Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ


Завдання 1—14 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки один є правильним. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її в бланку відповідей А.


1. Укажіть серед названих нижче явищ те, у якому виявляються квантові властивості світла.


2. Як називається мінімальна кількість енергії, яку може випромінювати система?


3. Поверхню тіла з роботою виходу електронів А освітлює монохроматичне світло з частотою V. Що визначає в цьому випадку різниця hν -А?

А Червону межу фотоефекту

Б Максимальну швидкість фотоелектронів

В Максимальну кінетичну енергію фотоелектронів

Г Середню кінетичну енергію фотоелектронів


4. Як називається коефіцієнт пропорційності між енергією кванта і частотою коливань?

А Стала Больцмана

Б Стала Авогадро

В Стала Фарадея

Г Стала Планка


5. Атом випустив фотон з енергією 6 • 10-18 Дж. Який імпульс одержав атом?


6. Атом, який перебуває в спокої, поглинув фотон енергією 1,2 • 10-17 Дж. При цьому імпульс атома:

А не змінився

Б став дорівнювати 1,2 • 10-1 7 кг∙м/с

В став дорівнювати 4 • 10-26 кг∙м/с

Г став дорівнювати 6,2 • 10-28 кг∙м/с


7. Досліджуючи фотоефект, О. Г. Столєтов з’ясував, що:

А атом складається з ядра й електронів навколо нього

Б атом може поглинати світло тільки певних частот

В сила фотоструму прямо пропорційна інтенсивності падаючого світла

Г фотострум виникає тоді, коли частоти падаючого світла менші за певне значення


8. Енергія фотона, яка відповідає червоній межі фотоефекту, для Калію дорівнює 7,2 • 10-19 Дж. Визначте максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо на метал падає світло, енергія фотонів якого дорівнює 10-18 Дж.


9. Імпульс одного фотона електромагнітного випромінювання дорівнює 4-10- 26 кг∙м/с. До якого типу належить це випромінювання?


10. Визначте червону межу фотоефекту λ m а x для Цинку.


11. під якою напругою працює рентгенівська трубка, якщо максимальна частота рентгенівського випромінювання дорівнює 7 • 1018 Гц?


12. Якою є максимальна швидкість фотоелектронів, що вилітають, коли на Цинк діє ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі 150 нм?


13. Гелієво-неоновий лазер працює в безперервному режимі, розвиваючи потужність 2 мВт. Випромінювання лазера має довжину хвилі 630 нм. Скільки фотонів випромінює лазер за одну секунду?


14. Для Калію червона межа фотоефекту дорівнює 620 нм. Яку максимальну швидкість можуть мати фотоелектрони, що вилітають під час опромінення Калію фіолетовим світлом з довжиною хвилі 420 нм?


Завдання 15—16 мають на меті встановити відповідності (логічні пари). До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку в таблиці. Потім перенесіть цю відповідь у бланк відповідей А.


15. Установіть відповідність між означеннями і назвами фізичних понять.

1 Метод вивчення хімічного складу речовини, який ґрунтується на дослідженні її спектрів

2 Розжарені тверді і рідкі тіла й гази (за умови великого тиску) випромінюють світло, розкладання якого дає...

3 Збуджені атоми розріджених газів або пар випромінюють світло, розкладання якого дає...

4 Спектр молекули складається з великої кількості окремих ліній, що зливаються в смуги, чіткі з одного краю і розмиті з другого


А Суцільний спектр

Б Спектральний аналіз

В Лінійчатий спектр

Г Спектр поглинання

Д Молекулярний спектр


16. Установіть відповідність між визначеннями і назвами фізичних понять.

1 Електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль від 800 нм до 1 мм, що йде від нагрітих тіл

2 Електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль від 10 нм до 400 нм, яке входить до складу сонячного світла

3 Електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль від 0,01 нм до 10 нм, що виникає в разі різкого гальмування електронів

4 Безперервна послідовність частот і довжин хвиль електромагнітних випромінювань, що являють собою змінне електромагнітне поле, яке поширюється в просторі


А Ультрафіолетове випромінювання

Б Шкала електромагнітних хвиль

В Гамма-випромінювання

Г Рентгенівське випромінювання

Д Інфрачервоне випромінювання


У завданнях 17—20 впишіть відповідь і перенесіть її в бланк відповідей А. (Числове значення відповіді доцільно розраховувати за одержаною формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. Визначте найбільшу швидкість електрона, що вилетів із Цезію, коли його освітили світлом із довжиною хвилі 400 нм. Відповідь наведіть у кілометрах на секунду.

Відповідь:___________________________________


18. Яку довжину хвилі повинне мати світло, спрямоване на Цезій, щоб максимальна швидкість фотоелектронів була 2 Мм/с? Відповідь наведіть у нанометрах.

Відповідь:___________________________________


19. Найбільша довжина хвилі світла, за якої відбувається фотоефект для Вольфраму, 0,275 мкм. Знайдіть найбільшу швидкість електронів, що їх вириває з Вольфраму світло з довжиною хвилі 0,18 мкм. Відповідь наведіть у кілометрах на секунду.

Відповідь:___________________________________


20. На металеву пластину падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ=0,42 мкм. Фотострум припиняється, коли затримувальна напруга становить 0,95 В. Визначте роботу виходу електронів із поверхні пластини. Відповідь наведіть в електрон-вольтах.

Відповідь:___________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити