Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

ТЕСТ 10. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. Явище електромагнітної індукції відкрив:


2. Як називається явище виникнення електричного струму в замкненому провіднику, коли змінюється магнітний потік через контур?

А Електроліз

Б Намагнічування

В Електромагнітна індукція

Г Електростатична індукція


3. Індукційний струм виникає в будь-якому замкненому провідному контурі, якщо виконується така умова.

А Контур рухається поступально в однорідному магнітному полі

Б Змінюється магнітний потік, що пронизує контур

В Контур розташовується в однорідному магнітному полі

Г Контур перебуває і спокої в неоднорідному магнітному полі


4. Одиницею якої фізичної величини є 1 Вебер?


5. Яка фізична величина визначається швидкістю зміни магнітного потоку?


6. Яка фізична величина чисельно дорівнює ЕРС індукції, що виникає в контурі внаслідок зміни сили струму на 1 А за 1 с?


7. Магнітний потік через замкнений провідний контур протягом 3 мкс рівномірно змінюється від 5 мВб до 20 мВб. Визначте ЕРС індукції в контурі.


8. З якою швидкістю потрібно переміщувати провідник, довжина активної частини якого 1 м, під кутом 60° до вектора магнітної індукції, модуль якого дорівнює 0,2 Тл, щоб у провіднику виникла ЕРС індукції 1 В?


9. Якою є індуктивність котушки, якщо внаслідок рівномірної зміни в ній струму від 5 до 10 А за 0,1 с виникає ЕРС самоіндукції, що дорівнює 20 В?


10. Якою є швидкість зміни сили струму в обмотці реле з індуктивністю 3,5 Гн якщо в ній виникає ЕРС самоіндукції 105 В?


11. Плоский виток площею 10 см2 поміщений в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній індукції. Опір витка 1 Ом. Який струм протече витком, якщо магнітна індукція поля зменшуватиметься зі швидкістю 0,01 Тл/с?


12. Котушку з дуже малим опором та індуктивністю 3 Гн приєднали до джерела струму з ЕРС 15 В і дуже малим внутрішнім опором. Через який проміжок часу сила струму в котушці досягне 50 А?


13. Чому дорівнює сила струму в котушці індуктивністю 40 мГн, якщо енергія магнітного поля становить 0,15 Дж?


14. Обмотка електромагніта має індуктивність 0,5 Гн опір 15 Ом і перебуває під постійною напругою. Визначте час, протягом якого в обмотці виділиться кількість теплоти, що дорівнює енергії магнітного поля в осерді електромагніта.


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між одиницями виміру і визначеннями фізичних величин.

1 1 генрі

2 1 вебер

3 1 тесла

4 1 вольт


А Утворюється однорідним магнітним полем з індукцією 1 Тл, що проходить через поверхню площею 1 м2, розташовану перпендикулярно до вектора магнітної індукції

Б Індукція поля, що діє із силою 1Н на провідник завдовжки 1 м, по якому тече струм силою 1 А, якщо провідник розташований перпендикулярно до ліній магнітної індукції

В Кількість електрики, що проходить за 1 с, якщо сила струму 1 А

Г Унаслідок зміни сили струму в контурі на 1 А за 1 с в ньому виникає ЕРС самоіндукції, яка дорівнює 1 В

Д Робота в 1 Дж із переміщення заряду в 1 Кл на ділянці кола16. Установіть відповідність між поняттями і визначеннями цих понять.

1 Правило Ленца

2 Самоіндукція

3 Вихрове поле

4 Індукційний струм


А Електричне поле, породжуване змінним магнітним полем

Б Виникає в замкненому контурі в разі зміни магнітного потоку через площу контуру

В Виникнення ЕРС індукції в контурі в разі зміни сили струму в цьому самому контурі

Г Індукційний струм має такий напрямок, що утворене ним магнітне поле прагне скомпенсувати ту зміну магнітного потоку, яка викликала цей струм

Д Виникає в замкненому контурі в разі зміни електричного поляУ завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. Яку довжину активної частини повинен мати провідник, щоб у разі переміщення його зі швидкістю 15 м/е перпендикулярно до вектора магнітної індукції, яка дорівнює 0,4 Тл, у ньому виникала ЕРС індукції З В? Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________


18. Прямолінійний провідник з активною довжиною 0,7 м перетинає однорідне магнітне поле під кутом 30° зі швидкістю 10 м/с. Визначте індукцію магнітного поля, якщо ЕРС, яка виникає в провіднику, дорівнює 4,9 В. Відповідь наведіть у теслах.

Відповідь:___________________________________


19. В обмотці котушки з індуктивністю 0,6 Гн сила струму дорівнює 5 А. Визначте густину енергії магнітного поля котушки, якщо її об'єм 150 см3. Відповідь наведіть у кілоджоулях на кубічний метр.

Відповідь: ___________________________________


20. У котушці індуктивністю 250 мГн за 5 мс сила струму зросла на 10 А. Визначте ЕРС самоіндукції, яка виникла в котушці. Відповідь наведіть у сотнях вольт.

Відповідь: ___________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити