка?


10. Яким є електрохімічний еквівалент свинцю, якщо протягом 5 год електролізу за сили струму 5 А на катоді виділилося 97 г свинцю?


11. Унаслідок нікелювання пластини її поверхня вкривається шаром нікелю завтовшки 0,05 мм. Визначте середню густину струму, якщо нікелювання триває 2,5 год.


12. Скільки атомів двовалентного металу виділиться на 1 см2 поверхні електрода за 5 хв., якщо густина електричного струму 10 А/м2 ?


13. Як зміниться струм насичення в несамостійному газовому розряді, якщо, не змінюючи дії зовнішнього іонізатора, зменшити відстань між електродами в газорозрядній трубці вдвічі?


14. У скляній розрядній трубці міститься криптон під зниженим тиском. Яку напругу потрібно прикласти до плоских паралельних електродів, що перебувають усередині трубки, для початку самостійного розряду? Відстань між електродами 4,3 см, потенціал іонізації атомів криптону 13,99 В, відстань вільного пробігу електронів 100 мкм.


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між видами розрядів та умовами, за яких вони відбуваються.

1 Жевріючий

2 Іскровий

3 Коронний

4 Дуговий


А Атмосферний тиск, загострені ділянки провідника, що несуть великий електричний заряд

Б Атмосферний тиск, висока температура, напруга порядку 50 В

В Високий тиск, низька напруга

Г Низький тиск, напруга кількасот вольтів

Д Атмосферний тиск, висока напруга


16. Установіть відповідність між поняттями, пов’язаними з протіканням електричного струму в різних середовищах, і їхнім фізичним змістом.

1 Донорна домішка

2 Акцепторна домішка

3 Електролітична дисоціація

4 Рекомбінація


А Приводить до одержання напівпровідників р-типу

Б Приводить до одержання напівпровідників n -типу

В Спричиняє утворення нейтральної молекули з іонів

Г Спричиняє виникнення самостійного розряду

Д Спричиняє розпад молекул на іони


У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. У ході електролізу розчину сульфатної кислоти за 50 хв виділилося З г водню. Визначте потужність, яка витрачається на нагрівання електроліту, якщо його опір Відповідь наведіть у кіловатах.

Відповідь:___________________________________


18. Скільки цинку одержано внаслідок електролізу розчину, якщо витрачено З,6∙106 Дж енергії, а різниця потенціалів між затискачами ванни становить Відповідь наведіть у кілограмах.

Відповідь:___________________________________


19. На фотографії а показано установку для електролізу розчину мідного купоросу, а на фотографіях б і в — набори тягарців, які зрівноважували на вагах, катод до й після електролізу. Визначте час електролізу. Відповідь наведіть у хвилинах.

20.


Відповідь:______


20. Пучок електронів, розігнаних напругою 10 кВ, влітає в плоский конденсатор посередині між пластинами й паралельно до них (див. рисунок). Довжина конденсатора 20 см, відстань між пластинами 10 мм, напруга між пластинами конденсатора дорівнює 20 В, Визначте відстань й, на яку зміститься пучок під час вильоту з конденсатора. Відповідь наведіть у міліметрах.Відповідь: ______


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити