Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

ТЕСТ 12. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ КОЛИВАННЯ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. Яку характеристику вільних електромагнітних коливань можна обчислити за формулою


2. Графік змін заряду q конденсатора показано на рисунку. Визначте період вільних електромагнітних коливань.


3. Амплітуда гармонічних коливань напруги на конденсаторі дорівнює 10 В, Чому дорівнює чинне значення змінної напруги?


4. Як зміниться період електромагнітних коливань у контурі L —С, якщо електроємність конденсатора збільшити у два рази?


5. Як зміниться частота електромагнітних коливань у контурі L —С, якщо індуктивність котушки зменшити в три рази?


6. Індуктивність і ємність коливального контуру відповідно дорівнюють 70 Гн і 70 мкФ. Визначте період коливань у контурі.


7. Знайдіть частоту вільних електромагнітних коливань у контурі, показаному на рисунку.


8. Значення сили струму, виміряне в амперах, задано рівнянням і = 0,28 sin 50πt, де і подано в секундах. Визначте, чому дорівнює період.


9. Струм у коливальному контурі змінюється з часом за законом і = 0,01 cos 1000t . Знайдіть індуктивність контуру, знаючи, що ємність його конденсатора 2 ∙ 10-5 Ф.


10. Напруга на конденсаторі в колі змінного струму змінюється за законом u = U max cos ωt. За яким законом змінюється при цьому сила струму в колі?


11. Яким виразом визначається амплітуда І max коливань сили струму в послідовному колі змінного струму з частотою ω, якщо маємо амплітуду коливань напруги Um а x на котушці з індуктивністю L?


12. Напруга на котушці в колі змінного струму змінюється за законом u = U max cos ωt, За яким законом змінюється при цьому сила струму, що проходить через котушку?


13. Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатора для підвищення напруги від 220 В до 11 000 В, якщо в первинній обмотці 20 витків?


14. Сила струму в первинній обмотці трансформатора 0,5 А, напруга на її кінцях 220 В. Сила струму у вторинній обмотці 9 А, а напруга на її кінцях 10 В. Визначте ККД трансформатора.


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються електромагнітних коливань, і самими формулами.

1 Індуктивний опір

2 Ємнісний опір

3 Активний опір

4 Потужність у колі з резистором16. Установіть відповідність між визначеннями і назвами фізичних величин.

1 Періодичні зміни фізичної величини залежно від часу, що відбуваються за законом синуса або косинуса

2 Модуль найбільшого значення величини, яка коливається

3 Мінімальний проміжок часу, через який процес повністю повторюється

4 Кількість повних коливань за 2п секунд,


А Амплітуда

Б Період

В Циклічна частота

Г Частота

Д Гармонічні коливання


У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв'язання задачі в загальному вигляді.)


17. У коливальному контурі, настроєному на частоту 20 МГц, є котушка з індуктивністю 10-6 Гн і плоский слюдяний конденсатор із площею пластини 20 см2. Визначте товщину слюди, якщо її діелектрична проникність дорівнює 6. Відповідь наведіть у міліметрах.

Відповідь:____________________________________


18. Напруга на обкладках конденсатора в коливальному контурі змінюється за законом u = 50соs 104 πt. Ємність конденсатора 0,9 мкФ. Знайдіть індуктивність контуру. Відповідь наведіть у генрі.

Відповідь:____________________________________


19. Заряд на обкладках конденсатора коливального контуру змінюється за законом q = 3∙10-7 соs 800 πt. Індуктивність контуру 2 Гн. Нехтуючи активним опором, знайдіть електроємність конденсатора. Відповідь наведіть у нанофарадах.

Відповідь:____________________________________


20. Визначте діючу напругу в мережі змінного струму, в якій неонова лампа з напругою загоряння й гасіння 71 В буде горіти половину періоду. Відповідь наведіть у вольтах.

Відповідь: ___________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити