Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

ТЕСТ 16. АТОМ ТА АТОМНЕ ЯДРО


Завдання 1—14 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна відповідь є правильною. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь.


1. У ядрі атома Цинку 30 протонів і 35 нейтронів. Скільки електронів у цьому атомі?


2. У ядрі атома хімічного елемента 10 протонів i 11 нейтронів. Що це за елемент?


3. Хто запропонував ядерну модель будови атома?


4. З атомного ядра в результаті спонтанного перетворення вилетіло ядро атома Гелію. Який це вид радіоактивного розпаду?


5. Відбулося спонтанне перетворення радіоактивного ізотопу Плюмбуму: Який це вид радіоактивного розпаду?


6. На рисунку показано чотири нижні енергетичні рівні атома. Стрілки відповідають переходам між рівнями; ν i — частота фотона, який випромінюється або поглинається під час переходу. Якому переходу відповідає найбільша частота ν i ?7. Відбувся α -розпад радію226 88Rа . Як при цьому змінився атомний номер Z радію та масове число А?

А Z зменшився на 4, А зменшилося на 2

Б Z зменшився на 4, А зменшилося на 4

В Z зменшився на 2, А зменшилося на 2

Г Z зменшився на 2, А зменшилося на 4


8. Відбувся β -розпад ізотопу Гідрогену3 1Н. Яке ядро утворилося внаслідок цього розпаду?


9. Перша штучна ядерна реакція спостерігалася в ході бомбардування а-частинками Нітрогену У результаті реакції утворилися протон і ядро деякого елемента. Укажіть правильне рівняння реакції.


10. Яке з наведених нижче тверджень відповідає руху зарядженої частинки в камері Вільсона?

А Частинка, пролітаючи, руйнує молекули фотоемульсії.

Б Частинка, пролітаючи, викликає конденсацію перенасиченої пари.

В Частинка, пролітаючи, викликає кипіння перегрітої рідини

Г Частинка, пролітаючи, викликає електричний розряд у газі.


11. Знайдіть дефект мас ядра Літію7 3Li.

А Менший за 0,06 а.о.м.

Б Між 0,08 а.о.м. і 0,1 а.о.м.

В Між 0,2 а.о.м. і 0,5 а.о.м.

Г Більший за 0,6 а.о.м.


12. Якою є енергія зв’язку ядра Карбону13 6C?

А Менша ніж 100 МеВ

Б Між 120 МеВ і 180 МеВ

В Між 200 МеВ і 230 МеВ

Г Більша ніж 250 МеВ


13. Якою є питома енергія зв'язку ядра Радію2 26 88Rа?

А Менша за 8 МеВ/нуклон

Б Між 9 МеВ/нуклон і 10 МеВ/нуклон

В Між 11 МеВ/нуклон і 12 МеВ/нуклон

Г Більша за 14 МеВ/нуклон


14. Яким є період піврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 12 год. у середньому розпадається 7500 із 8000 атомів?


Завдання 15—16 мають на меті встановлення відповідності (логічні пари). До кожного твердження, позначеного цифрою, виберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку «х» у наведеній таблиці.


15. Установіть відповідність між назвами реакцій, що стосуються фізики атомного ядра, І описами реакцій.

1 Ядерні реакції

2 Реакції синтезу

3 Реакції поділу

4 Ланцюгові ядерні реакції


А Утворення ядра з менш масивних ядер

Б Зміни атомних ядер унаслідок взаємодії їх одне з одним або з іншими частинками

В Реакції, у яких частинки, що викликають їх, утворюються як продукти цієї реакції

Г Реакція поділу важкого ядра, збудженого захопленням нейтрона

Д Розщеплення ядра на менш масивні ядра


16. Установіть відповідність між означеннями і назвами фізичних величин.

1 Відношення енергії випромінювання, поглинутої опромінюваним тілом, до його маси

2 Найменша маса речовини, що ділиться, за якої може відбуватися ланцюгова ядерна реакція

3 Відношення кількості нейтронів на певному етапі ланцюгової реакції до їхньої кількості на попередньому етапі

4 Різниця енергій спокою ядер і частинок до реакції) після реакції


А Коефіцієнт розмноження нейтронів

Б Критична маса

В Енергетичний вихід ядерної реакції

Г Доза випромінювання

Д Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони


У завданнях 17—20 впишіть відповідь у зазначених одиницях. (Числову відповідь у зазначених одиницях доцільно розрахувати за отриманою формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)


17. Коли атом Гідрогену переходить із четвертого енергетичного стану в другий, випромінюються фотони з енергією 2,55 еВ (зелена лінія спектра Гідрогену). Визначте довжину хвилі цієї лінії спектра. Відповідь наведіть у нанометрах.

Відповідь:___________________________________


18. Активність радіоактивного елемента зменшилась у 4 рази за 8 діб. Знайдіть період піврозпаду. Відповідь наведіть у добах.

Відповідь:___________________________________


19. Користуючись законом взаємозв’язку маси і енергії, обчисліть енергію зв’язку між нуклонами в ядрі Гелію. Відповідь наведіть у пікоджоулях.

Відповідь:___________________________________


20. Визначте масу урану-235, яку щодоби витрачає атомна електростанція потужністю 1000 МВт і з ККД 20 %. Вважайте, що при кожному поділі ядра Урану виділяється енергія 200 МеВ. Відповідь наведіть у кілограмах.

Відповідь: ___________________________________


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити