Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

ТЕСТ 13. ЕЛЕКТРОМАГНИТНІ ХВИЛІ


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. У ході поширення у вакуумі монохроматичної електромагнітної хвилі в неї періодично змінюється:


2. За яких умов рухомий електричний заряд випромінює електромагнітні хвилі?

А Під час будь-якого руху з прискоренням

Б Тільки під час руху по колу

В Під час будь-якого руху з великою швидкістю

Г Під час рівномірного руху


3. Чи існує такий рух електричного заряду, під час якого він не випромінює електромагнітних хвиль?

А Такого руху немає

Б Існує, де будь-який рух із невеликою швидкістю

В Існує, це рівномірний прямолінійний рух

Г Існує, це рух по колу


4. Електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі. Укажіть правильне твердження.

А Швидкість хвилі залежить від густини потоку енергії

Б Напрямок поширення хвилі змінюється

В Швидкість хвилі не залежить від довжини хвилі

Г Магнітне поле ЕМХ напрямлене в бік її поширення


5. Які радіохвилі використовують для радіолокації?


6. Які радіохвилі використовують для телемовлення?


7. Яку функцію виконує коливальний контур радіоприймача?

А Виділяє з ЕМХ промодульований сигнал

Б Приймає всі електромагнітні хвилі

В Виділяє з-поміж усіх електромагнітних хвиль ті, які збігаються за частотою з його власними коливанням

Г Підсилює прийнятий сигнал однієї обраної хвилі


8. У скільки разів потрібно змінити частоту електромагнітної хвилі, щоб її довжина зменшилась у 4 рази?


9. Радіоприймач настроїли на приймання в 3 рази довших хвиль. Як змінився при цьому період хвилі?


10. Коливальний контур генератора радіопередавача має ємність 3,5 пФ та індуктивність 14 мкГн. Якою є довжина радіохвиль, випромінюваних антеною цього радіопередавача?


11. Ємність вхідного контуру радіоприймача дорівнює 2 пФ. Якою є довжина хвилі радіостанції, на котру настроєний цей радіоприймач, якщо індуктивність вхідного коливального контуру дорівнює 1,28 мкГн?


12. Довжина радіохвилі у вакуумі дорівнює 60 м. За який час напруженість електричного поля хвилі зменшиться від максимуму до нуля?


13. Довжину хвилі, на яку налаштовано радіоприймач, зменшили у 9 разів, змінивши ємність вхідного коливального контуру. У скільки разів її змінили?


14. Скільки електромагнітних коливань відбувається в електромагнітній хвилі з довжиною хвилі 25 см протягом одного періоду звукових коливань із частотою 800 Гц?


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між визначеннями фізичних понять і їх назвами.

1 Процес поширення коливань у просторі з часом

2 Утворюється рухомими електричними зарядами і змінним електричним полем

3 Утворюється електричними зарядами і змінним магнітним полем

4 Випромінюється зарядженими частинками, що прискорено рухаються


А Магнітне поле

Б Електричне поле

В Електромагнітне поле

Г Хвиля

Д Електромагнітна хвиля16. Установіть відповідність між процесами і схемами, які їх ілюструють.

1 Модуляція

2 Детектування

3 Коливальний контур

4 Поширення електромагнітної хвиліУ завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді).


17. Сила струму у відкритому коливальному контурі змінюється залежно від часу за законом: і = 0,5 cos 8∙105 πt . Знайдіть довжину випромінюваної хвилі. Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:____________________________________18. Електромагнітні хвилі поширюються в певному однорідному середовищі зі швидкістю 2∙108 м/с. Яку довжину хвилі мають електромагнітні коливання в цьому середовищі, якщо їхня частота у вакуумі 1 МГц? Відповідь наведіть у метрах.

Відповідь:___________________________________


19. Радіолокаційна станція посилає в певне середовище електромагнітні хвилі з довжиною 10 см і частотою 2,25 ГГц. Яку довжину матимуть електромагнітні хвилі у вакуумі? Відповідь наведіть у сантиметрах.

Відповідь:___________________________________


20. Ємність конденсатора змінної ємності у вхідному коливальному контурі радіоприймача можна змінювати від 100 пФ до 1600 пФ. Визначте ємність додаткового конденсатора С дод, який потрібно підключити паралельно до основного у вхідний коливальний контур так, щоб межі нового діапазону, в якому буде працювати приймач, визначалися хвилями, довжини яких відрізнялися б у 3 рази. Відповідь наведіть у пікофарадах.

Відповідь:___________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити